Przyłącze elektroenergetyczne. Procedury i przepisy dla przyłącza elektroenergetycznego

2020-11-24 16:42
przyłącze do sieci elektroenergetycznej
Autor: nkt cables Warunki techniczne wykonania przyłącza do sieci elektroenergetycznej są wymagane w procedurze budowy z pozwoleniem jak i na zgłoszenie

Przyłącze elektroenergetyczne dla każdej nieruchomości budowlanej jest niezbędne, bo bez prądu nie da się budować i tym bardziej użytkować budynek. Nowe przyłącza elektroenergetyczne są też konieczne w przypadku istniejących już nieruchomości czy lokali. Co trzeba wiedzieć, by uzyskać przyłącze elektroenergetyczne

Spis treści

 1. Przyłącze elektroenergetyczne w przepisach
 2. Wniosek o wykonanie przyłącza elektroenergetycznego
 3. Przyłącze elektroenergetyczne a grupy przyłączeniowe  
 4. Co określają warunki przyłącza elektroenergetycznego?
 5. Podpisanie umowy przyłączeniowej
 6. Koszt wykonania przyłącza elektroenergetycznego

Przyłącze elektroenergetyczne w przepisach

W Prawie budowlanym (art. 29) przyłącze elektroenergetyczne znajduje się w katalogu przedsięwzięć, na które nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na wykonanie. Trzeba mieć na uwadze przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane. Jest tam również wskazanie, że do projektowania, wykonywania i sprawdzania takich przyłączy uprawnione są wyłącznie osoby z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (uprawnienia zawodowe dla elektryków).

Dla przyłącza elektroenergetycznego najważniejsze jest rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z 2007 roku, znowelizowane Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska 11 listopada 2020 (Dz.U. z 16 listopada 2020, poz. 2026). Nowelizacja określa zasady funkcjonowania rynku bilansującego energii elektrycznej i przyłączania urządzeń do sieci elektroenergetycznej. Pojawia się w nim także nowa definicja przyłącza elektroenergetycznego:

Przyłącze – odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, dostosowany do mocy przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na rzecz podmiotu przyłączanego usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Wniosek o wykonanie przyłącza elektroenergetycznego

Pierwszy krok w procedurze uzyskania i wykonania takiego przyłącza to złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia (czyli wymagania techniczne w zakresie przyłączania do sieci urządzeń wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych oraz linii bezpośrednich), który składa się w przedsiębiorstwie energetycznym zajmującym się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej na danym obszarze. Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają wzory takich wniosków, można je również u niektórych dostawców wypełnić online.

Do wniosku o określenie warunków przyłączenia należy dołączyć (wymagania dla różnych wariantów wniosku):

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci;
 • przewidywane zapotrzebowanie mocy i roczne zużycie energii oraz planowany termin rozpoczęcia energii;
 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów;
 • wyciąg ze sprawozdania z badań jakości energii elektrycznej wytworzonej przez turbiny wiatrowe, o ile wniosek dotyczy farm wiatrowych;
 • ekspertyzę wpływu przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny, wykonaną w zakresie i na warunkach uzgodnionych z operatorem jeżeli wniosek składają podmioty zaliczane do I albo II grupy przyłączeniowej.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla wytwórców energii (np. gdy planowane są ogniwa fotowoltaiczne) powinien zawierać m.in. dane i informacje o maksymalnej rocznej ilości wytwarzania energii elektrycznej i ilości tej energii dostarczanej do sieci; mocy zainstalowanej, osiągalnej, dyspozycyjnej; liczbę przyłączanych jednostek wytwórczych; wielkość planowanego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w celu pokrycia potrzeb własnych wytwórcy. Wniosek o określenie warunków przyłączenia farm wiatrowych powinien zawierać specyfikację techniczną turbiny wiatrowej oraz charakterystykę mocy turbiny wiatrowej w funkcji prędkości wiatru.

Zakład energetyczny ma 30 dni na wydanie warunków przyłączenia do sieci.

Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego jest jednym z etapów uzbrojenia działki budowlanej. 

Przyłącze elektroenergetyczne a grupy przyłączeniowe  

Składając wniosek o przyłącze elektryczne trzeba znać, do jakiej grupy przyłączeniowej zaliczają nas przepisy. Kryteria podziału na grupy podmiotów ubiegających się o przyłącze oraz warunki przyłączenia do sieci dzieli się na grupy według następujących kryteriów:

 • grupa I — urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;
 • grupa II — urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci o napięciu znamionowym 110 kV;
 • grupa III — urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane  do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz niższym niż 110 kV;
 • grupa IV — urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym niż 63 A;
 • grupa V — instalacje i sieci są przyłączane do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63 A;
 • grupa VI — urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci poprzez tymczasowe przyłącze, które będzie, na zasadach określonych w umowie, zastąpione przyłączem docelowym, lub urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci na czas określony, lecz nie dłuższy niż rok.

Co określają warunki przyłącza elektroenergetycznego?

Warunki przyłącza elektroenergetycznego powinny określać w szczególności:

 • miejsce przyłączenia;
 • miejsce dostarczania energii elektrycznej;
 • moc przyłączeniową;
 • rodzaj przyłącza;
 • zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem;
 • dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy;
 • dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej;
 • miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego;
 • wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego;
 • rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego, dane znamionowe oraz niezbędne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej;
 • dane umożliwiające określenie w miejscu przyłączenia wartości prądów (zwarć wielofazowych i czasów ich wyłączenia, zwarcia doziemnego i czasów ich wyłączenia lub trwania;
 • wymagany stopień skompensowania mocy biernej;
 • wymagania w zakresie dostosowania przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego oraz przystosowania układu pomiarowego;
 • przystosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych,
 • zabezpieczenia sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy,
 • niezbędne wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci do współpracy z siecią, do której ma nastąpić przyłączenie;
 • możliwości dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych;
 • dane i informacje dotyczące sieci niezbędne w celu doboru systemu ochrony przed porażeniami w instalacji lub sieci podmiotu, którego instalacje lub sieci będą przyłączane.

Właściciel obiektu, który chce dokonać przyłączenia powinien przygotować, zgodnie z otrzymanymi warunkami, miejsce do zainstalowania przez zakład energetyczny szafki z układem pomiarowo-rozliczeniowym (licznikiem) i złączem.

Do właściciela nieruchomości należy również wykonanie odpowiedniej instalacji wewnętrznej. Zakończenie prac następuje dopiero po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych instalacji i przyłącza.

Zamknięcie tego etapu jest wymagane do podpisania umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Na tym etapie decydujemy również o taryfie, która będzie podstawą do obliczania kosztów zużycia energii.

Typy przyłączy elektroenergetycznych
Kablowe przyłącze elektryczne

Autor: Andrzej T. Papliński

Przyłącze elektryczne

Od typu przyłącza elektrycznego zależy wysokość opłaty za przyłączenie. Ze względu na estetykę coraz mniej stosuje się przyłączy napowietrznych.  

Przyłącze kablowe – sposób zasilania obiektu z wykorzystaniem linii kablowej ułożonej w ziemi. Zaletą przyłącza kablowego jest jego estetyka: widoczne jest tylko złącze w kształcie prostokątnej skrzynki. Umieszcza się je w ogrodzeniu tak, aby było jak najmniej widoczne i jednocześnie łatwo dostępne dla osoby dokonującej odczytu licznika.

Przyłącze napowietrzne – sposób zasilania obiektu z wykorzystaniem linii napowietrznej, przewody przymocowane są do słupów. Przyłącza napowietrzne wykonuje się szybciej i jest tańsze od przyłącza kablowego.

Przyłącze napowietrzno-kablowe – sposób zasilania obiektu z wykorzystaniem odcinków linii napowietrznej i kablowej. 

Podpisanie umowy przyłączeniowej

Po spełnieniu warunków stawianych przez zakład energetyczny, należy podpisać umowę o przyłączenie. Każda ze stron ma obowiązki, z których musi się wywiązać, zanim dojdzie do finalizacji umowy, są to między innymi: roboty budowlane, wykonanie instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie, uiszczenie opłaty za przyłączenie, zgłoszenie gotowości instalacji do odbioru.

Czas realizacji umowy może wynieść od kilku do kilkunastu miesięcy. Samo wykonanie przyłącza nie jest równoznaczne z jego uruchomieniem. To następuje dopiero po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii lub umowy kompleksowej i zamontowaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika).

Koszt wykonania przyłącza elektroenergetycznego

Koszt przyłącza zależy od rodzaju przyłącza (kablowe jest droższe), długości przyłącza i mocy przyłączeniowej. Kablowe przyłącze elektroenergetyczne do 200 m (najczęściej wykonywane) może kosztować od 150-200 zł za każdy 1 kW mocy przyłączeniowej, czyli za 12 kW mocy zapłacimy ok. 1800- 2400 zł. Przyłącze napowietrzne w tych parametrach to koszt 1200-1700 zł. Łącze dłuższe niż 200 m to dodatkowe opłaty, nawet o 80 zł za metr przyłącza. Do tego trzeba doliczyć koszt usług montażowych i ceny materiałów budowlanych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej