PIIB włącza się w kształcenie inżynierów budownictwa

2012-12-28 12:52
Porozumienie pomiedzy PIIB i KAUT
Autor: PIIB Uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy PIIB i KAUT. Od lewej:  prof. dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow,  Andrzej Roch Dobrucki i Marian Płachecki.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), odpowiadająca za nadawanie uprawnień budowlanych od lat krytycznie ocenia programy i poziom kształcenia przyszłych inżynierów, chce aktywnie włączyć się w poprawę tej sytuacji. Ma temu służyć podpisane właśnie porozumienie z Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT) działającą przy Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Dwa lata temu PIIB przeprowadziła badanie ankietowe wśród absolwentów uczelni technicznych, którzy przystępowali do egzaminów na uprawnienia budowlane. Ankieta wykazała, że absolwenci oceniają, że programy nauczania realizowane przez wyższe szkoły techniczne w niezbyt zadowalającym stopniu przygotowują studentów do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, wskazywano szczególnie na zbyt mało zajęć praktycznych. Otrzymane wyniki tej ankiety zostały zaprezentowane rektorom i dziekanom uczelni technicznych. Zapewne porozumienie o współpracy pomiędzy PIIB i KAUT jest pokłosiem tego przedsięwzięcia.

– Po raz pierwszy podpisujemy taką umowę o współpracy i bardzo sobie to cenię. Zależy nam na podnoszeniu standardów nauczania na uczelniach technicznych mając na uwadze współczesne wymagania rynku pracy oraz odnajdywanie się na nim naszych absolwentów – powiedział prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.
– Polska Izba Inżynierów Budownictwa realizując zadania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, w tym nadawanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w trosce o właściwe przygotowanie kadry technicznej do wykonywania zawodu chce uściślić współpracę z Komisją Akredytacyjną mającą istotny wpływ na kształcenie programów nauczania, realizowanych na uczelniach technicznych. Chcemy, by nasi inżynierowie byli tak przygotowani do zawodu, żeby mogli być  również konkurencyjni na europejskim rynku pracy – podkreślił Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB. – Od profesjonalizmu kadry technicznej w dużej mierze uzależniony jest rozwój budownictwa w kraju. Dlatego też dbanie o właściwy poziom edukacji przyszłych inżynierów jest niezmiernie ważne.

Porozumienie o współpracy ze strony KAUT podpisał prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow i prof. dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, natomiast w imieniu PIIB podpisy złożyli: Andrzej Roch Dobrucki prezes PIIB i Marian Płachecki przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. Zgodnie z jego treścią, KAUT i PIIB powołają wspólny zespół ekspertów w celu uwzględnienia kryteriów akredytacji kierunków kształcenia przygotowujących do zawodu inżyniera budownictwa, ale również kryteriów dotyczących kadry nauczającej przedmioty zawodowe i praktyczne oraz form kształcenia w zakresie organizacji i tematyki praktyk studenckich. Do zespołów oceniających KAUT, które prowadzą postępowanie akredytacyjne będą powoływani przedstawiciele PIIB jako eksperci. Co trzy lata, na podstawie wyników egzaminów na uprawnienia budowlane oraz przeprowadzonej wśród zdających ankiety, PIIB będzie opracowywać materiał oceniający efekty kształcenia na różnych uczelniach technicznych. Co roku zaś obie strony (KAUT i PIIB) będą wspólnie podsumowywać współpracę, by w miarę na bieżąco dokonywać korekt w realizacji podpisanego porozumienia.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej