Zmiana zasad przesyłania ogłoszeń do dziennika UE

2006-04-24 11:56
Unia Europejska
Autor: Wojciech Traczyk

Od 1 lutego 2006 roku w państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie, które ustanawia standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dzienniku UE. Rozporządzenie dotyczy wszystkich państw członkowskich. W związku z tym polscy zamawiający, którzy przesyłają ogłoszenia do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, począwszy od 1 lutego 2006 są zobowiązani przekazywać je na formularzach określonych w rozporządzeniu.

Ponieważ nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wdrażająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE do prawa polskiego nie została jeszcze zakończona, do chwili wejścia w życie nowych przepisów zamawiający przekazując ogłoszenia Prezesowi UZP do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych mogą stosować formularze określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z dnia 25 marca 2004 r. Nr 48, poz. 460).
W związku z opisaną wyżej zmianą stanu prawnego, począwszy od dnia 1 lutego 2006 roku do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dotyczących zamówień o wartości powyżej 130 000 euro dla dostaw lub usług i 5 000 000 euro dla robót budowlanych oraz zamówień sektorowych o wartości powyżej 400 000 euro dla dostaw lub usług i 5 000 000 euro dla robót budowlanych, mają zastosowanie standardowe formularze określone rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1564.
Natomiast do publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, które dotyczą zamówień o wartości przekraczającej wyżej wymienione progi, nadal obowiązują wzory formularzy określone Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 48, poz. 460 z 25 marca 2004 r.).

Formularze są one dostępne na stronie UZP.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej