Negocjacje przed sprzedażą

2010-02-03 12:34
Sprzedaż HSW
Autor: HSW SA

Huta Stalowa Wola SA zaprasza potencjalnych inwestorów do negocjacji w sprawie sprzedaży przedsiębiorstwa. Jest to uznany producent maszyn budowlanych i sprzętu wojskowego, oferuje także oryginalne części zamiennych i usługi serwisowe do maszyn budowlanych HSW. Jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej HSW, w skład której wchodzą jeszcze 3 spółki zależne oraz 8 spółek stowarzyszonych. Produkuje, importuje, zbiera nowe zamówienia...

Podstawowym przedmiotem działalności HSW SA Oddział I (bo tak brzmi właściwa nazwa wystawionej na sprzedaż) jest: produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, produkcja konstrukcji metalowych i ich części, obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych, produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych.
Odpowiedź na zaproszenie w postaci oferty wstępnej spełniającej wymogi wyszczególnione w "Memorandum Informacyjnym o HSW SA Oddział I", należy kierować w terminie do 22.02.2010 r. do godz. 1400 do: Grupa Konsultingowa Jagiełło, Wrębiak i Wspólnicy sp. z o.o., ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 646-80-90, 646-83-83, e-mail: gkjw@gkjw.pl, doradzającej firmie w procesie sprzedaży.

Oferta wstępna powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim i złożona w zaklejonej kopercie pod wyżej wskazanym adresem.
Wszystkim zainteresowanym, którzy w terminie od 18.01.2010 r. do 22.02.2010 r. zgłoszą zainteresowanie nabyciem HSW i przedstawią odpis aktualnych dokumentów korporacyjnych (np. odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) odzwierciedlających aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu) i podpiszą przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli “Zobowiązanie do zachowania poufności", udostępnione zostanie “Memorandum informacyjne o HSW SA Oddział I" zawierające informacje o:
- najistotniejszych składnikach niematerialnych i materialnych wchodzących w skład sprzedawanego przedsiębiorstwa,
- wymaganiach, jakie musi spełniać potencjalny inwestor przystępujący do negocjacji,
- wymogach jakie muszą spełniać oferty wstępne.

Przedmiotem negocjacji będą w szczególności warunki umowy sprzedaży, w tym:
- cena netto za sprzedawane przedsiębiorstwo,
- zamierzenia inwestycyjne i szacunkowa wysokość nakładów planowanych do poniesienia przez inwestora,
- zobowiązania dotyczące zabezpieczenia interesów pracowniczych,
- inne postanowienia związane z działalnością sprzedawanego przedsiębiorstwa.

Huta Stalowa Wola zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku potencjalnych inwestorów, z którymi podejmie negocjacje, żądania dodatkowych informacji, wyjaśnień i oświadczeń od potencjalnych inwestorów, którzy przystąpią do negocjacji, zmiany procedury negocjacji, odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny, przedłużenia terminu składania oferty wstępnej (odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji) oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu oferty wstępnej i dopuszczeniu inwestorów do dalszego postępowania. HSW nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem HSW związanych z przystąpieniem i udziałem w negocjacjach oraz zawarciem umowy sprzedaży przedsiębiorstwa.
Zawarcie umowy sprzedaży z inwestorem wyłonionym w negocjacjach nastąpi pod warunkiem uzyskania przez HSW i inwestora wszystkich wymaganych prawem i statutem przedsiębiorstwa zgód i zezwoleń, przy braku zastrzeżeń lub sprzeciwów uprawnionych organów.

 

Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej HSW
Autor: HSW SA
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej