List intencyjny przed umową o pracę: kto i kiedy powinien go podpisać, co grozi za wycofanie się z porozumienia

2023-07-27 14:22
List intencyjny a umowa o pracę - różnice przedwstępna umowa
Autor: getty images List intencyjny to nic innego jak wstępna deklaracja współpracy, która formę wiążącej umowy przybierze dopiero w przyszłości - po cóż więc jest?

Porozumienie w sprawie przyszłej pracy, a nie wiążąca umowa - taki jest sens listów intencyjnych poprzedzających zawarcie umowy o pracę. To rozwiązanie stosowane jest najczęściej w toku rekrutacji poszukiwanych na rynku specjalistów. Jaką moc prawną ma list intencyjny? Czym grozi niedotrzymanie złożonych w nim deklaracji?

Spis treści

  1. List intencyjny to deklaracja współpracy
  2. List intencyjny a przedwstępna umowa o pracę
  3. List intencyjny - wzór

List intencyjny generalnie jest pojęciem umownym, a nie instytucją prawa. Jego definicji nie znajdziemy w żadnym akcie prawnym, choć funkcjonowanie listu intencyjnego w obrocie zwłaszcza gospodarczym jest dość powszechne.

List intencyjny to deklaracja współpracy

Z pewnością list intencyjny – zarówno na gruncie prawa pracy, jak i prawa cywilnego w ogóle – nie ma charakteru umowy. Ale czy to znaczy, że nie jest w żaden sposób wiążący? Na ten temat prawnicy wiodą spór, który dotarł aż na poziom orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Bez wdawania się w szczegółowe dywagacje, ponieważ moc prawna każdego dokumentu zależy tak naprawdę od jego treści, a nie od tytułu, list intencyjny, choć co do zasady będący deklaracją zamiarów stron, które go zawarły, może zawierać elementy typowe dla umowy. Te zaś, w zależności od sposobu zredagowania, mogą wiązać się ze skutkami, takimi, jakie ma umowa.

Dla przykładu, w liście intencyjnym można uregulować termin zawarcia formalnej umowy i przyrzeczenie obu stron do zwarcia jej w tym terminie – pod rygorem kar umownych. Wtedy, gdy któraś ze stron zechce się z listu intencyjnego wycofać, choć on sam utraci ważność, to kara umowna będzie miała charakter wiążący.

Listy intencyjne zawierają między sobą podmioty gospodarcze w celach biznesowych, jak i firmy z potencjalnymi pracownikami. Wtedy celem finalnym takiego listu intencyjnego jest zawarcie umowy o pracę. Pamiętajmy, że od kwietnia 2023 zaszły też duże zmiany w umowach o pracę.

Kiedy najczęściej w praktyce list intencyjny poprzedza zawarcie umowy o pracę? Przede wszystkim w przypadkach, w których intencją obu stron jest zawiązanie stosunku pracy – zawarcie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy – jednakże, z jakiegoś formalnego powodu nie jest to możliwe.

Dla przykładu: przyszły pracownik dopiero kończy studia lub wymaganą prawem praktykę i w związku z tym nie ma jeszcze formalnych kompetencji: inżyniera, architekta itp. do wykonywania pracy w zakresie, jaki będzie obejmowała umowa. Inna sytuacja: pracodawca chce zatrudnić specjalistę, ale ograniczenia budżetowe nie pozwalają mu na zawarcie umowy o pracę do czasu, aż skończy się płatne wypowiedzenie jego poprzednika.

Zazwyczaj motywem zawarcia takiego porozumienia jest chęć zapewnienia sobie wytypowanego kandydata do pracy – ze strony pracodawcy lub zagwarantowania sobie wybranej posady – po stronie pracownika. W tle zaś jest uprzedzenie działań potencjalnej konkurencji.

List intencyjny a przedwstępna umowa o pracę

Dla osiągnięcia takiego celu – nawiązania w przyszłości stosunku pracy – równie często jest praktykowane zawieranie umowy przedwstępnej. Czym różnią się między sobą te dwa sposoby porozumienia?

Umowa przedwstępna o pracę nie jest także uregulowana formalnie w kodeksie pracy. Jednak w przeciwieństwie do listu intencyjnego, zgodnie z przyjętą praktyką, powinna ona zawierać postanowienia charakterystyczne dla umowy o pracę: rodzaj umowy o pracę, jaka ma być w przyszłości zawarta, rodzaj pracy, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy czy termin zawarcia formalnej umowy o pracę.

Choć podobnie jak w przypadku listu intencyjnego, gdy dojdzie do sporów powstałych na tle chęci wycofania się z porozumienia jednej ze stron, kluczowe znaczenie ma nie jego nazwa, ale podpisana treść, moc prawna samej umowy przedwstępnej jest większa – właśnie poprzez zapisanie tych wszystkich konkretów.

Także tryb rozstrzygania tych sporów jest inny: o niedotrzymanie postanowień listu intencyjnego pozywać można przed sąd cywilny, natomiast miejscem do rozstrzygania sporów na tle umowy przedwstępnej o pracę są sądy pracy.

List intencyjny - wzór

Ze względu na to, że instytucja listu intencyjnego nie jest uregulowana w żadnym akcie prawnym, a strony takiego porozumienia mają pełną swobodę co do określenia celu, w jakim go podpisują, jak i co do samej jego treści – nie ma określonego wzoru takiego dokumentu.

Wynika to także z rozległości materii jaką można listem intencyjnym uregulować – zarówno na polu przedsięwzięć biznesowych jak i odnośnie relacji dotyczących tylko i ściśle stosunków między potencjalnymi: pracownikiem a pracodawcą.

Tym niemniej zwłaszcza agencje rekrutacyjne, które wyszukują kandydatów do pracy na zlecenie firm, czy gromadzoną oferty pracy na zapotrzebowanie pracownika, stosują takie wzorce. Są one przygotowane w związku z podpisaniem listu intencyjnego jako wstępnego porozumienia stron co do przyszłej umowy o pracę.

W takim dokumencie zazwyczaj przyszły pracodawca deklaruje chęć zatrudnienia, a potencjalny pracownik chęć podjęcia pracy. Reszta postanowień zależy wyłącznie od woli i potrzeb obu stron i podlega negocjacji przed podpisaniem. Przy czym nie ma żadnych przeszkód, by były to pojedyncze elementy, czy wiele z nich, typowe dla umowy o pracę – takie, jakie ujmuje się np. w umowie przedwstępnej o pracę.

Nie ma też przeszkód, by na wniosek jednej ze stron listu intencyjnego – zaakceptowany oczywiście przez drugą stronę – w treści dokumentu uregulować kary umowne na niewywiązanie się z określonych postanowień, a nawet tryb ich egzekucji.

Oczywiście w dokumencie takim określa się  także typowe dla każdego takiego porozumienia lub umowy dane: datę jego podpisania, dane osób podpisujących list – identyfikacyjne, prawne i kontaktowe czy termin obowiązywania porozumienia.

Cały czas trzeba jednak mieć na względzie, że list intencyjny bliższy jest deklaracjom niż prawnie wiążącym strony ustaleniom.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej