Kara nawet 10 tys. zł! Ruszyły kontrole domów przez pracowników wodociągów

2023-07-01 6:51
woda deszczowa odprowadzenie
Autor: Andrzej Szandomirski Na terenie posesji woda opadowa powinna być traktowana jak inne ścieki i odprowadzana przez przyłacze do kanalizacji, do szamba albo przydomowej oczyszczalni

Ruszyły wzmożone kontrole domów przez urzędników wodociągów. Sprawdzają w szczególności, co dzieje się z wodami opadowymi w gospodarstwach domowych. Jeśli są odprowadzane nieprawidłowo, grozi grzywna w wysokości do 10 tys. zł. Sprawdź, czy możesz spodziewać się kontroli i zostać ukarany!

Spis treści

  1. Kara za deszczówkę - dlaczego i ile
  2. Zbiornika na deszczówkę 2023: ile można dostać dofinansowania
  3. Wody opadowe: co każe z nimi zrobić prawo
  4. Kontrole w domach - jakich dokumentów mogą żądać kontrolerzy?
  5. Gmina może dać czas na przyłączenie do kanalizacji

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie. W żadnym razie nie powinno to się odbywać przez wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji ściekowej – jwst to bowiem przyczyną zalewania nieruchomości i lokalnych podtopień.v  

Kara za deszczówkę - dlaczego i ile

Właściciel posesji może zagospodarować wody opadowe na wiele sposobów. Jednak tam, gdzie istnieje sieć kanalizacyjna, powinien przyłączyć do niej nieruchomość i poprzez nią pozbywać się nieczystości ciekłych, w tym wody odpadowej.

Oczywiście wiążą się z tym dodatkowe opłaty za ścieki, wielu właścicieli unika więc tego obowiązku. Kontrole i nakładane przez nie kary mają więc wymusić wywiązanie się z takich obowiązków.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach.

Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel nieruchomości. Wiele miast i gmin udziela na to wsparcia finansowego. Na przykład Miasto Wrocław udziela jednak bezzwrotnej dotacji  na prace związane z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości będących w użytkowaniu osób fizycznych. Maksymalna kwota dotacji to 50 proc. udokumentowanych i poniesionych kosztów na ten cel, nie więcej jednak niż 2 tys. zł.

Zbiornika na deszczówkę 2023: ile można dostać dofinansowania

Warto też zbierać deszczówkę! Obliczono, że kilkuminutowy deszcz z niewielkiego dachu (do 100 m2) może dostarczyć ponad 70 l wody opadowej. To dużo, a zatem i duża oszczędność wody z wodociągów. Inwestycja w instalacje do zbierania i gromadzenia deszczówki może przynieść nawet 50-procentową oszczędność wody pobieranej z wodociągów.

Polska jest jednym z krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym. Problem niedoboru wody pogłębia się też nie tylko z powodu coraz wyższych temperatur, ale też braku zarządzania intensywnymi opadami. Program Moja Woda, które ma pomagać w łagodzeniu skutków suszy w Polsce i ograniczyć zagrożenie powodziowe przez budowę przy domach instalacji zatrzymujących deszczówkę jest bardzo potrzebny. Niestety wciąż nie ogłoszono kolejnego naboru wniosków.

Wody opadowe: co każe z nimi zrobić prawo

Tam gdzie kanalizacji nie ma, zgodnie z przepisami przywołanej już ustawy, nieruchomość należy wyposażyć w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

W przypadku użytkowania zbiornika bezodpływowego należy zawrzeć pisemną umowę z przedsiębiorcą posiadającym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy. Trzeba przy tym przechowywać dowody potwierdzające wykonanie przez przedsiębiorcę usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego – kontrola ma bowiem prawo żądać ich okazania.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych lub użytkowanych, zbiorniki bezodpływowe należy opróżniać z częstotliwością dostosowaną do potrzeb wynikających z ilości pobranej wody i pojemności zbiorników, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Podobnie jest w przypadku korzystania z przydomowej oczyszczalni ścieków. Kontrola sprawdza m.in., czy właściciel posesji ma umowę zawartą z przedsiębiorcą uprawnionym do opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Kontrole w domach - jakich dokumentów mogą żądać kontrolerzy?

Nadzór nad realizacją obowiązku w zakresie przyłączenia nieruchomości do sieci sprawuje prezydent miasta lub wójt gminy. W przypadku uchylania się od obowiązku mają oni uprawnienia do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie. Wykonywanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ponadto osoby, które nie wykonują tego obowiązku, podlegają karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

W przypadku gdy posesja jest przyłączona sieci kanalizacyjnej, kontrolerzy mogą sprawdzić, czy przyłączenie nastąpiło zgodnie z prawem także bez kontroli w terenie.

Właściciele lub użytkownicy nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji zobowiązani są do udokumentowania wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez okazanie:

  • umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości na terenie gminy,
  • rachunków, faktur, paragonów lub innych dokumentów wystawionych każdorazowo przez przedsiębiorcę po wykonaniu usługi, na których wskazana będzie co najmniej informacja o ilości odebranych nieczystości ciekłych i adresie nieruchomości.

Właściciele nieruchomości są obowiązani do zachowania powyższych dokumentów przez okres 12 miesięcy oraz okazania ich pracownikom urzędu gminy lub straży miejskiej  lub gminnej uprawnionym do kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku.

Kontrole dokumentów są zazwyczaj przeprowadzane w gminach co najmniej raz na dwa lata.

Gmina może dać czas na przyłączenie do kanalizacji

W wielu rejonach polski gminy – zazwyczaj za pośrednictwem swoich wodociągów i kanalizacji – budują nowe sieci. Jeśli właściciel posesji nie wywiązał się po ich oddaniu do użytkowania z obowiązku przyłączenia, kontrole mogą odstąpić od kary, dając na to określony czas.

Tak jest np. w gminie Wadowice, gdzie niedawno z wykorzystaniem środków unijnych wybudowano prawie czterokilometrowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, do której może się podłączyć ok. 80 budynków. Kontrole uprawnionych pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i straży miejskiej przed nałożeniem kary dają właścicielom czas do końca 2023 roku, by przyłączyli swoje domy do nowej sieci.

Warto też pamiętać, że opłaty za odprowadzanie deszczówki do kanalizacji można zminimalizować, budując lub kupując gotowy zbiornik na deszczówkę. Takie przedsięwzięcia są dofinansowywane przez władze lokalne, a po roku przerwy ma znów ruszyć (jeszcze w tym roku) ogólnopolski program dofinansowania bezpośrednio ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Moja Woda. W minionych latach dofinansowanie wynosiło 5 tys. zł.

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej