Rachunki za gaz 2023 - jakie zmiany w tym roku? Jak czytać rachunek za gaz, żeby zrozumieć?

2023-02-16 10:34
rachunek za gaz 2023
Autor: redakcja Na rachunkach za gaz są te same informacje, niezależnie od sprzedawcy gazu. Największym dostawcą gazu w Polsce jest PGNiG

Jak wyglądają rachunki za gaz w 2023 roku? Jakie zmiany od tego roku zaszły w opłatach za gaz ziemny? Jak czytać poszczególne pozycje na rachunkach za gaz, aby zrozumieć za co, ile płacimy i dlaczego tak dużo? Jak obliczyć rachunek za gaz?

Spis treści

 1. Rachunki za gaz 2023 - od czego zależy wysokość?
 2. Rachunki za gaz a grupa taryfowa
 3. Pozycje na rachunkach za gaz
 4. Rachunki za gaz 2023 - co oznaczają poszczególne pozycje?
 5. Jakie opłaty za gaz na rachunkach?
 6. Ceny i stawki opłat w zatwierdzonych taryfach - jak się zmieniają?

Rachunki za gaz 2023 - od czego zależy wysokość?

Wysokość rachunku za gaz gospodarstw domowego zależy od tego, do jakiej grupy taryfowej zostaliśmy przydzielenia, a to z kolei od:

 • ilości gazu, jaką zużywamy w ciągu roku,
 • częstotliwości odczytów licznika,
 • rodzaju gazu, jaki jest nam dostarczany.

W pierwszym roku od podpisania umowy ilość odbieranego paliwa deklarujemy sami, w kolejnych latach jesteśmy kwalifikowani do odpowiedniej grupy automatycznie, na podstawie wielkości zużycia gazu w poprzednim roku.

W 2023 cena gazu to 200,17 zł/MWh

W 2023 wprowadzono ochronę dla gospodarstw domowych oraz odbiorców wrażliwych w związku z rosnącymi cenami  gazu ziemnego. Ochrona polega na zamrożeniu cen gazu na poziomie z 2022 roku, tj. 200,17 zł/MWh. W rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi zamrożono także stawki opłat dystrybucyjnych na poziomie z ostatniej taryfy dla usług dystrybucji stosowanej w 2022.

Rachunki za gaz a grupa taryfowa

Dla gospodarstw domowych można wyróżnić następujące taryfy:

 • roczna ilość umowna paliwa gazowego do 300 m3 – grupy taryfowe W-1.1., W-1.2. lub W-1.12T – kwalifikują się do nich ci, którzy gaz wykorzystują tylko do gotowania,
 • roczna ilość umowna paliwa gazowego powyżej 300 m3 do 1200 m3 – grupy taryfowe W-2.1., W-2.2. lub W-2.12T - kwalifikują się do nich ci, którzy gaz wykorzystują do gotowania i podgrzewania wody do mycia
 • roczna ilość umowna paliwa gazowego powyżej 1200 m3 do 8 00 m3 – grupy taryfowe W-3.6., W-3.9. lub W-3.12T – kwalifikują się do nich ci, którzy gaz wykorzystują do ogrzewania domu jednorodzinnego i ewentualnie także gotowania i podgrzewania wody do mycia.

Grupy taryfowe "W" dotyczą odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego, których jest w Polsce najwięcej. Na niektórych obszarach dystrybuowany jest jednak gaz ziemny zaazotowany, wtedy grupy taryfowe są oznaczone literami "S" albo "Z".

Pozycje na rachunkach za gaz

Na całkowity rachunek za gaz płacony przez odbiorców w gospodarstwach domowych składają się:

 • opłaty za paliwo gazowe,
 • opłaty abonamentowe (które są zawarte w taryfie sprzedawcy paliwa gazowego - np. PGNiG OD),
 • opłaty za usługę dystrybucji paliw gazowych (transportu) na podstawie stawek opłat z taryfy operatora systemu dystrybucyjnego (np. PSG).

Na rachunkach za gaz widnieje jeszcze:

 • numer konta
 • numer klienta
 • adres punktu poboru
 • numer gazomierza
 • grupa taryfowa
 • cena za gaz jednej kilowatogodziny (kWh) gazu
 • wielkość zużycia za dany okres rozliczeniowy

Do sumy tych opłat jest doliczony podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości, czyli 23%.

Rachunki za gaz 2023 - co oznaczają poszczególne pozycje?

Opłata za dostarczone paliwo gazowe jest najważniejszą, bo zwykle najkosztowniejszą, pozycją na rachunku za gaz. Jej wysokość zależy od ilości odebranego przez nas paliwa. Jest to stawka za jednostkę paliwa podana w cenniku dystrybutora pomnożona przez ilość jednostek, jaką zmierzył nasz licznik gazu, więc oczywiście im więcej gazu zużywamy, tym większa jest ta opłata.

Ciekawostką jest, że w cenniku nie widnieje cena za wielkość mierzoną przez licznik – metr sześcienny (m³) – tylko za jednostkę energii, której nośnikiem jest paliwo gazowe, wyrażoną w kilowatogodzinach (kWh). Dystrybutor gazu oblicza liczbę kilowatogodzin mnożąc odczytane z licznika metry sześcienne przez współczynnik konwersji, którego wartość jest podana na każdym rachunku za gaz.

Współczynnik konwersji gazu jest określany przez jego dystrybutora na podstawie wyników pomiarów ciepła spalania (potocznie określanego kalorycznością) paliwa gazowego, które są uśrednione dla całego okresu rozliczeniowego. Do wyznaczenia ciepła spalania gazu używa się urządzeń pomiarowych takich jak na przykład chromatograf gazowy. Wprowadzenie do rozliczeń współczynnika konwersji umożliwiło uwzględnienie w opłatach zmian parametrów dostarczanego paliwa, dzięki czemu możemy mieć poczucie, że nie przepłacamy za paliwo, którego jakość odbiega od normy. Dlatego też cena jednostkowa paliwa gazowego w cennikach sprzedawców gazu jest taka sama dla gazu wysokometanowego i zaazotowanego, chociaż ich kaloryczność jest zupełnie inna.

Opłata dystrybucyjna zmienna - zależy od ilości odebranego paliwa gazowego, tak jak opłata za dostarczone paliwo. Jest jednak przekazywana nie do dystrybutora gazu, a do Operatora Systemu Dystrybucyjnego – na pokrycie kosztów eksploatacji sieci dystrybucji gazu ziemnego.

Abonament to opłata na pokrycie kosztów obliczenia należności, wystawienia i dostarczenia nam faktury. Jest to stała kwota pobierana od nas niezależnie od tego, ile gazu zużywamy, a nawet jeśli nie zużyliśmy go wcale. Wysokość tej opłaty zależy od tego, w której grupie taryfowej się znajdujemy.

Opłata dystrybucyjna stała zależy od tego, gdzie odbieramy gaz. Inna może być w okolicach Gdańska, a inna we Wrocławiu czy Warszawie. Wynika to z kosztów utrzymania sieci dystrybucji gazu, które różnią się w poszczególnych regionach, na co wpływa wiele czynników. Opłatę dystrybucyjną stałą możemy uznać za abonament, bo jest to kwota, która nie zależy od wielkości zużycia gazu.

Jakie opłaty za gaz na rachunkach?

W 2023 ceny za paliwo gazowe w grupach taryfowych W, S i Z od 1 do 3 u jego największego dystrybutora w Polsce wynoszą:

 • cena paliwa gazowego bez akcyzy: 20,017 gr/kWh.
 • cena paliwa gazowego przeznaczonego do celów opałowych: 20,407-20,426 gr/kWh (w zależności od grupy taryfowej).
 • opłata dystrybucyjna zmienna: od minimum 3,557 gr/kWh w grupie W3 do maksymalnie 6,766 gr/kWh w grupie W1 (w zależności od regionu)
 • opłata abonamentowa: 3,3-121 zł/miesiąc (w zależności od grupy taryfowej).
 • opłata dystrybucyjna stała: od minimum 4,31 zł/miesiąc w grupie W1 do maksymalnie 51,6 zł/miesiąc w grupie W3 (w zależności od regionu).

Ceny i stawki opłat w zatwierdzonych taryfach - jak się zmieniają?

Wprowadzenie przepisów o maksymalnych cenach gazu nie oznacza jednak prowadzenia przez regulatora postępowań taryfowych. Zatwierdzone (17 grudnia 2022) przez Prezesa URE taryfy na 2023, kalkulowane tak jak zawsze w oparciu o kategorię kosztów uzasadnionych, stanowią podstawę do obliczenia wysokości rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

Cena paliwa gazowego w zatwierdzonej na 2023 taryfie przedsiębiorstwa PGNiG, przykładowo dla grup taryfowych W1-W4, wynosi 649,92 zł/MWh.

Poziom zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki stawek opłat dystrybucyjnych oznacza średni wzrost płatności za usługi dystrybucji o ok. 21% w porównaniu z grudniem 2022, przy czym wzrost ten będzie dotyczył odbiorców innych niż odbiorcy w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, taryfy na sprzedaż gazu odbiorcom w gospodarstwach domowych oraz odbiorcom realizującym ważne zadania użyteczności publicznej, regulator będzie zatwierdzał po raz ostatni na 2027 rok.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej