Gmina zweryfikuje dane we wniosku o dodatek węglowy. Samorządy otrzymały instrukcję dotyczącą wypłaty dodatku węglowego

2022-08-31 20:03

Rząd uważa, że gminy dysponują narzędziami, które dają możliwość weryfikacji wniosków o dodatek na węgiel. Obliguje też gminy, aby taką weryfikacje podjęły. Urzędnicy skontrolują ilość faktycznych gospodarstw domowych pod podanym adresem, mogą też zarządać okazania deklaracji podatkowej, umowy najmu, orzeczenia o rozwodzie czy separacji.

Zgodnie z art. 2 ust. 15 ustawy o dodatku węglowym gmina zobowiązana jest do weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Co sprawdzi gmina we wniosku o dodatek węglowy?

Urzędnicy dostali kolejne instrukcje weryfikacji wniosków o dodatek węglowy. Powodem masowe wykorzystywanie przez Polaków luki w ustawie o dodatek węglowy i nagłe mnożenie się gospodarstw domowych. Ministerstwo zapowiedziało uszczelnienie przepisów, a póki co wysłało do samorządów poradnik dotyczący wypłaty dodatku węglowego. Część poradnika poświęcona jest temu, jak urzędy mają weryfikować wnioski o dodatek.

Weryfikując prawdziwość danych wskazanych we wniosku o wypłatę dodatku węglowego i dążąc do ustalenia stanu faktycznego gmina może sprawdzić wszystkie informacje, które znajdują się w zasobach gminy. Rozpatrując wniosek o dodatek, gmina może brać pod uwagę m.in. informacje zebrane w:

  • dodatku osłonowym;
  • świadczeniach socjalnych np. zasiłkach stałych, okresowych, świadczeń 500+;
  • deklaracji dotyczących wywozu odpadów;
  • innych dostępnych dokumentów, np. dokumentów skarbowych.

Dodatkowo, w przypadku wątpliwości przy rozpatrywaniu wniosku o dodatek węglowy, gmina może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów. Przykładowo, może być to być deklaracja podatkowa, umowa najmu, orzeczenie o rozwodzie czy separacji.

W razie wątpliwości urzędnicy zawsze mogą wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Pamiętajmy, że oświadczenia wnioskodawcy zawarte we wniosku o dodatek węglowy składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Teraz gminy dostały instrukcję, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości konieczne jest zawiadomienie nawet organów ścigania.

Kary mają dotyczyć również gminy. W poradniku ministerstwa czytamy: "zaniechanie przez organ obowiązku weryfikacji informacji zawartych we wniosku w przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie tych informacji lub przyznanie dodatku węglowego pomimo posiadania wiedzy o złożeniu nieprawdziwego oświadczenia przez wnioskodawcę jest obarczone odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych".

Weryfikacja zgłoszenia do CEEB

Gminy mają obowiązek weryfikacji wpisu/zgłoszenia do CEEB oraz prawdziwości danych dotyczących źródeł ogrzewania.

Zarówno gminy, jak i ośrodki pomocy społecznej, mają prawo do weryfikacji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) informacji dotyczących źródła ogrzewania wnioskodawcy (zgodnie z art. 2 ust. 15 oraz art. 3 ust. 2 ustawy o dodatku węglowym).

Każdy z tych urzędów w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do informacji zawartych we wniosku może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Gmina zażąda dodatkowych informacji

W przypadku nieprawidłowego wypełnienia wniosku, braku podpisu lub niezałączenia wymaganych dokumentów, gmina ma prawo do wezwania wnioskodawcy do jego poprawienia (w ciągu 14 dni) bądź uzupełnienia brakujących dokumentów (w terminie od 14 do 30 dni).

Jeśli nie stawimy się na wezwanie nasz wniosek zostanie odrzucony.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 35 § 3 KPA, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Do załatwiania indywidualnych spraw administracji publicznej upoważnione mogą zostać m.in. inne jednostki organizacyjne (np. ośrodki pomocy społecznej). Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o dodatku węglowym wójt, burmistrz lub prezydent miasta może upoważnić m.in. kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia spraw związanych z dodatkiem węglowym, w tym do wydawania rozstrzygnięć w tych sprawach.

Czy dostaniemy decyzję o przyznaniu dodatku węglowego?

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Jednak odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego, już jej wymaga.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej