"PIIB jest naszym podstawowym partnerem legislacyjnym"

2009-06-21 12:23
prof. Zbigniew Grabowski
Autor: Ka Otwarcia obrad VIII Zjazdu Sprawozdawczego PIIB dokonał prof. Zbigniew Grabowski.

- Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest naszym podstawowym partnerem legislacyjnym – powiedział Olgierd Dziekoński, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za budownictwo, podczas VIII Krajowego Zjazdu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (19-20 czerwca 2009, Warszawa).

Prezydium VIII Zjazdu Sprawozdwczego PIIB
Autor: Ka Prezydium VIII Zjazdu Sprawozdwczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W dwudniowych obradach uczestniczyło 179 delegatów reprezentujących 16 izb okręgowych oraz zaproszeni goście m.in.: Olgierd Dziekoński – wiceminister infrastruktury, Andrzej Urban – zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Joseph Robl – sekretarz generalny Europejskiej Rady Izb Inżynierskich (ECEC) a także przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń naukowo–technicznych związanych branżą budowlaną. Otwarcia obrad Zjazdu dokonał tradycyjnie prezes Krajowej Rady PIIB prof. Zbigniew Grabowski.

Obecny na Zjeździe Olgierd Dziekoński podziękował Izbie za dobrą współpracę z Ministerstwem Infrastruktury m.in. za prace nad nowelizacją prawa budowlanego. Według ministra w najbliższym czasie do stałego komitetu Rady Ministrów trafi resortowy projekt kolejnej zmiany Prawa budowlanego, podobny do ustawy przyjętej przez sejm w kwietniu br., jednak bez zapisów kwestionowanych przez Prezydenta RP we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa z racji zapisów ustawowych ma prawo - i z tego aktywnie korzysta - uczestniczyć w procedurze konsultacji społecznych podczas opracowywania różnych aktów prawnych. Ściśle współpracuje - przede wszystkim w obszarze spraw związanych z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa oraz spraw istotnych dla przebiegu procesu budowlanego, w tym także standardów nauczania w procesie kształcenia przyszłych inżynierów budownicta - m.in. z Ministerstwem Infrastruktury, Głównym Urzędem Nadzoru Budolwanego oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To właśnie w wyniku stanowczej postawy przedstawicieli PIIB zapisy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej dotyczą w takim samym stopniu wszystkich trzech samorządów: architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. To także PIIB zapoczątkowała dyskusję na temat roli i miejsca techników budownictwa w procesie budowlanym. Obecnie zgodnie z postanowieniami Deklaracji Bolońskiej (przewidującej dwustopniowe nauczanie: stopień I dający tytuł inżyniera i następujący po nim stopień II - dający tytuł magistra lub doktora) wykształcenie techników nie predysponuje ich do pełnienia zawodu zaufania publicznego. Należy zatem wskazać w polskich przepisach kategorie robót i budów, do wykonywania których powinni być uprawnieni technicy - a to z pewnością uatwiłoby prowadzenie procesu budowlanego. Dopuszczenie inżynierów budownictwa (a nie tylko magistrów) do możliwości wykonywaia świadectwa oceny energetycznej budynku to także efekt inicjatywy Izby.

Istotną rolę PIIB w Europejskiej Radzie Izb Inżynierskich (ang. Europen Council of Engineers Chambers - ECEC), a zwłaszcza jej wkład w przygotowanie Kodeksu Etycznego ECEC (przypomnieć tu trzeba, że PIIB jest współzałożycielem ECEC) podkreślił Joseph Robl. Dokument ten, wzorowany na Kodeksie Etycznym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, został przyjęty podczas V Zgromadzenia Ogólnego ECEC i obowiązuje we wszystkich izbach inżynierskich zrzeszonych w tej organizacji.

Zjazd tak licznego grona "ludzi z branży" jest też znakomitą okazją do omówienia bieżących problemów budownictwa.

 - W różnych krajach powstawają autonomiczne, kompleksowe programy antykryzysowe w budownictwie mieszkaniowym. Wiele miesięcy temu na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury zapowiedziano, że taki kompleksowy program dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce jest przygotowywany przez Ministerstwo Finansów (a tego typu projekt powinien być przecież opracowywany w ramach Ministerstwa Infrastruktury! z udziałem ekspertów pozarządowych organizacji budownictwa i instytutów branżowych) i wkrótce zostanie przedstawiony opinii publicznej - wypomniał władzy Roman Nowicki, szef Kongresu Budownictwa. - Pomimo, że kryzys gospodarczy wymaga nadzwyczajnych i pilnych działań dalej nic się w tej sprawie nie dzieje.
A Kongres taki program ma - został przyjęty na ostatnim posiedzeniu Stałego Przedstwawicielstwa Kongresu Budownictwa 13 maja 2009 roku. Zakłada on m.in. utworzenie skutecznego systemu gwarancji państwowych na kredyty inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem kredytów mieszkaniowych, pilne uruchomienie specjalnego funduszu udzielającego bankom kredyty na prowadzenie działalności kredytowej na budownictwo inwestycyjne (w tym mieszkaniowe), uruchomienie bezprocentowych pożyczek na wkład własny wymagany przy ubieganiu się o kredyt mieszkaniowy, obniżenie podatku VAT na mieszkania z dotychczasowych 7 do 5% (stawka dopuszczalna w świetle Dyrektywy VI UE) oraz obniżenie stawki VAT na pozostałe materiały budowlane.

- Niepokojące jest to, że dzisiaj poważne kontrakty wygrywają firmy nieprzygotowane właściwie do przeprowadzenia tych poważnych robót. Bardzo skomplikowanych inżynieryjnie i logistycznie – swoimi uwagami na temat „najniższej ceny” jako głównego kryterium dokonywania przez zamawiających wyboru wykonawcy podzielił się z zebranymi na sali Stanisław Kukuryka (długoletni Prezes Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkalnego, Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej). - Aktualnie resort forsuje tezę aby kontrakty były rozstrzygane dla generalnego wykonawcy jednocześnie z obowiązkiem projektowania... Osobiście uważam, że (...) kończy się to szeregiem zatargów...

VIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB zatwierdził sprawozdania organów krajowych (niepokój budzi systematycznie prowadzona przez uczelnie wyższe redukcja liczby godzin podstawowych przedmiotów kierunkowych i zawodowych), udzielił Krajowej Radzie absolutorium za 2008 rok oraz przyjął budżet na 2010 rok. Następny, w 2010 roku, będzie Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej