Inwestować i budować zgodnie z prawem, czyli cykl szkoleń PIPHB

2008-11-17 12:07
Inwestować i budować zgodnie z prawem, czyli cykl szkoleń PIPHB
Autor: Software-Konferencje Sp. z o.o. Inwestować i budować zgodnie z prawem, czyli cykl szkoleń PIPHB

Europejski Instytut Prawa Budowlanego i Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa zapraszają na szkolenia z zakresu przepisów obowiązujących w budownictwie a związanych z Prawem budowlanym, zagospodarowaniem przestrzennym, Prawem ochrony środowiska, Prawem wodnym, ustawą o ochronie przyrody, przepisami techniczno-budowlanymi a także ze szczególnymi przepisami odnoszącymi się do realizacji infrastruktury technicznej.

Wykładowcami na szkoleniach są eksperci PIPHB, zawodowo zajmujący się zagadnieniami techniczno-prawnymi w poszczególnych obszarach z dużym doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów.Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące komentarze lub konspekty wykładowców, materiały informacyjne prezentacji multimedialnych, wzory dokumentów, pełne i ujednolicone teksty obowiązujących przepisów prawa lub ich projekty (płyta CD) a także certyfikaty o ukończeniu szkolenia.Szkolenia odbywają się w Warszawie.

Jakie zmiany wprowadzono w ustawie w poprzedniej i aktualnej kadencji Sejmu? Jak orzekają organy i Sąd Administracyjny na podstawie zmienionych przepisów? Jak stosuje i interpretuje zmienione przepisy GUNB? Jaki wpływ na stosowanie przepisów mają wyroki Trybunału Konstytucyjnego i orzeczenia Sądu Najwyższego? Jakie zmiany przygotowuje Rząd, jakie będą przepisy przejściowe? Jak ustrzec się kłopotów w związku z projektowanymi zmianami, a jak te zmiany wykorzystać? O tym wszystkim 21 listopada 2008 r. na szkoleniu:

PRAWO BUDOWLANEzmiany w orzecznictwie po zmianach w ustawie i projektowane zmiany w ustawie
1. Prawo budowlane po wejściu zmian
- z dnia 11.07.2003 r.- z dnia 30.05.2004 r.- z dnia 18.05.2005 r. (POŚ)- z dnia 28.07.2005 r.- z dnia 26.04.2007 r.- z dnia 10.05.2007 r.- z dnia 11.05.2007 r.- z dnia 19.09.2007 r. (certyfikacja energetyczna)- z dnia 26.06.2008 r.
2. Zmiany definiowanych pojęć i nowe definicje w Prawie budowlanym
- obiekty budowlane - budowle, obiekty malej architektury, budynki i urządzenia- roboty budowlane - przebudowa, remont, montaż , instalacja- zmiana sposobu użytkowania
3. Nowa lista zwolnień - obiekty budowlane i roboty zwolnione z obowiązku pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
4. Nowe elementy wniosku o pozwolenie na budowę
- oświadczenia jednostek o zapewnieniu dostawy mediów i warunków przyłączenia- oświadczenia zarządcy drogi- zaświadczenie geodety powiatowego- decyzja środowiskowa
5. Odstąpienie od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę
- definicja nieistotnego odstąpienia- zmiana definicji istotnego odstąpienia i nowa rola projektanta- decyzja zamienna
6. Samowola budowlana - jej konsekwencje i legalizacja
- legalizacja samowolnie wzniesionego obiektu budowlanego- legalizacja samowolnie wykonanych robót budowlanych
7. Oddanie obiektu do użytkowania
a. procedury poprzedzające przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego:- zmiany w zakresie zgłoszenia i wniosku o pozwolenie na użytkowanie- świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynków- zawiadomienie- decyzja o pozwoleniu na użytkowanieb. obowiązkowe kontrole: zakres kontroli, wysokość opłat i karc. konsekwencje nielegalnego użytkowania obiektu
8. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
- zgłoszenie- sprzeciw- konsekwencje samowolnej zmiany sposobu użytkowania
9. Projekt najnowszych zmian do Prawa budowlanego
10. Omówienie aktualnego orzecznictwa GINB i sądów administracyjnych
Wykładowca: Krzysztof Antczak - prawnik

Jakie inwestycje wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego? Jakie pozwolenie wodnoprawne należy przedłożyć już do pozwolenia na budowę a jakie potrzebne jest dopiero przy przekazaniu obiektu do eksploatacji? O tym i nie tylko 5 grudnia 2008 r. na szkoleniu:

PRAWO WODNE W PROCESIE INWESTYCYJNYMprawne aspekty korzystania z wód
1. Własność wód
- prawa i obowiązki właścicieli wód- partycypacja w kosztach utrzymania wód- zasady nabywania praw do użytkowania gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa
2. Korzystanie z wód
- zasady korzystania z wód- prawa i obowiązki podmiotów w zakresie powszechnego, zwykłego i szczególnego korzystania z wód
3. Ochrona wód
- zakazy dotyczące wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z uwzględnieniem rodzaju ścieków i ich odbiornika- zaostrzanie i łagodzenie warunków wprowadzania ścieków
4. Pozwolenia wodnoprawne
- właściwość organów administracji do wydawania pozwoleń wodnoprawnych- wniosek i dokumenty wymagane w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego- strony w postępowaniu wodnoprawnym- udział organizacji społecznych w postępowaniu wodnoprawnym- pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe, określone w rozporządzeniu w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego- omówienie rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego- prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego- następstwo prawne oraz przeniesienie praw
Wykładowcy: Mirosława Sobczyk, Maria Pełda-Sypuła

Jak sprawnie przygotować i zrealizować inwestycje budowlaną? Jak uzyskać decyzje urbanistyczną? Jak etapować inwestycję? Jak uniknąć nie przewidzianych opóźnień i przerw w budowie? Za co odpowiada projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego? Co zrobić, aby nie płacić kar za samowolę budowlaną? Jak legalnie wprowadzać zmiany w projekcie budowlanym? Kiedy zakończenie budowy musi być potwierdzone zgłoszeniem zakończenia budowy lub pozwoleniem na użytkowanie? Jak legalnie przystąpić do użytkowanie części obiektu przed zakończeniem wszystkich robót? O tym 11 grudnia 2008 r. na szkoleniu:

OD WARUNKÓW ZABUDOWY DO UŻYTKOWANIAprzebieg procesu inwestycyjnego zgodnie z przepisami urbanistycznymi i budowlanymi
1. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
- właściwość organów- rodzaje inwestycji (inwestycje celu publicznego znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, pozostałe inwestycje)- wniosek- przebieg postępowania (uzgodnienia, opinie, udział eksperta, zawieszenie postępowania, obligatoryjne zawieszenie postępowania, ustalenia decyzji i informacje w decyzji)
2. Zakres regulacji ustawy Prawo budowlane (podstawowe definicje: obiekty budowlane, roboty budowlane)
3. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
- pozwolenie na budowę (wniosek, zakres sprawdzenia, terminy)- zgłoszenie (wymagane dokumenty, sprzeciw, obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę)
4. Budowa
- dziennik budowy- zawiadomienie o rozpoczęciu robót- nieistotne odstąpienie od pozwolenia na budowę lub projektu budowlanego- zamienne pozwolenie na budowę
5. Obowiązki i uprawnienia uczestników procesu budowlanego
- inwestor- projektant- kierownik budowy- inspektor nadzoru inwestorskiego- obowiązek powołania inspektora
6. Samowola budowlana
- samowolna budowa (budowa bez pozwolenia, budowa bez zgłoszenia)- samowolne wykonywanie robót budowlanych (bez pozwolenia, bez zgłoszenia, pomimo sprzeciwu lub niezgodnie ze zgłoszeniem)- wykonywanie robót niezgodnie z przepisami- nielegalne istotne odstąpienie od pozwolenia na budowę lub projektu budowlanego
7. Oddanie obiektu do użytkowania
- zawiadomienie o zakończeniu budowy (wymagane dokumenty, sprzeciw)- pozwolenie na użytkowanie (wniosek, obowiązkowa kontrola, terminy instruktażowe, kary za istotne odstąpienie, odmowa wydania pozwolenia na użytkowanie)- użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót- użytkowanie na podstawie niedostatecznej decyzji- kary za nielegalne użytkowanie
Wykładowca: Mariola Berdysz - architekt, urbanista

Jakie budynki będą musiały mieć certyfikat energetyczny? Kto będzie mógł wykonać certyfikat energetyczny? Jakie instalacje będą podlegały kontroli sprawności energetycznej? Kto będzie mógł wykonać kontrolę sprawności energetycznej? O tym wszystkim 18 grudnia 2008 r. na szkoleniu:

NOWY SYSTEM OCENY BUDYNKÓWnowe zadania i obowiązki właściciela i zarządcy budynku
1. Wymagania oceny energetycznej budynków wynikające z przepisów prawa
- obowiązujące przepisy krajowe- dyrektywa unijna 2002/91/UE
2. Polski system nadawania świadectw energetycznych budynków
- metodyka sporządzania oceny energetycznej budynku- budynki objęte obowiązkiem oceny energetycznej- świadectwo energetyczne a audyt energetyczny - różnice i podobieństwa- koszty sporządzenia oceny energetycznej budynku i wydania świadectw energetycznych
3. Problemy przy wprowadzaniu Dyrektywy
- kontrole efektywności energetycznej urządzeń ogrzewczych i wentylacyjnych- poprawa cech energetycznych budynków- wpływ oceny jakości energetycznej budynków na działania zmniejszające zużycie energii związanej z eksploatacją budynku- korzyści z oceny energetycznej budynków, klasa jakości energetycznej budynku i jej wpływ na konkurencyjność rynkową
4. Rola i obowiązki właścicieli oraz zarządców w podnoszeniu jakości energetycznej budynków (działania wspierające właścicieli i zarządców)
Wykładowca: Anna Sas-Micuń

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi: 450 zł.Dla członków PIPHB: 350 zł.Warunki uczestnictwa w szkoleniuPrzesłanie czytelnie wypełnionego zgłoszenia (szczegóły na stronie organizatora) oraz dokonanie wpłaty na konto lub w dniu szkolenia . Każdy uczestnik może zadać pytania pisemnie (należy wpisać je na zgłoszeniu). Organiztor - Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa - gwarantuje małe grupy szkoleniowe i możliwość indywidualnych konsultacji.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej