Ulga termomodernizacyjna 2022. Nie zapomnij skorzystać z ulgi przy rozliczniu PIT 2021? Co można odliczyć?

2022-02-15 10:33
Ulga termomodernizacyjna
Autor: Baumit Ulga termomodernizacyjna - w PIT za 2021 po raz kolejny można odliczyć wydatki poniesione na termomodernizację

Ulga termomodernizacyjna 2022 - sprawdź jak ją rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym. Od dochodu w PIT 2020 można było odliczyć nawet 53 tys. zł. Komu i ile ulgi przysługuje w kolejnych latach? Poniżej lista materiałów budowlanych i urządzeń, które można odliczyć od zeznania podatkowego oraz warunki, które trzeba spełnić żeby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej 2022. Odpowiadamy też na najczęściej zadawane pytania związane z ulgą termomodernizacyjną.

Spis treści

 1. Ulga termomodernizacyjna – podstawa prawna
 2. Ulga termomodernizacyjna 2022 - warunki odliczania w PIT
 3. Termomodernizacja - co można odliczyć w ramach ulgi w 2022?
 4. Ulga termomodernizacyjna 2022 - fotowoltaika
 5. Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?
 6. Co trzeba zrobić żeby odliczyć ulgę termomodernizacyjną?
 7. Ile można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?
 8. Co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?
 9. Ulga termomodernizacyjna - przykład
 10. Dotacje połączone z ulgą termomodernizacyjną
 11. Ulga termomodernizacyjna forum – najczęściej zadawane pytania
 12. Ulga termomodernizacyjna - sposób na walkę ze smogiem

Ulga termomodernizacyjna – podstawa prawna

Ulgę termomodernizacyjną, przypominającą dawną ulgę remontową, zawiera ustawa (nowelizująca ustawę o PIT i ustawę o ryczałcie), którą Sejm uchwalił 9 listopada 2018 (zobacz treść ustawy). Nowa ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Dodajmy, że ulga termomodernizacyjna obejmuje wyłącznie termomodernizację budynków jednorodzinnych, w tym wymianę kotłów na paliwo stałe.

Ulga termomodernizacyjna 2022 - warunki odliczania w PIT

Jak informuje Ministerstwo Finansów ,,Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek”.

Ulga termomodernizacyjna tylko dla budynków wybudowanych!

Ministerstwo Finansów przypomina o warunkach odliczania w PIT, wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Trzeba pamiętać, że odliczenie ulgi termomodernizacyjnej dotyczy wyłącznie budynków wybudowanych.

Przepisy regulujące zasady odliczania ulgi termomodernizacyjnej, nie odwołują się do budynków w budowie, w tym do nowo budowanych budynków jednorodzinnych. Podatnik, który poniósł wydatki na zakup materiałów budowlanych, a także zakup urządzeń i usług, które służyły realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku będącym w budowie – nie może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Aby skorzystać z ulgi budynek, w którym były prowadzone ww. prace musi być kompletny i ukończony.

Ulgę odliczysz w zeznaniu podatkowym od:

 • dochodu opodatkowanego według skali podatkowej,
 • dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym, lub
 • przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.

Ulgę możesz odliczyć, jeśli posiadasz fakturę wystawioną przez podatnika VAT czynnego. Podstawą do odliczenia może być również faktura zawierającą podatek od wartości dodanej wystawiona przez podmiot z państwa członkowskiego UE.

Odliczeń dokonasz w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

Termomodernizacja - co można odliczyć w ramach ulgi w 2022?

Do przedsięwzięć termomodernizacyjnych spełniających warunki do zastosowania ulgi można zaliczyć m.in.:

 • montaż kolektora słonecznego,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego,
 • wymiana stolarki zewnętrznej np. okna i drzwi,
 • instalacja pompy ciepła,
 • koszty materiałów budowlanych poniesionych na ocieplenie budynku,
 • koszty zakupu kotła gazowego,
 • wykonanie analizy termograficznej budynku,
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe,
 • koszty materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji ogrzewczej,
 • zakupiony węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 • wymieniony zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
 • wykonane przyłącze do sieci ciepłowniczej lub przyłącze gazowe,
 • koszty materiałów budowlanych wykorzystanych do wykonania systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu,
 • koszty poniesione w związku z wymianą elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • koszty poniesione w związku z wykonaniem nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Wydatki muszą być udokumentowane fakturami (w wartości brutto – łącznie z doliczonym podatkiem VAT), wystawionymi wyłącznie przez tych podatników VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku.

Szczegółowa lista wydatków zakwalifikowanych do przedsięwzięć termomodernizacyjnych znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ważne

Od 1 stycznia 2022 roku nie można już skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na inwestycje w kotły węglowe.

Ulga termomodernizacyjna 2022 - fotowoltaika

Właściciele domów, którzy zainstalowali panele fotowoltaiczne mogą odliczyć je od podatku dochodowego (bez względu na dopłaty w ramach programu "Mój prąd"). Fotowoltaikę można odliczyć też gdy instalacja została sfinansowana pożyczką czy kredytem, spłacanym przez podatnika. Można odliczyć całość wydatków, nie ma znaczenia wysokość spłaconego kredytu.

Nie można odliczyć całości wydatków na fotowoltaikę, jeśli ktoś wziął dotację na instalację fotowoltaiczną, na przykład z programu "Mój Prąd". Kwotę odliczenia od podatku należy pomniejszyć o otrzymane dofinansowanie, gdyż nie ponieśliśmy tego kosztu.

UWAGA! Chociaż ulga termomodernizacyjna dotyczy budynków jednorodzinnych, można wydatek na instalację fotowoltaiczną w domku letniskowym odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, o ile jest on wykorzystywany także do zamieszkiwania (jest stale związany z gruntem poprzez fundament), a nie tylko do wypoczynku i rekreacji – wynika z wypowiedzi dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dla DGP.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Szczegółowe zasady dokonywania odliczenia wydatków na termomodernizację w ramach ulgi termomodernizacyjnej regulują przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2018 poz. 2246).

Z ustawy wynika, że z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać – pod pewnymi warunkami – podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 18, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, "będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych” (niżej wyjaśniamy, co to jest jednorodzinny budynek mieszkalny oraz przedsięwzięcie termomodernizacyjne).

Podatnik, który dokona odliczenia ulgi, ale nie zakończy przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie 3 kolejnych lat, będzie zobowiązany doliczyć kwoty odliczone w ramach ulgi do dochodu wykazywanego w zeznaniu składanego za rok podatkowy, w którym upłynął okres 3 lat.

Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej do limitu 53 tys. zł dotyczy każdego podatnika z osobna. To oznacza, że podatnicy pozostający w związku małżeńskim mogą skorzystać z ulgi do kwoty 106 tys. zł, bo limit dotyczy każdego z małżonków oddzielnie.

Może Cię zainteresować również:

Co trzeba zrobić żeby odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Aby odliczyć ulgę termomodernizacyjną należy:

 • rozpocząć inwestycję związaną z termomodernizacją (audyt nie jest obowiązkowy),
 • kupować tylko te towary, produkty lub usługi, których nabycie, zgodnie z wykazem można odliczyć od dochodu,
 • ukończyć przedsięwzięcie w ciągu 3 lat,
 • na bieżąco odliczać wydatki za każdy rok w deklaracji PIT.

Ile można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Ustawa zakłada, że odliczeniu od dochodu podlegają wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 53 tys. zł. Przy czym czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą termomodernizacyjną nie może przekraczać 3 lat. Gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, mógłby od dokonywać odliczeń w kolejnych latach. Jednak nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Jak podaje resort budownictwa, koszt kompleksowej termomodernizacji domu jednorodzinnego wynosi od 200 do 400 zł za m2 powierzchni użytkowej. Np. podatnik, który zainwestuje w termomodernizację 150-metrowego domu 45 tys. zł, pomniejszy o całą tę kwotę swoją podstawę obliczenia podatku, a w efekcie nie odda fiskusowi 8,1 tys. zł (wg 18% stawki podatku). 

Ulga termomodernizacyjna zaczęła obowiązywać od 2019 r. Okazuje się jednak, że mogą z niej skorzystać również ci, którzy są już w trakcie realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Mogą oni odliczać wydatki poniesione od 1 stycznia 2019 r. na to przedsięwzięcie. Dodajmy, że to rozwiązanie ma dotyczyć także podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Oczywiście ulga dotyczy dochodów (przychodów) uzyskanych od 2019 r.

Budynek mieszkalny jednorodzinny to zgodnie z art. 3 Prawa budowlanego, „budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku”.

Co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków,
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji,
 • zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ulga termomodernizacyjna - przykład

Termomodernizacja domu wraz z wymianą kotła grzewczego miałaby kosztować 45 tys. zł (a więc znacznie poniżej limitu, który wynosi 53 tys. zł). W tym roku właściciel domu występuje o dopłatę w programie "Czyste Powietrze", która ze względu na bardzo niski dochód wynosi 90%. Z własnej kieszeni ów inwestor wydałby więc tylko 4,5 tys. zł (lub zaciągnął pożyczkę w tej wysokości). Pomyślał jednak, że jeszcze bardziej zmniejszy swój wydatek, jeśli skorzysta z ulgi podatkowej.

Przypomnijmy, że odliczeniu od dochodu (przychodu) podlegają wydatki nie przekraczające 53 tys. zł. W przypadku naszej przykładowej termomodernizacji, która miałaby kosztować 45 tys. zł, inwestor mógłby więc pomniejszyć swoją podstawę obliczenia podatku o 4,5 tys. zł (różnica między kosztem termomodernizacji a dopłatą, którą uzyskał od NFOŚiGW). W efekcie nasz inwestor zaoszczędziłby na uldze termomodernizacyjnej dodatkowo 810 zł (rozlicza się według 18% stawki podatku).

Dotacje połączone z ulgą termomodernizacyjną

Mniej zamożnym rodzinom rząd zaproponował dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Od 2019 r. takie dotacje w ramach programu Czyste Powietrze nie są traktowane jako dochód podatnika. Program zakłada, że wspierane dopłatą są przedsięwzięcia o wartości co najmniej 7000 zł. Dotacja nie przekracza 90% tzw. kosztów kwalifikowanych do 53 tys. zł.

Trzecią formą wsparcia są pożyczki na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które obecnie wynosi 2,4%. Taką pożyczką można sfinansować różnicę między kosztami termomodernizacji (także jeśli przekroczą limit 53 tys. zł) a dopłatą z NFOŚiGW.

Uwaga! Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać także ci podatnicy, którzy wcześniej sięgnęli po dotację w programie Czyste Powietrze. Oczywiście nie można odliczyć w ramach ulgi podatkowej wydatków sfinansowanych przez państwo.

Ulga termomodernizacyjna forum – najczęściej zadawane pytania

Jak każda nowo wprowadzana ulga również ulga termomodernizacyjna rodzi wiele pytań. Najczęściej inwestorzy pytają czy dotyczy ona domów nowo budowanych, jak ma się do programu Czyste Powietrze, czy jest potrzebny audyt. Na większość pytań odpowiada ten artykuł.

Od naszego użytkownika otrzymaliśmy prośbę o odniesienie się do zapisów ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym..., gdzie w art. 1 ust. 4 wskazano zapis "Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał zwrot".

Sprawdziliśmy, ten zapis często pojawia się na forach, dlatego czym prędzej odpowiadamy.

W przepisie art. 26h ust. 8 ustawy o PIT chodzi o sytuację, kiedy dana osoba poniosła wydatki na termomodernizację i odliczyła je od dochodu w ramach ulgi podatkowej, a potem w kolejnym roku uzyskała zwrot tych wydatków lub ich części ze środków publicznych. Taki zwrot to może być dotacja ze środków narodowego albo wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska albo dotacja z gminy na wymianę kotła, montaż.

Za taki zwrot środków będzie też uznane rozliczenie wydatków na termomodernizację w ramach ulgi mieszkaniowej w podatku od sprzedaży nieruchomości (gdy po sprzedaży nieruchomości ktoś zadeklarował, że przeznaczy uzyskany dochód na remont i dzięki temu nie zapłacił podatku od sprzedaży).

Podobną regulację zawiera art. 26h ust. 5 pkt 1 ustawy o PIT, tyle że tam jest mowa o sytuacji, gdy zwrot (na przykład dotacja) poprzedza rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej albo dotyczą tego samego roku.

Ulga termomodernizacyjna - sposób na walkę ze smogiem

Dodajmy, że głównym celem nowego rządowego programu jest poprawa efektywności energetycznej istniejących domów jednorodzinnych poprzez ich termomodernizację oraz wymianę przestarzałych kotłów na paliwa stałe. Program ma być realizowany przez 10 lat i – jak szacuje rząd – gruntowna modernizacja domów oraz wymiana kotłów może pochłonąć nawet 130 mld zł (państwo dołoży ok. 100 mld zł, ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz ze środków europejskich nowej perspektywy finansowej).

Na potrzebę wsparcia kompleksowej termomodernizacji domów jednorodzinnych w najgorszym stanie technicznym od dawna zwracają uwagę eksperci Inicjatywy Efektywna Polska, organizacje branżowe oraz naukowcy. Z kolei o ulgę podatkową na termomodernizację o ponad roku zabiegało w rządzie sześć organizacji branżowych z Polską Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa i Związkiem Polskie Okna i Drzwi na czele.

Prezes firmy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, Małgorzata Walczak-Gomuła, zwraca uwagę, że mamy w kraju ponad 14 mln domów i mieszkań, z których znaczna cześć wymaga remontu lub modernizacji. Z badań przeprowadzonych na grupie 2 tys. Polaków wynika, że nowa ulga podatkowa znacznie zwiększyłaby ich skłonność do tego typu inwestycji.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej