Prawo geodezyjne i kartograficzne – zmiany od 31 lipca 2020

2020-07-14 16:17
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne
Autor: Głowny Urząd Geodezji i Kartografii Nowe przepisy w Prawie geodezyjnym i kartograficznym m.in. dają bezpłatny dostęp geodetom i inwestorom do wielu informacji

Nowelizacja ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne znosi część opłat i wprowadza opłaty ryczałtowe za udostępnienie niektórych danych geodezyjnych. Od 31 lipca będzie obowiązek ustanawiania kierownika prac geodezyjnych. Ponadto ustawa likwiduje wiele ograniczeń i barier biurokratycznych, które dotychczas wydłużały proces przygotowawczy inwestycji budowlanych.

Prawo geodezyjne i kartograficzne od 31 lipca 2020

Nowe przepisy w Prawie geodezyjnym i kartograficznym (pełna nazwa to USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz.U. 2020 poz. 782) wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2020. To oznacza, że z tym dniem:

 • zaczynają obowiązywać ryczałtowe opłaty za materiały do prac geodezyjnych wg poniższych stawek:
  do 1 ha – 100 zł
  1-10 ha – 100 zł oraz dodatkowo 10 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 1 ha
  powyżej 10 ha - 190 zł oraz dodatkowo 5 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 10 ha;
 • w każdej chwili można rozpocząć prace geodezyjne, na dokonanie wymaganego zgłoszenia pracy jest 5 dni;
 • organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zostały zobligowane do bezzwłocznego przekazywania danych ze swoich zasobów;
 • nie ma wymogu zgłaszania tyczeń obiektów budowlanych (budynków oraz sieci uzbrojenia terenu) do starosty oraz z konieczności przekazywania wyników tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • będzie bezpłatna (do tej pory możliwa tylko na wniosek i za opłatą) dostępność osnowy geodezyjnej online na stronie www.geoportal.gov.pl: dane topograficzne (BDOT10k), ortofotomapa, dane pomiarowe LIDAR, Numeryczny Model Terenu, dane o osnowach geodezyjnych, podstawowe dane o działkach i budynkach;
 • usprawnienie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków;
 • wprowadza się obowiązek ustanawiania kierownika prac geodezyjnych, legitymującego się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania każdej z prac geodezyjnych;
 • mniej formalności wymaganych przez starostwa powiatowe od geodetów, co pozwoli im szybciej uzyskiwać potrzebne materiały.

3 nowe definicje w Prawie geodezyjnym i kartograficznym

Prawo geodezyjne i kartograficzne wprowadza nowe definicje „mapy do celów projektowych”, „geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych”, oraz "czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa", które jednocześnie zmieniają treść Prawa budowlanego. Poniżej definicje wprost z ustawy:

 • Mapa do celów projektowych – opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej lub mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2, a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulę urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych – rozumie się przez to wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

 • Czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa - wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych podczas projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w szczególności związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych, wytyczeniem obiektów budowlanych w terenie, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych, geodezyjną obsługą budowy i montażu obiektów budowlanych oraz pomiarami przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, skutkujących sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej (przepis art. 2 pkt 2a upgik).

W nowelizacji pojawia się ponadto obowiązek prowadzenia baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 dla obszaru całego kraju.

W ramach procedury weryfikacji wyników prac geodezyjnych sprawdzana ma być również spójność zbiorów danych przekazanych przez wykonawcę prac z prowadzonymi przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej bazami danych. Określono maksymalny termin weryfikacji wyników prac geodezyjnych przez organy administracji geodezyjnej szczebla powiatowego na 7-20 dni roboczych.

Wiarygodność dokumentacji geodezyjnej wykorzystywanej w procedurach rozpoczęcia i zakończenia procesu inwestycyjnego (szczególnie granice nieruchomości, uzbrojenie terenu czy usytuowanie obiektów budowlanych) jest bardzo istotna dla inwestora w ustaleniu prawa do przeznaczenia nieruchomości na cele budowlane oraz obszaru oddziaływania planowanego obiektu budowlanego.

Ważna zmiana w prawie geodezyjnym - kierownik prac geodezyjnych obowiązkowy

Do tej pory kierownika prac geodezyjnych trzeba było powołać tylko wtedy, gdy poszczególne czynności składające się na te prace nie były realizowane w całości samodzielnie przez osobę legitymującą się uprawnieniami zawodowymi.

Nowelizacja ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne wprowadza obowiązek ustanowienia przy wykonywaniu każdej z prac geodezyjnych lub prac kartograficznych kierownika z uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii. W zgłoszeniu prac należy wskazać jego dane identyfikacyjne w tym numer uprawnień zawodowych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej