Nawet 30 tys. zł kary za niedotrzymanie terminu! Weszły nowe przepisy!

2023-07-26 17:49
Świadectwo pracy
Autor: getty images Od 23 maja obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy, które pracodawca jest zobowiązany wydać po rozwiązaniu umowy każdemu pracownikowi

Można dostać do 30 tys. kary. Za co? Za naruszenie przepisów związanych ze świadectwem pracy i terminem, w jakim musi być ono wydane. Nowe regulacje obowiązują od 23 maja 2023. Jest też nowy wzór świadectwa pracy.

Spis treści

  1. Nowe świadectwo pracy: dlaczego zmiany
  2. 3 nowe elementy świadectwa pracy
  3. Kary za niewystawienie świadectwa pracy

Kara za naruszenie przepisów, co do treści świadectwa i terminu, w jakim musi być ono wydane jest bardzo surowa.

Nowe świadectwo pracy: dlaczego zmiany

Od 23 maja 2023 r. obowiązują znowelizowane przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy wydane w grudniu 2016 r. Od tego dnia świadectwa pracy muszą  zawierać dodatkowe dane, co wiąże się z dwiema poważnymi nowelizacjami kodeksu pracy, z jakimi mieliśmy do czynienia na początku bieżącego roku.

W związku z tymi zmianami, nowe przepisy wymagają od pracodawcy, aby w świadectwie pracy uwzględniał on dane dotyczące nowych uprawnień pracowników:

  • pracy zdalnej,
  • dodatkowych urlopów związanych w opieką nad dziećmi lub członkami rodziny.

3 nowe elementy świadectwa pracy

Wśród wielu danych, które zamieszcza się w świadectwie pracy teraz pracodawca musi podać liczbę dni pracy zdalnej, przewidzianej w przepisach Kodeksu pracy, wykonywanej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

Ponadto w świadectwie pracy teraz powinny być zamieszczone informacje o okresie zwolnienia od pracy w związku z potrzebą załatwienia spraw rodzinnych niecierpiących zwłoki, zwane popularnie zwolnieniem od pracy z powodu siły wyższej, na co w roku przysługuje 2 dni.

I wreszcie trzecia nowa informacja – o urlopie opiekuńczym wykorzystanym w roku kalendarzowym, podobnie jak w dwóch wcześniejszych przypadkach, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

Rozporządzenie zawiera też wzór świadectwa pracy, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi sposobu jego wypełniania.

Kary za niewystawienie świadectwa pracy

Przy okazji warto przypomnieć przepisy Kodeksu pracy odnoszące się do trybu wydawania świadectwa pracy.

Przede wszystkim pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie – w dniu wygaśnięcia stosunku pracy. Jeśli nie jest to możliwe, to w terminie siedmiu dni powinien wysłać je pocztą.

Niewydanie świadectwa pracy zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie pracy i rozporządzeniu to wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny w wysokości nawet 30 tys. zł (najniższa przewidziana kara finansowa to 1000 zł).

Dodatkowo, jeśli wskutek niewystawienia świadectwa w terminie pracownik poniósł stratę materialną (np. nie mógł skorzystać z atrakcyjnej oferty pracy), może wnosić o naprawienie szkody z tego tytułu. Rekompensata ustalana jest w stosunku do wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika i maksymalnie stanowi równoważnik wynagrodzenia za 6 tygodni pracy.

Ponadto zgodnie z kodeksem pracy pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. A gdy pracodawca nie zawiadomi go o odmowie sprostowania świadectwa, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się bezpośrednio do sądu pracy.

Doradcy z zakresu prawa pracy radzą też pracownikom mającym problemy z uzyskaniem świadectwa pracy lub sprostowaniem jego treści zagrozić pracodawcy skargą do Państwowej Inspekcji Pracy. PIP w takich sytuacjach szczegółowo kontroluje firmę.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej