Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych

2015-07-29 17:37
Materiały budowlane
Autor: Getty Images Procedurom oceny zgodności wyrobów budowlanych i ich właściwego oznaczenia znakiem budowlanym B lu CE towarzyszy, spoczywający na producentach, obowiązek informacyjny, wynikający z przepisów Prawa budowlanego i specyfikacji technicznych

Pełna nazwa dokumentu uchwalonego przez sejm 25 czerwca 2015 i niedawno podpisanego przez Prezydenta RP brzmi: Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.

Ustawa jest kolejnym krokiem ujednolicania przepisów unijnych z naszym krajowym porządkiem prawnym. Nowelizacja wdraża zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011, które  ustanowiło zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zarządziło nowe zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania wyrobów budowlanych, poprzez ustanowienie zharmonizowanych zasad określania ich właściwości użytkowych oraz stosowania na nich oznakowania CE, które będzie miało charakter obligatoryjny w odniesieniu do materiałów budowlanych objętych normą zharmonizowaną.

A oto w skrócie zmiany, które wprowadza nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych.
√ Zmodyfikowano katalog pojęć używanych w ustawie, m.in. uchylając przepisy zawierające definicje aprobat technicznych, ponieważ zostaną one zastąpione instytucją oceny technicznej.
√ Będą zmiany w zakresie powoływania i funkcjonowania Rady Wyrobów Budowlanych - organu opiniodawczo-doradczego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
√ Określono metody badań stosowane przy ocenie zgodności wyrobów znakowanych znakiem budowlanym, ponieważ dotychczasowa ocena zgodności wyrobów znakowanych znakiem budowlanym zostanie zastąpiona systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.
√ Określono wymagania, które powinien spełnić producent, aby oznakować wyrób znakiem budowlanym w celu wprowadzenia go do obrotu lub udostępnienia na rynku krajowym. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym wymagać ma sporządzenia przez producenta krajowej deklaracji właściwości użytkowych dla tego wyrobu, na podstawie właściwej przedmiotowo Polskiej Normy wyrobu lub krajowej oceny technicznej, w której producent deklaruje właściwości użytkowe wyrobu, mające wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. Producent, w zakresie zadeklarowanych właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu, będzie mógł informować o tych właściwościach, jeżeli zostały one określone w krajowej deklaracji właściwości użytkowych.
√ Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie budowlanym producent ponosił będzie odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz wymaganiami określonymi w przepisach prawa.

Większość przepisów ustawy wchodzi w życie 1 stycznia 2016, część z dniem ogłoszenia lub 1 stycznia 2017.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej