Program Budowy Dróg Krajowych do konsultacji

2010-12-09 15:13
Autostrada A4
Autor: GDDKiA

Minister Infrastruktury skierował 6 grudnia 2010 r. do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.

Program Budowy Dróg Krajowych - konsultacje
Autor: Min. Infrastruktury Na mapie przedstawiono stan realizacji sieci dróg ekspresowych i autostrad po prawie trzech latach od rozpoczęcia Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 (stan na 15 listopada 2010 r.). Mapa jest punktem startu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, prezentując stopień zaawansowania podstawowej sieci dróg.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przyjęcie nowego Programu poprzedzone powinno być wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, projekt Programu wraz z Prognozą ma być poddany konsultacjom społecznym, które będą miały charakter otwarty.

W swojej treści dokument odwołuje się do zakresu rzeczowego określonego w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 pokazując efekty jego realizacji po niespełna 3 latach. Zakres Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 obejmował 147 zadań, w tym dwie pozycje zbiorcze: budowa 25. obwodnic na drogach krajowych oraz wzmocnienie sieci drogowej. Zadania drogowe pogrupowane były w czterech asortymentach: autostrady, drogi ekspresowe, obwodnice oraz wzmocnienia i przebudowy. W Programie przewidywano wielkość środków na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki drogowe finansowane z budżetu państwa jak również z Krajowego Funduszu Drogowego na łączną kwotę 121 mld zł w latach 2008-2012.

Zobacz koniecznie: Drogi i autostrady - jest dobrze czy źle?

Poddany konsultacjom dokument, w zakresie realizowanych zadań, wskazuje kwotę niezbędnych wydatków na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki drogowe. W latach 2008-2010 wydatki z budżetu państwa i Krajowego Funduszu Drogowego wyniosą ok. 53,8 mld zł. Od roku 2010 planuje się wydatki na poziomie ok. 78 mld zł z Krajowego Funduszu Drogowego oraz z budżetu ok. 12,5 mld zł (w latach 2010-13). Łącznie ok. 122 mld zł.

Planowane cele w zakresie rozwoju dróg krajowych do roku 2013 to:
• stworzenie sieci autostrad o łącznej długości ok. 810,4 km (łącznie z odcinkami budowanymi w systemie koncesyjnym/Partnerstwa Publiczno Prywatnego – 168,3 km),
• stworzenie sieci dróg ekspresowych o łącznej długości 691,2 km,
• budowa 26 obwodnic drogowych (o łącznej długości 203 km) miejscowości dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego z zachowaniem dbałości o ochronę obwodnic przed nową zabudową,
• przebudowa odcinków dróg krajowych pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu w ramach programu „Drogi Zaufania”,
• poprawa stanu nawierzchni na drogach krajowych tak, aby w roku 2012 66% sieci dróg krajowych było w stanie dobrym, a 34% w stanie niezadawalającym i złym.

W 2012 roku przeprowadzona zostanie aktualizacja Programu, która bedzie miała na celu podsumowanie realizacji Programu w latach 2011-12 oraz okreslenie szczegółowej listy zadan oraz srodków niezbednych na realizacje Programu do 2015 roku, m.in. w kontekscie przyznania nowych srodków z budetu UE w ramach kolejnej perspektywy finansowej.

Uwagi i sugestie dotyczące projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 oraz jego wpływu na środowisko należy przesyłać na adres:

Ministerstwo Infrastruktury
Departament Dróg i Autostrad
00-928 Warszawa
ul. Chałubińskiego 4/6
faks: 22 630 19 09

lub e-mail:
a.orlowska@mi.gov.pl
eboratynska@mi.gov.pl

 

 

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej