Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej

2007-05-24 15:16

Już od 1 maja 2004 roku polskie firmy będą mogły ubiegać się o kontrakty publiczne w całej Unii Europejskiej. Dotychczas zamawiający byli zobowiązani do publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych, wydawanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Z dniem akcesji wchodzą w życie przepisy, które nakładają na zamawiającego obowiązek przesyłania ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej należy przesyłać na formularzach określonych w stosownych dyrektywach. W naszym kraju obowiązuje rozporządzenie rządu z dn. 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Oferenci mają obowiązek publikować w Dzienniku Urzędowym UE takie ogłoszenia o zamówieniach, których wartość przekracza (wyrażoną w złotych) równowartość kwoty 130 tys. euro dla dostaw i usług, a 5 mln euro dla robót budowlanych.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej jest publikowany codziennie (w dni robocze), we wszystkich 11 językach oficjalnych UE. Po rozszerzeniu Unii będzie wydawany także po polsku.

Dziennik składa się z trzech części:

 • serii L, która zawiera akty prawne,
 • serii C, która zawiera informacje i komunikaty,
 • serii S, która zawiera informacje o przetargach.

Wszystkie zamówienia, których wartość przekracza progi określone w dyrektywach dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych, są publikowane w Dzienniku Urzędowym serii S.

Dziennik Urzędowy serii S zawiera informacje o ogłoszeniach o:

 • zamówieniach na roboty budowlane, dostawy i usługi udzielane przez zamawiających ze wszystkich krajów Unii Europejskiej,
 • zamówieniach udzielanych w sektorach użyteczności publicznej (woda, energia, transport, telekomunikacja),
 • zamówieniach udzielanych przez instytucje unijne,
 • zamówieniach realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju,
 • zamówieniach realizowanych ze środków Phare i Tacis,
 • projektach finansowanych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Centralnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju,
 • zamówieniach pochodzących z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Lichtenstein),
 • zamówieniach  udzielanych zgodnie z umową o zamówieniach publicznych Światowej Organizacji Handlu (GPA), m.in. w USA, Kanadzie, Japonii, Korei Południowej, Meksyku, Izraelu, Szwajcarii, Norwegii, Singapurze i Hongkongu.

Od lipca 1998 roku Dziennik Urzędowy UE serii S jest wydawany wyłącznie w wersji elektronicznej, dostępnej pod adresem internetowym http://ted.publications.eu.int/. Można także zamówić dziennik na CD-ROM. Jednak niektóre ogłoszenia - ze względu na wartość nie przekraczającą określonego dla Dziennika Urzędowego UE progu - nie będą publikowane w tym dzienniku. W takim przypadku można je znaleźć na odpowiednich stronach internetowych poszczególnych krajów: Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, w Niemczech, na Słowacji, w Szwecji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Polscy oferenci mogą mieć jednak problemy z wyszukiwaniem zamówień w niektórych krajach, np. w Belgii, gdzie istnieje wiele publikatorów zamieszczających oferty przetargowe. Barierą mogą się także wydawać krótkie terminy składania ofert. Np.we Francji należy złożyć ofertę od jednego do dwóch miesięcy po publikacji zamówienia.
Problemem może być też nieznajomość języka. Przykładem jest Finlandia, gdzie dokumentacja dotycząca zamówienia jest dostępna tylko w języku fińskim - i w tym samym języku ma być sporządzona umowa.

Kolejnym warunkiem, który musi spełnić polski oferent, jest uzyskanie pozwolenia na pracę w kraju zamawiającym. Jednak po wejściu Polski do Unii Europejskiej problemy z uzyskiwaniem pozwoleń w poszczególnych krajach będą coraz mniejsze. Wartość otwierającego się unijnego rynku zamówień publicznych wyraża się kwotą 1,5 biliona euro.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej