Ulga na fotowoltaikę. Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

2022-02-01 9:38

Ulga na fotowoltaikę przysługuje w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Od podatku możemy odliczyć koszt kompleksowej usługi instalacji fotowoltaiki. Czym jest ulga termomodernizacyjna i na czym polega w przypadku fotowoltaiki? Jak odliczyć fotowoltaikę w tym roku? Przykładowe rozliczenie.

Spis treści

 1. Ulga na fotowoltaikę - czym jest ulga termomodernizacyjna?
 2. Dla kogo ulga na fotowoltaikę?
 3. Jak skorzystać z ulgi podatkowej na fotowoltaikę?
 4. Przykład rozliczenia fotowoltaiki
 5. Jak uzyskać zwrot z podatku za fotowoltaikę?

Ulga na fotowoltaikę - czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia od dochodu wszelkich wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, prowadzonych na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wydatki te pomniejszają podstawę opodatkowania, a w konsekwencji obniżają wysokość podatku dochodowego (PIT) koniecznego do zapłacenia do urzędu skarbowego. Według danych z rozliczeń PIT za 2020 r. z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało ponad 450 tys. podatników - ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Za ubiegły rok odliczono w ten sposób 7,5 mld zł, z kolei za 2019 r. było to 3,2 mld zł.

Uldze podlegają przedsięwzięcia, które poprawiają efektywność energetyczną budynku, czyli m.in. wymiana źródła ciepła (np. montaż pompy ciepła), ocieplenie domu (termomodernizacja elewacji, wymiana okien i drzwi wejściowych) czy montaż kolektorów słonecznych. Od podatku można odliczyć również fotowoltaikę, koszt kompleksowego zakupu i montażu paneli.

Prawo do odliczenia m.in. fotowoltaiki zostało uregulowane w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawie o zryczałtowanym podatku od osób fizycznych. Natomiast w rozporządzeniu ministra inwestycji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zostały wskazane urządzenia, materiały i usługi budowlane, które mogą podlegać odliczeniu.

Dla kogo ulga na fotowoltaikę?

Ulga na fotowoltaikę w ramach ulgi  termomodernizacyjnej przysługuje osobom fizycznym, których dochody są opodatkowane według jednolitej stawki podatku liniowego (19%), według skali podatkowej (17% i 32%) bądź w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Aby skorzystać z ulgi na fotowoltaikę, trzeba spełniać 3 warunki:

 1. być właścicielem modernizowanej nieruchomości,
 2. budynek musi być jednorodzinnym domem mieszkalnym,
 3. inwestycja musi zostać zakończona przed upływem 3 lat od roku, w którym został wyniesiony wydatek.

Trzeba wyjaśnić, że właścicielem jest każda osoba, która ma tytuł prawny do nieruchomości. Może to być także współwłaściciel, o ile został wskazany w akcie notarialnym, bądź spadkobierca, który uzyskał orzeczenie sądu o nabyciu spadku. Co ważne, nie istnieje liczba nieruchomości, na którą jedna osoba może dokonać odliczenia. Oznacza to, że właściciele kilku domów mogą zsumować wydatki.

Jak skorzystać z ulgi podatkowej na fotowoltaikę?

Aby uzyskać zwrot części poniesionych kosztów, należy potwierdzić poniesienie wydatków w postaci faktury wystawionej przez przedsiębiorstwo. Ważne, by firma ta nie była zwolniona z podatku VAT. Ważne jest też, aby faktura sprzedażowa była wystawiona z datą maksymalnie 31 grudnia roku, za który dokonujemy rozliczenia.  Wynika to z faktu, że w rozliczeniu za ubiegły rok będziemy ujmować wszystkie dochody i wydatki związane z tym rokiem. Faktura musi zatem potwierdzać, że instalacja fotowoltaiczna to inwestycja wykonana właśnie w tym okresie.

Kwota, która zostanie zwrócona podatnikowi w formie rozliczenia będzie zależała od jego rocznych dochodów, a więc dla każdego podatnika może być ona zupełnie inna.

Przykład rozliczenia fotowoltaiki

Podatnik w roku 2021 zarobił 36 tys. zł, będąc zatrudnionym na umowę o pracę. Przez cały rok pracodawca odprowadzał za niego comiesięczne zaliczki na podatek PIT. Mnożąc 36 tys. x17% (pierwszy próg skali podatkowej), otrzymujemy kwotę 6 120 zł zaliczek na podatek, odprowadzonych przez jego pracodawcę. Ten sam podatnik w 2021 r. zamontował instalację fotowoltaiczną za kwotę 30 tys. zł.

Rozliczając poniesiony przez niego wydatek w wysokości 30 tys. zł w ramach ulgi termomodernizacyjnej, pomniejszy swoją podstawę opodatkowania, o wartość dokonanej inwestycji (36 tys. zł – 30 tys. zł). Wobec tego, po odliczeniu, należna kwota podatku wyniesie 6 tys. zł x 17% = 1020 zł. Co za tym idzie, podatnikowi przysługuje zwrot nadpłaconego podatku równy różnicy wpłaconej, a należnej wartości (6120 zł -1020 zł = 5100 zł zwrotu).

Pod pojęciem wysokości wydatku kryje się kwota brutto, tj. obejmująca VAT, pod warunkiem, że nie został on odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Chcąc uzyskać ulgę na fotowoltaikę, należy w formularzu PIT wpisać kwotę brutto poniesionych wydatków. Ważne, by wykazane faktury były wystawione po 1 stycznia 2019 roku. Co więcej, do zeznania PIT należy dołączyć wypełniony formularz PIT/O.

Ważne!
 • Ulga termomodernizacyjna nie dotyczy budynków w budowie. Może przysługiwać dla nowych domów, o ile są oddane do użytkowania.
 • Odpisać można nie tylko fotowoltaikę instalowana na dachu budynku, ale także na gruncie lub dachu garażu.
 • Ulgi termomodernizacyjnej nie można połączyć z inną ulgą podatkową, ale tylko jeżeli obie ulgi dotyczą tego samego przedsięwzięcia. W związku z tym nie ma przeszkód, by połączyć ulgę termomodernizacyjną z ulgą prorodzinną, ulgą na internet, czy inną ulgą, która nie jest powiązana z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.

Jak uzyskać zwrot z podatku za fotowoltaikę?

Uzyskanie zwrotu z podatku za fotowoltaikę wymaga złożenia deklaracji podatkowej. W zależności od sposobu rozliczenia, podatnik może odliczyć wydatki od dochodu (skala podatkowa i podatek liniowy) bądź przychodu (ryczałt). W przypadku czynnych podatników VAT odliczone kwoty dotyczą wartości netto, przy czym pozostali podatnicy wykazują kwoty brutto.

Ważne jest to, że wykazane w zeznaniu wydatki muszą zostać poniesione w roku, którym ono dotyczy. Warto zaznaczyć, że ulga termomodernizacyjna ma limit – maksymalna kwota zwrotu na podatnika wynosi 53 tys. zł. Co więcej, gdy wysokość odliczenia jest wyższa od uzyskanego w danym roku dochodu/przychodu, wówczas pozostała kwota może zostać rozliczona w kolejnym roku, aczkolwiek nie dłużej niż przez kolejnych 6 lat. Jeśli nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, każdy z nich może odliczyć poniesione przez siebie wydatki osobno. W przypadku małżonków, jeżeli posiadają oni nieruchomości objęte współwłasnością łączną – limit jest podwójny i dotyczy osobno każdego z małżonków.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej