Deklaracja właściwości użytkowych. Czego dotyczy deklaracja właściwości użytkowych, czy jest obowiązkowa?

2018-10-26 15:36
wyroby budowlane
Autor: gettyimages Deklaracja właściwości użytkowych - dokument jest dokumentem, który zawiera najważniejsze informacje na temat wyrobu budowlanego oraz jego właściwości

Deklaracja właściwości użytkowych to jeden z najważniejszych dokumentów związanych z wprowadzeniem wyrobów budowlanych do obrotu. Deklaracja właściwości użytkowych wydawana jest dla wszystkich produktów, które przeszły badania na zgodność z normą lub posiadają krajową albo europejską ocenę techniczną.

Co zawiera deklaracja właściwości użytkowych?

Deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym i obowiązuje od 1 stycznia 2017. Dla wyrobów, które nie były wyszczególnione w Dz.U.04.198.2004 krajowa deklaracja właściwości użytkowych obowiązuje od 30 czerwca 2018.

Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem, który zawiera najważniejsze informacje na temat wyrobu budowlanego oraz jego właściwości. Wzór deklaracji właściwości użytkowych zawiera:

 • kod identyfikacji wyrobu budowlanego,
 • nazwa handlowa wyrobu budowlanego,
 • zakres stosowania produktu,
 • nazwa i adres siedziby producenta wyrobu oraz miejsce jego produkcji,
 • nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony,
 • krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych,
 • krajowa specyfikacja techniczna:
  - Polska Norma wyrobu: nazwa akredytowanej jednostki certyfikujące, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium z podanym numerem akredytacji,
  - krajowa ocena techniczna: jednostka oceny technicznej/krajowa jednostka oceny technicznej: nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji, numer certyfikatu.

W deklaracji właściwości użytkowych podane są również (w formie tabeli) deklarowane właściwości użytkowe produktów.

Kto wystawia deklarację właściwości użytkowych?

Deklarację właściwości użytkowych wystawia producent wyrobu budowlanego i udostępnia ją w wersji papierowej lub elektronicznej.

Ważne

Obowiązek wydania deklaracji właściwości użytkowych wszedł w życie wraz z unijnym Rozporządzeniem Nr 305/2011 nazywanym inaczej CPR (z języka ang. Construction Products Regulation). Określa on, w jaki sposób powinny być wprowadzane do obrotu produkty wytwarzane, dystrybuowane oraz sprzedawane na terenie UE. Jednym z etapów tego procesu jest potwierdzenie właściwości użytkowych produktów, czyli specjalistyczne przebadanie, za które odpowiadają akredytowane jednostki. Jedną z nich jest Instytut Techniki Budowlanej. Badania te przeprowadza się według metodologii opisanej w normie – krajowej lub europejskiej (inaczej normy zharmonizowanej hEN). Normy te nie definiują, czym jest dany wyrób budowlany - określają jedynie metodologią badania jego cech w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk.

Deklaracja właściwości użytkowych a deklaracja zgodności

Wraz z wejściem w życie postanowień Rozporządzenia UE Nr 305/2011, obowiązkowe stało się korzystanie z deklaracji właściwości użytkowych (DWU). Deklaracja właściwości użytkowych zastąpiła zatem dotychczas obowiązujące deklaracje zgodności DZ. Rozporządzenie nakłada obowiązek sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych przez wszystkich producentów wyrobów budowlanych, które podlegają normom i ocenom zharmonizowanym, a tym samym są znakowane znakiem CE.

BIZNES_muratorplus_zdjecie11_ITB.jpg
Autor: ITB Badania nad właciwościami użytkowymi wyrobów budowlanych

Deklaracja właściwości użytkowych - korzyści

Deklaracja właściwości użytkowych potwierdza właściwości wyrobu budowlanego. Podaje informacje dotyczące jego właściwości, parametrów, ale także dokumentów, na podstawie których został przebadany. Podaje też instytucję odpowiedzialną za badanie i jej wyniki.
Wyroby budowlane o deklarowanych właściwościach użytkowych mają pewną jakość i parametry. Właściwości wyrobów weryfikowane są na podstawie kryteriów obowiązujących we wszystkich państwach UE. Deklaracja właściwości użytkowych może być także uzupełnieniem m.in. dziennika budowy.

Trzeba wiedzieć

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
Rozporządzenia zawiera też grupy wyrobów budowlanych objęte obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych wymagane dla tych grup krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

Rozporządzenie

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej