Ministerstwo Gospodarki: wchodzi w życie nowa ustawa o efektywności energetycznej

2011-08-09 14:32
Posiedzenie Sejmu RP
Autor: Kancelaria Sejmu RP

11 sierpnia 2011 roku wchodzi w życie ustawa o efektywności energetycznej. Racjonalizacja kosztów energii dla odbiorców końcowych oraz zwiększenie konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim, szczególnie w sektorach o wysokiej energochłonności - takie m.in. korzyści przewiduje Ministerstwo Gospodarki względem nowej ustawy.

Ustawa o efektywności energetycznej zacznie obowiązywać 11 sierpnia 2011 roku.
Dokument wprowadza m.in. system białych certyfikatów przyznawanych za inwestycje, dzięki którym zwiększana jest efektywność energetyczna w budynkach administracji publicznej, będzie także źródłem dodatkowych funduszy na projekty związane z implementacją energooszczędnych i czystych technologii, zarządzanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Efektywność energetyczna -  jest to wielkości zużycia energii odniesionej do uzyskiwanej wielkości efektu użytkowego.

Efektywność energetyczna w Polsce

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Energochłonność produktu krajowego brutto spadła bowiem blisko o 1/3.
Dokonania na tym polu to przede wszystkim: przedsięwzięcia termomodernizacyjne wykonywane w ramach ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, modernizacja oświetlenia ulicznego czy też optymalizacja procesów przemysłowych.
Nadal jednak efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest około 3 razy niższa, niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa, niż średnia w krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo, zużycie energii pierwotnej w Polsce, odniesione do liczebności populacji, jest niemal 40% niższe niż w krajach „starej 15” ( Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Irlandia, Dania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia oraz Szwecja). Co świadczy, o ogromnym potencjale w zakresie oszczędzania energii w kraju, charakterystycznym dla gospodarki intensywnie rozwijającej się.
Budownictwo jest głównym konsumentem i odbiorcą końcowym energii. Sektor budowlany zużywa jej ponad 40%, i to w przeważającej części na ogrzewanie (ponad 80% dla budynków mieszkalnych). Zgodnie z treścią uchwalonej ustawy, działania, dzięki którym efektywność energetyczna ma być zmniejszona realizowane będą u odbiorców końcowych, czyli m.in. w budynkach. Można to osiągnąć poprzez modernizacje obiektów, ich przebudowy lub remonty, czy też lokalne wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł.

Ustawa o efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie istniejących zasobów energetycznych, w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię, są obszarami do których Polska przywiązuje wielką wagę.
Priorytetowym celem Rządu stało się stworzenie ram prawnych oraz systemu wsparcia działań związanych z poprawą efektywności energetycznej.
Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 551), określa cel ukierunkowany na oszczędność energii, z uwzględnieniem wiodącej roli sektora publicznego, ustanawia mechanizmy wspierające oraz system monitorowania i gromadzenia niezbędnych danych. Ustawa zapewni także pełne wdrożenie dyrektyw europejskich w zakresie efektywności energetycznej, w tym zwłaszcza zapisów Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Przepisy ustawy wchodzą w życie z dniem 11 sierpnia 2011 r.
Ustawa o efektywności energetycznej wymusi na sektorze publicznym inwestowanie w energooszczędne i ekologiczne technologie, co stwarza nowe możliwości także dla polskich firm produkujących i montujących kolektory słoneczne.

Mechanizmy wsparcia – system białych certyfikatów

Integralnym elementem ustawy o efektywności energetycznej jest system białych certyfikatów. Jest to mechanizm rynkowy, który prowadzi do uzyskania wymiernych oszczędności energii w trzech obszarach, mających na celu:

  • zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
  • zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych,
  • zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego w przemyśle i dystrybucji.

Pozyskanie białych certyfikatów będzie obowiązkowe dla tych firm, które sprzedają energię odbiorcom końcowym, w celu przedłożenia ich Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do umorzenia.

Efektywność energetyczna w odniesieniu do termomodernizacji budynków

Oszczędzanie energii w sektorze budownictwa ma duży potencjał. Branża budowlana odpowiada za 40% końcowego zużycia energii w Unii Europejskiej powoduje, że inwestycje w poprawę efektywności energetycznej w tym sektorze są priortyetowe. W Polsce realizowany jest program termomodernizacji budynków. Działania te wprowadzono już w 1999 roku na podstawie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
Program ten ma na celu zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia projektów w zakresie oszczędzania energii w budynkach oraz projektów dotyczących zmniejszania strat ciepła w sieciach dystrybucyjnych. Działania prowadzone w ramach programu obejmują również zastępowanie tradycyjnych źródeł energii źródłami niekonwencjonalnymi, w tym odnawialnymi. Inwestorzy mogą otrzymać 20% zwrotu kwoty kredytu na realizację projektów. W okresie 1999–2010 z budżetu państwa na ten cel wydatkowano blisko 1 mld 80 mln złotych.

Efektywność energetyczna, a wymagania dla produktów związanych z energią

Wszystkie produkty mają wpływ na środowisko naturalne w czasie ich cyklu życia, obejmującego wszystkie etapy tj. od wykorzystania surowców i zasobów naturalnych, poprzez produkcję, pakowanie, transport, użytkowanie, recykling do ostatecznego unieszkodliwiania tych produktów.
Więcej niż 80% wpływu na środowisko mają decyzję podejmowane już na etapie projektowania produktów. By efektywność energetyczna została poprawiona, a oddziaływanie produktów na środowisko zmniejszone (w tym urządzeń do użytku domowego oraz stosowanych w sektorach usług i przemysłu) została wydana dyrektywa ramowa 2005/32/WE, która ustanawia ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię, zmieniona dyrektywą 2009/125/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.
Obecnie Komisja Europejska sukcesywnie opracowuje rozporządzenia wykonawcze do ww. dyrektywy zawierające wymagania dotyczące poszczególnych grup urządzeń. Rozporządzenia te są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE od dnia ich wejścia w życie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej