Jesienna XXX sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane

2017-10-03 18:23
Egzamin na uprawnienia budowlane
Autor: PIIB I część egzaminu na uprawnienia budowlane – test pisemny

Już minął termin składania wniosków, by wziąć udział w najbliższej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia, która rozpoczyna się testem w piątek 17 listopada 2017. Jest natomiast jeszcze sporu czasu, żeby się do tego egzaminu rzetelnie przygotować.

Chociaż test na egzaminie na uprawnienia budowlane piszą wszyscy zdający w tym samym dniu i o tej samej godzinie, to jego zakres różni się oczywiście w zależności od zakresu uprawnień. Podobnie jest podczas egzaminu ustnego, gdzie dodatkowo komisje egzaminacyjne będą dopasowywać pytania do doświadczenia kandydatów.

Zdający egzamin ustny muszą pamiętać, że czas przygotowania się do odpowiedzi po wylosowaniu zestawu pytań został ustalony urzędowo – 25 minut. Na sali, gdzie odbywa się egzamin, są wystawione laptopy albo inne pomoce w formie papierowej (np. dokumenty, w których zawarte są informacje dotyczące odpowiedzi na wylosowane pytania, oczywiście nie w szczegółowym zakresie, bo egzamin ustny jest egzaminem problemowym) i dzięki nim można się wesprzeć lub upewnić. Jednak trzeba uważać na czas, bo 25 minut to niewiele. Jeśli ktoś wylosował 5 pytań, na przygotowanie się do każdego ma średnio 5 minut, ale jeżeli kandydat musi odpowiedzieć na 10 pytań ten czas jest o połowę krótszy.

Po konsultacjach jest już projekt ustawy o ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach, w którym znalazły się przepisy zmieniające zasady egzaminów na uprawnienia budowlane, ale XXX sesja egzaminacyjna będzie przeprowadzona jeszcze „po staremu”.
Przypomnijmy zasady organizacyjne egzaminu na uprawnienia budowlane.

Sprawdź, jakie zmiany szykuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w uprawnieniach budowlanych >>

Egzamin pisemny (test)

Dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień, test jest skonstruowany nastepująco:

Uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:
– 90 pytań w tym:
♦ 63 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
♦ 18 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
♦ 9 pytań z postępowania administracyjnego.
Egzamin trwa 135 minut, wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 68.

Uprawnienia bez ograniczeń – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi:
– 75 pytań  w tym:
♦ 53 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
♦ 15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
♦ 7 pytań z postępowania administracyjnego.
Czas trwania egzaminu – 115 minut, minimum poprawnych odpowiedzi - 57.

Uprawnienia w ograniczonym zakresie – łącznie na uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:
– 60 pytań w tym:
♦ 42 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
♦ 12 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
♦ 6 pytań z postępowania administracyjnego.
Czas trwania egzaminu – 90 minut, liczba poprawnych odpowiedzi – 45.

Uprawnienia w ograniczonym zakresie – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi:
– 45 pytań w tym:
♦ 32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
♦ 9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
♦ 4 pytania z postępowania administracyjnego.
Czas trwania egzaminu – 70 minut, minimum poprawnych odpowiedzi – 34.

Uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób z tytułem mistrza:
– 45 pytań testowych w tym:
♦ 32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
♦ 9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
♦ 4 pytania z postępowania administracyjnego.
Czas trwania egzaminu – 70 minut, wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 34.

Wykaz przepisów regulujących proces budowlany i których znajomość jest niezbędna do uzyskania uprawnień budowlanych w jesiennej sesji egzaminacyjnej 2017 w specjalnościach techniczno-budowlanych >> 

Egzamin ustny

Zdający podczas egzaminu ustnego odpowiadają na pytania przygotowane przez okręgową komisję kwalifikacyjną w formie zestawu pytań. Pytania są przygotowywane odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień budowlanych i każdej specjalności z obowiązującego zakresu przepisów regulujących proces budowlany. Odpowiedzi są punktowane w skali od 0-5 za każde pytanie.

Uprawnienia bez ograniczeń łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
– 10 pytań w tym:
1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
4 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
1 pytanie obejmujące część praktyczną (wykonanie zadania projektowego lub rozwiązanie zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy).
Wymagana liczba punktów: 34 na 50 możliwych.

Uprawnienia bez ograniczeń – odrębnie do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi:
– 8 pytań w tym:
1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
1 pytanie obejmujące część praktyczną (zadanie projektowe lub zagadnienie z prowadzenia budowy).
Wymagana liczba punktów: 27 na 40.

Uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
– 8 pytań w tym:
1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
1 pytanie obejmujące część praktyczną (zadanie projektowe albo rozwiązanieu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy).
Wymagana liczba punktów: 27 na 40.

Uprawnienia w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi:
– 6 pytań w tym:
1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
1 pytanie obejmujące część praktyczną (wykonanie zadania projektowego albo rozwiązanie zagadnienia z  prowadzenia budowy).
Wymagana liczba punktów: 20 na 30.

Uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza:
– 6 pytań w tym:
1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
1 pytanie obejmujące część praktyczną (rozwiązanie zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy).
Wymagana liczba punktów: 20 na 30 możliwych.

Uprawnienia budowlane w innej specjalności niż posiadane

Zestawy pytań dla osób, które legitymują się posiadaniem uprawnień budowlanych – ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych innego rodzaju lub w innym zakresie niż posiadane – przygotowuje się indywidualnie, uwzględniając rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych oraz termin ich uzyskania.

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (łącznie):
egzamin pisemny:
– 75 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:
♦ 50 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
♦ 25 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.
Czas trwania egzaminu pisemnego – 115 minut, wymaganych poprawnych odpowiedzi - 57.
egzamin ustny:
– 8 pytań w tym:
3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy Wymagana liczba punktów: 27 na 40 możliwych.

Uprawnienia do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (rozdzielnie):
egzamin pisemny (test):
– 60 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:
♦ 40 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
♦ 20 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.
Czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut, wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 45.
egzamin ustny:
– 6 pytań w tym:
2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy Wymagana liczba punktów: 20 na 30 możliwych

Uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (łącznie):
test:
– 45 pytań dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:
♦ 30 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
♦ 15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
– czas trwania egzaminu pisemnego – 70 minut Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 34
egzamin ustny:
– 6 pytań w tym:
2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy Wymagana liczba punktów: 20 na 30 możliwych

Uprawnienia do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (rozdzielnie)
test:
– 30 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:
♦ 20 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
♦ 10 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.
Egzamin trwa 45 minut, wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 23.
egzamin ustny:
– 5 pytań w tym:
2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy.
Wymagana liczba punktów: 17 na 25 możliwych.

POWODZENIA!

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej