Teraz praca zdalna z domu na działce albo wprost z plaży. Czy to możliwe i kto może skorzystać?

2023-07-21 14:38
Praca zdalna latem - na plaży na działce w kawiarence
Autor: getty images W upały praca ani w firmie, ani w domu - o ile nie ma tam klimatyzacji - nie należy do przyjemnych. Może więc warto szukać mniej konwencjonalnych sposobów na ulgę?

Kodeks pracy nie zawiera listy miejsc, z których można wykonywać pracę zdalną ani też odwrotnie, w których wykonywanie pracy zdalnej jest zabronione. W tej kwestii ustanawia jedną powszechnie obowiązującą normę - pracownik nie może pracować zdalnie z miejsca nie uzgodnionego wcześniej z pracodawcą. Co to oznacza w praktyce?

Spis treści

  1. Praca zdalna wyłącznie z domu?
  2. Praca zdalna na plaży: czy jest możliwa?
  3. Okazjonalna praca zdalna na plaży lub na działce?
  4. Praca zdalna na działce lub na plaży: pracodawca może cofnąć zgodę?

Pracować zdalnie można z dowolnego miejsc, o ile pasuje obu stronom umowy. Poza tym pewne ograniczenia - dla obu stron umowy: i dla pracownika, i dla pracodawcy - ustanawiają normy jasno określone w kodeksie pracy.

Praca zdalna wyłącznie z domu?

Albo z innego miejsca uzgodnionego z pracodawcą - ale wyłącznie jednego. Niekoniecznie, zawarta w Kodeksie pracy definicja pracy zdalnej nie wyklucza takiej możliwości – o ile miejsca te będą każdorazowo uzgodnione z pracodawcą.

Miejsce wykonywania pracy zdalnej, niezależnie od tego, czy będzie to miejsce zamieszkania pracownika, czy też inne miejsce wybrane przez pracownika i zaakceptowane przez pracodawcę, zawsze będzie przedmiotem wzajemnego ustalenia między stronami stosunku pracy.

Strony mogą uzgodnić, że praca zdalna będzie wykonywana w różnych miejscach, o których każdorazowo pracownik będzie informował pracodawcę.

Praca zdalna na plaży: czy jest możliwa?

Zgodnie z tą ogólną regulacją, strony umowy o pracę mogą tę kwestię uzgodnić w dowolny sposób. Może więc znaleźć się w umowie ograniczenie wyłącznie do miejsca zamieszkania, ale i liberalna zasada, w myśl której pracownik pracuje zdalnie skąd chce, byle tylko przed każdą kolejną zmianą miejsca pracy informował o tym pracodawcę.

A co z pracownikami, którzy co do zasady, zgodnie z umową o pracę mają wskazane jako miejsce pracy siedzibę firmy? Czy oni w okresie wakacji też mogą wystąpić o zgodę na pracę zdalną - wszak kodeks pracy przewiduje formę pracy zdalnej okazjonalnie?

Okazjonalna praca zdalna na plaży lub na działce?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy wymiar pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie wynosi nie więcej niż 24 dni w roku kalendarzowym i jest niezależny od wymiaru czasu pracy pracownika (wymiaru etatu), jak również liczby godzin wynikających z rozkładu czasu pracy w dniu, w którym pracownik wykonuje pracę we wspomnianym trybie.

Wniosek pracownika dotyczący pracy zdalnej okazjonalnej nie jest wiążący dla pracodawcy, pracodawca może więc odmówić jego uwzględnienia.

Dalej jednak kodeks pracy stanowi, iż w pewnych przypadkach jednak wniosek o pracę zdalną może być dla pracodawcy wiążący.

Pracodawca będzie co do zasady musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony m.in. przez:

  • pracownika – rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • pracownicę w ciąży,
  • pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia,
  • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie, o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie pracy pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek wspomnianych pracowników, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

W takim przypadku o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca będzie musiał poinformować pracownika papierowo lub elektronicznie w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Oczywiście pracodawca wyrażający zgodę na pracę zdalną okazjonalną także wskazuje miejsce jej wykonywania - na takich samych zasadach jak pracownikom pracującym zdalnie na stałe.

Praca zdalna na działce lub na plaży: pracodawca może cofnąć zgodę?

A co będzie jeśli pracodawca najpierw umożliwia pracę zdalną z plaży lub na działce, ale potem zmieni zdanie? Może wtedy cofnąć zgodę, skoro wcześniej ją wyraził, a nawet uregulowano to w umowie?

Kodeks pracy przewiduje tu różne możliwości i są one uzależnione od trybu w jakim jest wykonywana praca zdalna.

I tak w przypadku pracy zdalnej wykonywanej na podstawie polecenia, pracodawca może w każdym momencie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

W przypadku uzgodnienia wykonywania pracy zdalnej przy zawieraniu umowy o pracę co do zasady nie jest możliwe cofnięcie zgody na pracę zdalną i przywrócenie pracownika do pracy w dotychczasowym miejscu (np. w biurze).

Natomiast w przypadku podjęcia pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia każda ze stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Wśród tych warunków jest oczywiście też miejsce wykonywania pracy zdalnej.

Zgodnie z kodeksem pracy strony umowy o pracę zdalną ustalają termin przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

W razie braku porozumienia przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy następuje w dniu następującym po upływie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Uprawnienie pracodawcy w tym zakresie nie dotyczy jednak pracowników wykonujących pracę zdalną na swój – wiążący dla pracodawcy  – wniosek (tzn. pracowników będących np. rodzicami dzieci do 4 roku życia itp.), chyba że dalsze wykonywanie pracy zdalnej nie będzie możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej