Czy dostaniesz dodatek węglowy, jeśli węgiel kupiłeś wcześniej? Ile się czeka na wypłatę? Ministerstwo odpowiada na pytania o dodatek węglowy

2022-08-29 13:47
Wniosek o dodatek węglowy 2022
Autor: Getty Images Wniosek o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022. Od 3 listopada można ponownie złożyć odrzucone wnioski. Jakie są nowe zasady przyznawania dodatku węglowego?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o dodatek węglowy. Wątpliwości budzi nie tylko pytanie z tytułu. Czy dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom kamienic? Czy dodatek węglowy może być zajęty przez komornika? Kto jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego w przypadku kilku gospodarstw korzystających ze wspólnego źródła ciepła? Mamy odpowiedzi Ministerstwa. Wiemy już, że wątpliwości z interpretacją ustawy zapowiadają jej zmianę.

Spis treści

 1. W jednym budynku znajduje się kilka gospodarstw domowych korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania. Kto jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego?
 2. W jakiej formie zostanie wypłacony dodatek węglowy – w gotówce czy przelewem?
 3. Czy muszę być zameldowany w miejscu zamieszkania, aby otrzymać dodatek węglowy?
 4. Co w sytuacji, gdy dwie osoby złożą wniosek o dodatek węglowy dla jednego gospodarstwa domowego?
 5. Co jeśli nie zdążę złożyć wniosku o dodatek węglowy do 30 listopada?
 6. Jak długo trzeba czekać na wypłatę dodatku?
 7. Czy informacje podane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą weryfikowane?
 8. Czy dodatek węglowy mogą otrzymać gospodarstwa domowe, które zakupiły węgiel przed złożeniem wniosku?
 9. Czy dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom domów wielorodzinnych, np. kamienic i bloków?
 10. Czy dodatek węglowy może być zajęty przez komornika?

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wnioski o dodatek węglowy można składać od 17 sierpnia do 30 listopada 2022. Nie obowiązuje tu kryterium dochodowe. Dodatek przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel wcześniej. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wzór wniosku o dodatek węglowy jest jednolity dla całej Polski. Tu znajdziesz wzór wniosku o dodatek węglowy.

Dodatek węglowy rodzi wciąż wiele pytań. Oto najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W jednym budynku znajduje się kilka gospodarstw domowych korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania. Kto jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego?

W przypadku, gdy w jednym budynku znajduje się kilka odrębnych gospodarstw domowych korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, dodatek węglowy przysługuje każdemu z tych gospodarstw. Warunkiem jest jednak uprzednie zgłoszenie lub wpisanie tego źródła do CEEB.

Ten zapis w ustawie okazał się luką prawną, którą masowo wykorzystują Polacy. Problem w tym, że ustawa przewiduje dofinansowanie do węgla dla gospodarstwa domowego. A z jednego pieca na węgiel, w jednym domu, może korzystać nawet kilka gospodarstw domowych. Przy składaniu wniosków o dopłaty do węgla okazało się, że gospodarstw domowych dziwnie przybywa. (przym. redakcja). Szykuje się zatem zmiana ustawy o dodatku węglowym. Więcej w naszych artykułach:

W jakiej formie zostanie wypłacony dodatek węglowy – w gotówce czy przelewem?

Dodatek węglowy można otrzymać przelewem na konto lub w formie gotówkowej.

Jeśli chcemy otrzymać dodatek przelewem, we wniosku o dodatek węglowy należy wpisać numer rachunku  płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego. Nie musi on należeć do osoby składającej wniosek o wypłatę dodatek węglowy.

Czy muszę być zameldowany w miejscu zamieszkania, aby otrzymać dodatek węglowy?

Aby otrzymać dodatek węglowy na ogrzanie gospodarstwa domowego, nie trzeba być właścicielem budynku, jak również nie jest konieczne zameldowanie w miejscu zamieszania. Dla przyznania dodatku węglowego kluczową informacją jest miejsce zamieszkania.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Co w sytuacji, gdy dwie osoby złożą wniosek o dodatek węglowy dla jednego gospodarstwa domowego?

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek o dodatek węglowy jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Co jeśli nie zdążę złożyć wniosku o dodatek węglowy do 30 listopada?

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Jak długo trzeba czekać na wypłatę dodatku?

Organ administracji, tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta ma miesiąc na rozpatrzenie wniosku i wypłatę dodatku węglowego.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Jednak odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego, wymagają wydania decyzji.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Czy informacje podane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą weryfikowane?

Tak. Wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Więcej o tym, co sprawdzą urzędnicy w związku z nadużyciem ustawy: Gmina skontroluje wnioski o dodatku węglowym

Czy dodatek węglowy mogą otrzymać gospodarstwa domowe, które zakupiły węgiel przed złożeniem wniosku?

Tak, dodatek węglowy przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu, które używa paliwa węglowego do ogrzewania. Aby otrzymać dodatek węglowy nie trzeba przedstawiać faktur na zakup paliwa węglowego.

Czy dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom domów wielorodzinnych, np. kamienic i bloków?

Dodatek węglowy przysługuje osobom fizycznym, które prowadzą gospodarstwa domowe ogrzewane piecami węglowymi. Do takich źródeł ogrzewania należą również m.in. piece kaflowe spotykane w domach wielorodzinnych nieposiadających centralnego ogrzewania. W takim wypadku, jeśli gospodarstwo domowe posiada indywidualne źródło ogrzewania na węgiel, przysługuje mu dodatek węglowy.

Dodatek węglowy przysługuje również mieszkańcom budynków wielorodzinnych, którzy kupują opał do kotłowni w ramach wspólnoty mieszkaniowej. Wówczas każde gospodarstwo domowe powinno indywidualnie wystąpić o dodatek węglowy. Jeśli kotłownię w budynku obsługuje podmiot zewnętrzny/przedsiębiorstwo, takiemu podmiotowi zewnętrznemu/przedsiębiorstwu dodatek węglowy nie przysługuje.

Ważne! Dodatek węglowy jest przyznawany jako bezpośrednie wsparcie dla gospodarstw domowych, nie dla przedsiębiorstw.

Czy dodatek węglowy może być zajęty przez komornika?

Świadczenie nie podlega egzekucji. Nie jest również wliczane do dochodu.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do przeczytania naszych artykułów:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej