Polski Kongres Klimatyczny. Warszawa, 19-20 marca

2024-03-18 16:51
Polski Kongres Klimatyczny 19-20 marca w Warszawie
Autor: materiały prasowe Polski Kongres Klimatyczny 19-20 marca Warszawa

W dniach 19-20 marca Warszawa stanie się europejskim centrum dyskusji na temat klimatu i energii podczas Polskiego Kongresu Klimatycznego oraz Central Northern European Climate Summit. Eksperci, politycy, działacze społeczni będą rozmawiać m.in. o OZE, inwestycjach publicznych, zielonych finansach, gospodarce obiegu zamkniętego oraz dekarbonizacji przemysłu. Patronem wydarzenia jest Murator.

Polski Kongres Klimatyczny w Warszawie stawia sobie za cel znalezienie wspólnych, globalnych rozwiązań, które pozwolą na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju i ochronę naszej planety dla przyszłych pokoleń. Podczas dwudniowego wydarzenia eksperci będą dzielić się wiedzą, doświadczeniami oraz najnowszymi innowacjami, które mogą przyczynić się do przyspieszenia transformacji energetycznej i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Skuteczne wdrożenie niezbędnych zmian wymaga współpracy interesariuszy reprezentujących biznes, samorządy i instytucje pozarządowe. Polski Kongres Klimatyczny odróżnia od innych wydarzeń jego biznesowy charakter, gdzie celem nadrzędnym jest praktyczno-operacyjne podejście do tych zagadnień.

Polski Kongres Klimatyczny

Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie, 19-20 marca 2024

biuro@polskikongresklimatyczny.pl

Finansowanie zielonej transformacji

Samo finansowanie projektów oraz ich bankowalność są istotne, ponieważ zapewniają stabilne wsparcie dla realizacji inicjatyw oraz umożliwiają efektywne alokowanie zasobów finansowych. Bankowalność projektów jest kluczowa dla przyciągania inwestorów i zapewnienia im pewności co do zwrotu zainwestowanych środków oraz minimalizacji ryzyka finansowego. Dodatkowo, istnienie odpowiednich mechanizmów finansowych może stymulować rozwój innowacyjnych rozwiązań i przyspieszyć postęp w kluczowych obszarach. Dostępność finansowania zależy of oferty Banku, a nie wszystkie charakteryzuje działalność misyjna.

Jak podkreśla Małgorzata Darowska, Dyrektor Zrównoważonego Rozwoju i ESG w PKO Banku Polskim, warunkiem posiadania takiej oferty jest głębokie zrozumienie potrzeb danej gospodarki. „PKO Bank Polski od ponad 100 lat uczestniczy w rozwoju i przemianach gospodarczych Polski. Zmiany klimatyczne i transformacja gospodarki w kierunku zrównoważonej, ograniczanie i adaptacja do zmian klimatu są teraz najważniejszym wyzwaniem. Transformacja potrzebuje ogromnego i inteligentnego finansowania nakierowanego na potrzeby przedsiębiorstw, klientów indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych i samorządów. Doskonała znajomość polskiej gospodarki jest naszą siłą. Są nią także nowe technologie, robotyzacja procesów, sztuczna inteligencja, którymi potrafimy się biegle posługiwać, aby zapewnić jak najlepsze wsparcie dla naszych klientów. Łącząc nasze mocne stron kształtujemy ofertę produktową, która wspiera wszystkich naszych obecnych i przyszłych klientów w realizacji ich potrzeb i ambicji transformacyjnych. Zdajemy sobie sprawę z współodpowiedzialności sektora finansowego za realizację celów klimatycznych. Wierzymy też w partnerstwo i moc współpracy, dlatego stawiając w centrum klienta, chcemy wspólnie budować rozwiązania, które będą miały pozytywny wpływ na środowisko i nasze otocznie. Uczestnicy mają szansę stać się częścią tego inspirującego wydarzenia, które może zmienić oblicze naszej planety. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Polskim Kongresie Klimatycznym w Warszawie i wspólnej pracy nad lepszą, bardziej zrównoważoną przyszłością dla nas wszystkich."

Podobne podejście ma Bank Gospodarstwa Krajowego „Rolą BGK jako polskiego banku rozwoju jest wspieranie transformacji energetycznej, która nie tylko przyczynia się do ograniczenia niekorzystnych zmian klimatycznych, ale także zwiększa bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju - zauważa Joanna Smolik, Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych BGK- Uważam, że Polski Kongres Klimatyczny to ważne wydarzenie i przestrzeń do dyskusji pomiędzy kluczowymi decydentami, biznesem, sektorem publicznym i naukowym oraz innymi instytucjami finansowymi – szczególnie w okresie bezpośrednio poprzedzającym sporządzenie kluczowych dokumentów strategicznych, takich jak Polityka Energetyczna Polski czy Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu.

Zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez budowę zeroemisyjnych źródeł energii jest bardzo istotne – zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej. Poprzez nasz program modelu biznesowego „Bezpieczeństwo strategiczne” oferujemy finansowanie dla firm na realizację projektów odnawialnych źródeł energii, produkcji dekarbonizowanych paliw, rozbudowy sieci elektroenergetycznych oraz implementacji rozwiązań zwiększających elastyczność systemu elektroenergetycznego, umożliwiających integrację dodatkowych mocy OZE. Duży priorytet nadajemy również projektom efektywności energetycznej” – mówi Joanna Smolik, dyrektor programu „Bezpieczeństwo strategiczne” w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Transformacja energetyczna w tandemie z klimatyczną

Transformacja energetyczna jest ściśle powiązana z transformacją klimatyczną, ponieważ większość emisji gazów cieplarnianych, odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne, pochodzi z produkcji i użytkowania energii. Przejście na bardziej zrównoważone i odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej jest kluczowe dla ograniczenia emisji dwutlenku węgla i łagodzenia skutków zmian klimatycznych. Transformacja energetyczna stanowi więc nieodłączną część strategii mających na celu osiągnięcie celów związanych z redukcją emisji i ochroną środowiska naturalnego.

„W Goldbeck Solar jesteśmy świadomi zmian klimatycznych, których już wszyscy doświadczamy i głęboko wierzymy, że możemy te zmiany zahamować, dla lepszej przyszłości naszej planety i poprawy komfortu życia. Wymaga to dużych nakładów pracy i jeszcze większych inwestycji, które całkowicie zmienią podejście do wytwarzania energii. Już dzisiaj możemy myśleć nad zasilaniem fabryk energią z własnych źródeł wytwórczych, które nie wymagają zewnętrznych linii przesyłowych, możemy też łączyć rolnictwo z wytwarzaniem energii. Wielkoskalowe projekty fotowoltaiczne mogą bez przeszkód koegzystować z lokalną fauną i florą. Goldbeck Solar już dziś pracuje nad rozwiązaniami przyszłości, czyniąc świat bardziej zielonym i przyjaznym dla nas wszystkich. Nie tylko redukując CO2, ale również wprowadzając rozwiązania pomagające w wegetacji roślin, czy zapewniające bezpieczeństwo zwierząt i dbające o bioróżnorodność” - podkreśla Maciej Kulawik z Goldbeck Solar.

Rynek stopniowo reaguje na transformację na odnawialne źródła energii (OZE), ale tempo tego procesu może być zróżnicowane w zależności od regionu i specyfiki rynku. W miarę wzrostu świadomości ekologicznej i postępujących regulacji, coraz więcej firm oraz inwestorów skupia się na rozwoju i inwestycjach w sektorze OZE. Jednakże, istnieją pewne wyzwania, takie jak infrastruktura sieciowa czy dostępność technologii, które mogą spowalniać pełną adaptację. Kluczowe jest dalsze wspieranie innowacji, regulacji sprzyjających rozwojowi OZE oraz stworzenie odpowiednich mechanizmów finansowych, aby umożliwić pełne wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii i przyspieszenie transformacji energetycznej na skalę globalną. Utrzymanie tempa transformacji energetycznej jest kluczem do osiągnięcia celów klimatycznych, jak podkreśla Kamil Sankowski, Członek Zarządu Polenergii Fotowoltaiki.

Nauka i technologie a transformacja

Instytuty badawcze i podmioty naukowe odgrywają kluczową rolę w zielonej transformacji, ponieważ generują innowacje, rozwijają nowe technologie oraz prowadzą badania nad zrównoważonymi rozwiązaniami energetycznymi i ochroną środowiska. Ich wkład pozwala na rozwój efektywniejszych i bardziej ekologicznych metod produkcji, transportu i wykorzystania energii, co ma bezpośredni wpływ na biznes poprzez stymulowanie innowacyjności, poprawę wydajności oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Jak podkreśla Sebastian Bykuć Sebastian Bykuć z KEZO Centrum Badawczego PAN, Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Kongres Klimatyczny jest doskonałym forum wymiany informacji i doświadczeń w tematyce zmian klimatu i jest jednym z niewielu miejsc gdzie do tego tematu podchodzi się interdyscyplinarnie - „ta interdyscyplinarność jest szeroko propagowana przez Centrum Badawcze KEZO i Instytut Maszyn Przepływowych PAN. W KEZO i w naszych projektach pokazujemy, że zmian klimatu nie zatrzyma technologia bez akceptacji społecznej, a społeczeństwo nie będzie w stanie zaimplementować nowych rozwiązań bez racjonalnego systemu finansowania i wsparcia. Udział w Kongresie Klimatycznym jest doskonałą okazją do kontaktów z przedstawicielami biznesu, instytucjami publicznymi i aktywistami do zrozumienia wielu punktów widzenia i zintegrowania wysiłków w celu przeciwdziałania zmianom klimatu, ale również adaptacji do zmiany warunków.”

Współpraca między instytucjami badawczymi a sektorem prywatnym umożliwia transfer wiedzy i technologii, co przyspiesza adaptację nowych rozwiązań przez przedsiębiorstwa i wspiera ich dążenia do zrównoważonego rozwoju. Katarzyna Iwińska reprezentująca Sieć Badawczą Łukasiewicz/ITECH i Collegium Civitas, bada możliwość implementacji niskoemisyjnego wodoru w polskim systemie energetycznym

- „Obecnie, gdy troska o środowisko i dążenie do zrównoważonego rozwoju określają nasze dalsze działania w przyszłości, technologie wodorowe ukazują się jako niezwykle obiecująca i całkiem realna droga do energetycznej transformacji. Chcemy pokazać, że Polska może stawić czoła globalnym wyzwaniom klimatycznym, jednocześnie umacniając swoją pozycję innowacyjnego lidera. Polska jest obecnie jednym z ważniejszych producentów wodoru w Europie, ale wyzwaniem jest produkcja niskoemisyjnego wodoru. Założenia Polityki Energetycznej Polski oraz Polskiej Strategii wodorowej do roku 2030 oznaczają wprowadzenia nowych technologii, które wymagają obecnie ogromu przygotowań i współpracy biznesu, nauki, samorządów i rządu… Wspólna praca nad rozwojem i implementacją niskoemisyjnego wodoru w polskim systemie energetycznym jest nie tylko odpowiedzią na globalne wyzwania klimatyczne, ale również otwiera drzwi do nowych możliwości ekonomicznych i technologicznych w gospodarce wodorowej w Polsce. Podczas Polskiego Kongresu Klimatycznego będziemy omawiali Strategię, która obejmuje zarówno techniczne aspekty bezpieczeństwa technologii wodorowych, jak i działania komunikacyjno-społeczne. Zapraszamy na interdyscyplinarny dialog, który jest kluczowy dla zrozumienia i pokonania barier w akceptacji społecznej, a także dla zapewnienia, że bezpieczeństwo technologii będzie zawsze na pierwszym planie w procesie ich rozwoju i wdrażania.”

Komunikowanie projektów poprzez platformę jaką tworzy Kongres istotne jest również dla WiseEuropa - "WiseEuropa po raz kolejny ma zaszczyt angażować się w Polski Kongres Klimatyczny. Jako organizacja pozarządowa prowadząca badania m.in w zakresie dekarbonizacji przemysłu czy nowoczesnych technologii dekarbonizacji, z przyjemnością korzystamy z okazji spotykania się z innymi interesariuszami w celu zapewnienia, że nasze analizy pokrywają wszystkie istotne aspekty związane z dekarbonizacja energetyki i szerzej - całej polskiej gospodarki, zgodnie z regulacjami europejskimi. Wydarzenie to ma szczególne znaczenie w kontekście nadchodzącej prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej – zauważa Krzysztof Fal, Dyrektor Rozwoju Programu, WiseEuropa 

- w następnych miesiącach WiseEuropa planuje stworzyć przestrzeń do dyskusji oraz wesprzeć starania Polski do objęcia prezydencji."

Trudne decyzje sektora przemysłowego

Udział przemysłu i branży budowlanej w transformacji energetycznej jest istotny, ponieważ są one odpowiedzialne za znaczną część zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Poprawa efektywności energetycznej w tych sektorach może przyczynić się do znaczącej redukcji emisji i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Dodatkowo, inwestowanie w zielone technologie oraz praktyki budowlane może generować oszczędności, stymulować innowacje oraz tworzyć nowe miejsca pracy, co przyspiesza transformację ekologiczną i wspiera rozwój gospodarczy. Problem polega na tym, że tego typu rozwiązania są zwykle droższe. Mimo tego, sektor budowlany często wdraża odpowiedzialność środowiskową, tak jak Leroy Merlin Polska.

Jak podkreśla Krzysztof Kordulewski, Prezes Leroy Merlin Polska - „Zielony kolor w naszym logo zobowiązuje. Wiele pracy jeszcze przed nami, ale działamy. Zredukowaliśmy zużycie energii o ponad 20%. Do 2035 obniżymy nasze całkowite emisje CO2 o 50%. Ruszamy z “Robi Klimat” - podejściem łączącym dla klientów oszczędności z troską o środowisko. Przed Polską stoją wielkie wyzwania dotyczące energii i klimatu. Musimy przyspieszyć transformację energetyczną dla środowiska, zdrowia publicznego i gospodarki. Kluczowe są podniesienie efektywności energetycznej i szybkie przechodzenie na jej odnawialne źródła. W Leroy Merlin udostępniamy mieszkańcom rozwiązania Oszczędnego Domu, łączące oszczędność z troską o środowisko: od izolacji termicznej przez fotowoltaikę, rekuperację i pompy ciepła po inteligentny dom czy rozwiązania oszczędzające wodę, które oferujemy wraz z poradą i montażem. Samorządy są dla nas naturalnymi partnerami transformacji energetycznej lokalnych społeczności, w kwestiach edukacji mieszkańców, dostępności finansowania aż po wspólne projekty użyteczności publicznej”.

Gospodarka cyrkularna jako rozwiązanie

Gospodarka cyrkularna jest istotna dla transformacji klimatycznej, ponieważ przyczynia się do zmniejszenia zużycia surowców naturalnych oraz ograniczenia ilości odpadów i emisji gazów cieplarnianych poprzez wydłużenie cyklu życia produktów, ich ponowne wykorzystanie i recykling. Przejście od modelu liniowego, opartego na produkcji, zużyciu i wyrzucaniu, do modelu cyrkularnego sprzyja ograniczeniu presji na środowisko naturalne, zmniejszeniu negatywnego wpływu na klimat oraz tworzeniu bardziej zrównoważonej gospodarki. Firma Saint-Gobain inwestuje w trend przechodzenia na gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ).

Jak podkreśla Henryk Kwapisz, Dyrektor ds. Relacji Instytucjonalnych Grupy Saint-Gobain w Polsce, katalizatorem zmian są przede wszystkim odpowiednie regulacje – „Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało zmiany w Ustawie o Odpadach, dając jasny sygnał, że od 01 stycznia 2025 obowiązkowa, selektywna zbiórka odpadów na budowach stanie się faktem. Saint-Gobain już od dawna pracuje nad technologiami umożliwiającymi wykorzystanie odpadu: szkła, gipsu czy wełny mineralnej jako surowca do produkcji. Chcemy być dobrze przygotowani na zmiany w prawie. Ale wychodzimy również krok naprzód. W jednym z wrocławskich biur, które przechodziło renowację w 2023 roku, akustyczne płyty sufitowe ECOPHON, zamontowane w 2015 roku zostały w całości wykorzystane ponownie, co stanowi nieocenioną wartość dla środowiska. Jest to doskonały przykład na to, że Saint-Gobain stara się wprowadzać w życie zasady obiegu zamkniętego.

Samorządowe inwestycje lokalne

Na poziomie lokalnym podejmowane są decyzje mające bezpośredni wpływ na środowisko. Rola samorządów w tworzeniu innowacyjnych strategii oraz wspieraniu społeczności lokalnych w adaptacji do zrównoważonych modeli energetycznych, dążąc do realnych zmian na poziomie lokalnym, jest nieoceniona, ale wymaga wsparcia biznesu – jak podkreśla Prezes Zarządu AMS, Marek Kuzaka, „W AMS od lat realizujemy strategię budowania inteligentnych miast, łączących nowoczesne rozwiązania reklamowe z duchem ekologii. W minionym roku ogłosiliśmy strategię środowiskową na lata 2023-2027, pierwszą w polskiej branży reklamy Out-of-Home. Pracujemy nad doskonaleniem niskoemisyjnej i spowalniającej zmiany klimatu reklamy zewnętrznej. Prowadzimy optymalizację procesu plakatowania w kierunku redukcji śladu węglowego oraz zasad gospodarki cyrkularnej. Już dziś nasze nośniki projektowane są tak, aby w jeszcze większym stopniu sprostać wymaganiom zamykania obiegu materiałów. Rozwijamy także zieloną infrastrukturę miejską, w tym największy w Europie Środkowo-Wschodniej system EKO wiat. Jestem przekonany, że nasze działania mają pozytywny wpływ na środowisko i są dobrym przykładem dla całej branży OOH – Marek Kuzaka, Prezes AMS.

 Co w programie Kongresu?

W programie Kongresu znajdą się m.in. panele dyskusyjne, prezentacje najnowszych badań naukowych, warsztaty praktyczne oraz sesje networkingowe, które umożliwią uczestnikom wymianę poglądów i nawiązanie cennych kontaktów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Zostaną omówione strategie polityczne oraz narzędzia prawne, które mogą wspierać działania na rzecz ochrony środowiska i promowania ekologicznych technologii.

Udział w wydarzeniu to przede wszystkim szansa na zdobycie nowej wiedzy i kontaktów. Agenda Polskiego Kongresu Klimatycznego zakłada dwa dni debat na temat najbardziej aktualnych kwestii związanych z operacyjnym zarządzaniem zieloną transformacją, nową energetyką, finansowaniem inwestycji, ofertą nauki dla biznesu, roli biznesu w dochodzeniu do celów klimatycznych, digitalizacji w przyspieszeniu transformacji klimatyczno- energetycznej i innych zagadnień związanych z ochroną klimatu i środowiska, z udziałem praktyków. Uczestnicy mają szansę stać się częścią tego inspirującego wydarzenia, które może zmienić oblicze naszej planety. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Polskim Kongresie Klimatycznym w Warszawie i wspólnej pracy nad lepszą, bardziej zrównoważoną przyszłością dla nas wszystkich.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej