Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokują reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz Adblock, następnie Odśwież stronę
Przejdź do serwisu
adb_popup_graphic

Prawo

Od 1 stycznia 2017 nowe regulacje o wyrobach budowlanych

Tagi:
GUNB
,
materiały budowlane
,
wyroby budowlane
,
znak B

Od nowego roku będą obowiązywać nowe zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w systemie krajowym, przepisy rozporządzenia w sprawie krajowych ocen technicznych, nowe zasady znakowania znakiem B oraz deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, jak też nowe regulacje dotyczące przedsiębiorców. Wprowadzone zmiany dopasują system krajowy do europejskich wymogów znakowania, certyfikowania i wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek.

Zmiany przepisów dotyczą kilku obszarów ustawy o wyrobach budowlanych.
Pierwszy z nich to sposób deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.
Drugi dotyczy grup wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji oraz właściwych dla tych grup krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.
Trzeci związany jest ze wzorem i treścią krajowej deklaracji oraz sposobu jej dostarczania lub udostępniania odbiorcy, zaś czwarty określa sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym oraz zakresu informacji towarzyszących temu znakowi.
Powyższe ma wpływ na zakres i wzór wniosku o wydanie krajowej oceny technicznej, tryb wydawania, zmiany lub przedłużenia terminu ważności krajowej oceny technicznej; zawartość krajowej oceny technicznej; sposób ustalania liczby godzin pracy niezbędnych do wydania, zmiany lub przedłużenia terminu ważności krajowej oceny technicznej; sposób prowadzenia wykazu wydanych i wykazu uchylonych krajowych ocen technicznych oraz zakresu umieszczonych w nich danych.

Poniżej porównanie dotychczasowego systemu i tego, który zaczyna obowiązywać od 1 stycznia 2017.

Fot.: GUNB

Zmiany w przepisach dotyczących wyrobów mają za zadanie przybliżyć nasze rozowiązania do wymogów Unii Europejskiej.

Fot.: GUNB

W odniesieniu do wyrobów budowlanych pojawia się termin krajowej specyfikacji technicznej, która ma być odzwierciedleniem właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na potrzeby znakowania znakiem budowlanym.
Krajowa ocena techniczna będzie konieczna dla wyrobów nieobjętych zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu. Ale również w przypadku, gdy metoda oceny przewidziana w PN wyrobu co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki nie jest właściwa oraz gdy PN wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki.
Krajowe oceny techniczne będą wydawać jednostki wyznaczone w drodze decyzji przez ministra właściwego ds. budownictwa, będą to tzw. jednostki oceny technicznej oraz instytuty badawcze.

WAŻNE!

Aprobaty techniczne wydane przed dniem 1 stycznia 2017 roku mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat.

Kolejną zmianą, która w wchodzi w życie 1 stycznia 2017 są nowe zasady deklarowania właściwości użytkowych i znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym.
Producent deklaruje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk, z uwzględnieniem zamierzonego zastosowania: wyrażając je: jako poziom, klasa lub w sposób opisowy na podstawie: oceny i weryfikacji stałości tych właściwości użytkowych, przeprowadzonej zgodnie z właściwym krajowym systemem oceny i weryfikacji.

Pojawia się definicja typu wyrobu – zestaw reprezentatywnych poziomów lub klas właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wyprodukowanego przy zastosowaniu danej kombinacji surowców lub innych składników w określonym procesie produkcyjnym.

Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości użytkowych. Również sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent. Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji.
Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych przez danego producenta.
W systemie krajowym producent deklaruje obowiązkowo właściwości użytkowe odnoszące się do wszystkich zasadniczych charakterystyk, które mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Sposób umieszczania znaku budowlanego – analogicznie jak w przypadku znakowania CE (§ 10 rozporządzenia) – to producent znakuje wyrób budowlany znakiem budowlanym przed wprowadzeniem go do obrotu lub udostępnieniem na rynku krajowym. Znak B umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do tego wyrobu. Jeżeli umieszczenie znaku budowlanego w sposób wyżej określony nie jest możliwe z uwagi na wielkość lub charakter wyrobu budowlanego, znak budowlany umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach towarzyszących wyrobowi.

Poniżej porównanie nowego systemu krajowego z dotychczasowym

Fot.: GUNB

WAŻNE! Przepisy przejściowe

Jest oczywiste, że nie da się z dnia na dzień zmienić oznakowań na opakowaniach wyrobów budowlanych, szczególnie tym już wprowadzonym do obrotu. Dla takich m.in. sytuacji będą miały zastosowanie przepisy przejściowe.

Wyroby budowlane, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o wyrobach budowlanych (podlegające oznakowaniu znakiem B), wprowadzone do obrotu ze znakiem budowlanym przed 1 stycznia 2017 mogą być udostępniane na rynku krajowym po tym dniu.
Dla wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o wyrobach budowlanych, producent może sporządzić krajową deklarację właściwości użytkowych na podstawie krajowej deklaracji zgodności wydanej przed dniem 1 stycznia 2017.

Czytaj dalej:
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
W serwisie:
ZPR Media S.A.:
Serwisy internetowe:
Dom i ogród:
Architektura i budownictwo:
Styl życia:
Rozrywka, informacja:
Hobby i wypoczynek:
Wideo:
Zakupy:
Miesięcznik: