Znak budowlany B. Zasady oznaczania wyrobów znakiem budowlanym B

2019-06-13 13:35
Materiały budowlane
Autor: Getty Images Procedurom oceny zgodności wyrobów budowlanych i ich właściwego oznaczenia znakiem budowlanym B lu CE towarzyszy, spoczywający na producentach, obowiązek informacyjny, wynikający z przepisów Prawa budowlanego i specyfikacji technicznych

Znak budowlany B lub też CE to obowiązkowe oznaczenia dla prawidłowo wprowadzonych do obrotu na terenie Polski wyrobów budowlanych. Od 2017 r. zmieniły się zasady znakowania znakiem budowlanym B oraz deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, jak też zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w systemie krajowym.

Znak budowlany B i zmiana przepisów o wyrobach budowlanych

Po 2017 r. zmieniły się przepisy dotyczące kilku obszarów ustawy o wyrobach budowlanych. Jakie to zmiany?1.  Sposób deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.2. Zmiany dotyczące grup wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji oraz właściwych dla tych grup krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.3. Zmiany związane ze wzorem i treścią krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz sposobem jej dostarczania lub udostępniania odbiorcy.

4. Sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym B oraz zakres informacji towarzyszących temu znakowi.

Poniżej porównanie systemu, który obowiązuje od 1 stycznia 2017 z poprzednim.

Wyrobu budowlane - porównanie systemów
Autor: GUNB

Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych ujednolicają nasze rozwiązania z wymogami Unii Europejskiej.

Wyroby budowlane - Polska a UE
Autor: GUNB

Znak budowlany B i krajowa specyfikacja techniczna

Odzwierciedla właściwości użytkowe wyrobów budowlanych na potrzeby znakowania znakiem budowlanym B. Krajowa ocena techniczna jest konieczna dla wyrobów nieobjętych zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu. Ale również w przypadku, gdy metoda oceny przewidziana w PN wyrobu co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki nie jest właściwa oraz gdy PN wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki. Krajowe oceny techniczne wydają jednostki wyznaczone w drodze decyzji przez ministra właściwego ds. budownictwa, tzw. jednostki oceny technicznej oraz instytuty badawcze.

Zasady znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym B

Producent deklaruje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk, z uwzględnieniem zamierzonego zastosowania: wyrażając je: jako poziom, klasa lub w sposób opisowy na podstawie: oceny i weryfikacji stałości tych właściwości użytkowych, przeprowadzonej zgodnie z właściwym krajowym systemem oceny i weryfikacji.

Definicja typu wyrobu – zestaw reprezentatywnych poziomów lub klas właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wyprodukowanego przy zastosowaniu danej kombinacji surowców lub innych składników w określonym procesie produkcyjnym.

Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym B, producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości użytkowych. Również sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent. Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych przez danego producenta. W systemie krajowym producent deklaruje obowiązkowo właściwości użytkowe odnoszące się do wszystkich zasadniczych charakterystyk, które mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Sposób umieszczania znaku budowlanego B - analogicznie CE (§ 10 rozporządzenia)

To producent znakuje wyrób budowlany znakiem budowlanym B przed wprowadzeniem go do obrotu lub udostępnieniem na rynku krajowym. Znak budowlany B umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do tego wyrobu. Jeżeli umieszczenie znaku budowlanego B w sposób wyżej określony nie jest możliwe z uwagi na wielkość lub charakter wyrobu budowlanego, znak budowlany umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach towarzyszących wyrobowi.

Porównanie obowiązującego systemu krajowego z tym sprzed 2017 r.

Wyroby budowlane - system krajowy
Autor: GUNB
WAŻNE! Przepisy przejściowe

Wyroby budowlane, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o wyrobach budowlanych (podlegające oznakowaniu znakiem budowlanym B), wprowadzone do obrotu ze znakiem budowlanym przed 1 stycznia 2017 mogą być udostępniane na rynku krajowym po tym dniu.

Dla wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o wyrobach budowlanych, producent może sporządzić krajową deklarację właściwości użytkowych na podstawie krajowej deklaracji zgodności wydanej przed dniem 1 stycznia 2017.

Producent wyrobu budowlanego, który zgodnie z dotychczasowym przepisami nie jest objęty obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym B – nie będzie objęty obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji (i tym samym znakowania wyrobów znakiem budowlanym B) do dnia 30 czerwca 2018. Producent, który sporządził krajową deklarację właściwości użytkowych na podstawie krajowej deklaracji zgodności, wydanej przed dniem 1 stycznia 2017 będzie mógł stosować do 30 czerwca 2017 sposób znakowania znakiem budowlanym B oraz zakres informacji towarzyszącej temu wyrobowi zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

Wyroby budowlane - działania producenta
Autor: GUNB

Znak budowlany B i CE - uwaga na wysokie kary!

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności otrzymała nowe rozdziały. Rozdział 2a – Obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli producentów, importerów i sprzedawców w zakresie wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym B. Wszystkie zapisy tego rozdziału obowiązują od 1 stycznia 2017.

Nowy rozdział 6a poświęcony jest karom pieniężnym. Oto przykładowe przewinienia i kary. Producent / importer, który wprowadzi do obrotu wyrób budowlany nie nadający się do zamierzonego zastosowania w zakresie zadeklarowanych właściwości użytkowych podlega karze w wysokości do 100 000 zł. Producent, który umieści na wyrobie oznakowanie CE albo znak budowlany B, a wyrób ten nie ma właściwości użytkowych określonych w deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji może zapłacić karę wysokości do 100 000 zł. Producent / importer, który wprowadzi do obrotu wyrób budowlany podlegający obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym bez tego oznakowania może zostać obciążony karą wysokości do 20 000 zł. Z kolei sprzedawca, który udostępni na rynku krajowym wyrób budowlany, podlegający obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym B bez tego oznakowania lub bez informacji towarzyszącej znakowaniu lub nie dołącza lub nie udostępnia deklaracji właściwości użytkowych albo krajowej deklaracji może zapłacić karę do 10 000 zł.

Narzędzi budowlanych są tysiące. Czy rozpoznasz najprostsze narzędzia budowlane?

Pytanie 1 z 10
Co to za narzędzie budowlane?
Narzędzia budowlane
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej