II Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

2006-06-16 18:56

W dniach 13 i 14 czerwca 2003 r. odbył się II Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Spotkanie poprzedzone zostało siedemnastoma zjazdami okręgowymi. Celem zjazdu było omówienie i ocena działalności poszczególnych organów izby - zarówno na szczeblu krajowym, jak i okręgowym. Uczestnicy zjazdu zajęli się także rozliczeniem finansowym Komitetu Organizacyjnego za lata 2002/2003, przyjęciem budżetu na rok 2004.

Na Zjeździe oceniono i przyjęto (z poprawkami) sprawozdania:

 • Krajowej Rady PIIB
 • Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB
 • Krajowej komisji Sądu Dyscyplinarnego PIIB
 • Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB
 • Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB

Omówiono i wprowadzono zmiany do:

 • Statutu PIIB
 • Regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PPIIB
 • Regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB
 • Regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej PIIB
 • Regulaminu okręgowych rad izby
 • Regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych
 • Regulaminu okręgowych sądów dyscyplinarnych
 • Regulaminu okręgowych rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej

 

W piątek, Prezes Krajowej Rady - Profesor Zbigniew Grabowski , otworzył obrady II Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Przed rozpoczęciem wyborów Komisji Mandatowej, członkowie zjazdu uchwalili autopoprawkę do regulaminu II Krajowego Zjazdu Izby Inżynierów Budownictwa. Następnie przystąpiono do wyborów komisji mandatowej i prezydium.

Skład komisji mandatowej:

 • Stanisław Wojciechowski
 • Andrzej Pawelec
 • Andrzej Tifla
 • Waldemar Szleber
 • Wiesław Chojnacki

Skład prezydium:

 • Grażyna Lejdzian
 • Zbysław Kałkowski
 • Stefan Czarnecki
 • Jan Kukiełka

Po zakończeniu wyborów wystąpili goście zjazdu: Marek Bryks (Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast), Igor Urban (przedstawiciel Słoweńskiej Izby Budowlanej) oraz Henryk Patera (przedstawiciel Czeskiej Izby Budowlanej). Po wystąpieniach przystąpiono do wyborów: Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

Skład Komisji Skrutacyjnej:

 • Zenon Naskręt
 • Olgierd Nagórski
 • Jakub Błazukiewicz
 • Jaromir Grabowski
 • Zbigniew Kot
 • Adam tarnowski
 • Maciej Daniszewski
 • Jerzy Grzesik
 • Mieczysław Dolińczak
 • Urszula Aktowicz
 • Stanisław Kania
 • Ewa Barcicka

Skład Komisji Uchwał i Wniosków:

 • Janusz Kowalski
 • Andrzej Stasiorowski
 • Karol Bajlukowski
 • Ryszard Skiba
 • Jan Mizera
 • Stefan Kalinowski
 • Ryszard Chaciński
 • Janusz Cieślliński
 • Piotr Korczak
 • Barbara Malec
 • Piotr Wyrwas
 • Stefan Wójcik
 • Andrzej Dąbrowski

Po wyborach z sali zgłoszono wniosek aby Uchwalenie Zasad Gospodarki Finansowej i Budżetu na rok 2004 przenieść z soboty na piątek. Był to najbardziej zapalny punkt zjazdu. Wniosek został przyjęty.
Rozpoczęto czytanie sprawozdań: Krajowej Rady Izby Inżynierów Budownictwa, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, Krajowego Sądu dyscyplinarnego PIIB, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB, Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB. Po zakończeniu odczytywania sprawozdań nastąpiła dyskusja nad nimi, a następnie uchwalono absolutorium dla organów PIIB za 2002 rok. W tym właśnie momencie skończyła się pozorna zgodność obradujących. Przystąpiono do Uchwalania Zasad Gospodarki Finansowej i Budżetu na rok 2004. Z sali padało bardzo dużo krytycznych uwag dotyczących sposobu pobierania składek, ich wysokości oraz zasad obowiązkowego ubezpieczenia OC jakim są obłożeni członkowie Izby. Zgłaszano wnioski aby składki wpłacać bezpośrednio na konta Rad Okręgowych. Niektórzy chcieli znieść składki. Trwały także spory związane z wysokością składek OC. Izba dysponuje kwotą 7.200.000 zł na opłacenie składek. Tak więc zgłaszając się z taką sumą do towarzystwa ubezpieczeniowego można otrzymać preferencyjne warunki. Przy  ustalaniu budżetu Izby marginalizowano koszty szkoleń i konferencji oraz wydatki na obsługę prawną i ekspertyzy. Wkrótce Polska będzie członkiem Unii Europejskiej,  aby otrzymać jakiekolwiek fundusze, wygrać przetarg, uzyskać pozwolenie trzeba wiedzieć gdzie się udać i jakie dokumenty złożyć. Dlatego  Izba powinna położyć szczególny nacisk na wszechstronną działalność informacyjno-poradniczą związaną z Unią Europejską. Delegaci nie zwrócili na to uwagi i skupili się na wysokości składek.
Do komisji Uchwał i Wniosków złożono 159 wniosków. Dotyczyły one zmian w działaniach branży budowlanej. Zakończono obrady.
W sobotę obrady rozpoczęto o godzinie 9.00.
Początek obrad nie przyniósł niespodzianek, kontynuowano burzliwą dyskusję na temat budżetu.

Do Zasad Gospodarki Finansowej wniesiono i przegłosowano liczne poprawki między innymi ustalono że:

 • Składki będą płacone w całości na konta Okręgowych Rad
 • Składki OC płacone będą w całości na konta Izb Okręgowych
 • Zmniejszono kwoty ryczałtów dla działaczy Izby
 • Zatwierdzono poprawkę mówiącą o tym że dochody z działalności gospodarczej Izb Okręgowych w całości w nich pozostaną.

Po przegłosowaniu tych wniosków zabrał głos Prezes Izby Budownictwa. W swoim wystąpieniu stwierdził, iż w takiej sytuacji i po zatwierdzeniu takich wniosków nie widzi możliwości sprawowania swojej funkcji. Następnie wystąpił skarbnik i złożył podobny wniosek.
Zarządzono przerwę, Przedstawiciele wszystkich Izb Okręgowych udali się na narady. Przerwa w obradach trwała około pół godziny.
Po ponownym rozpoczęciu obrad zarządzono reasumpcje głosowania. Przystąpiono do ponownego głosowania. Uczestnicy zadecydowali w sprawie wpłat składek - wpłata składek jak i ubezpieczenia OC będzie wpłacana na konto Krajowej Izby.
Prezes i skarbnik powrócili do wykonywania swoich obowiązków.
To była najdłuższa i najbardziej burzliwa część drugiego dnia zjazdu.
Następnie w "ekspresowym" tempie pod dyktando przewodniczącego odczytano, naniesiono poprawki i przegłosowano: zmiany Statutu i regulaminów PIIB, program działania PIIB, zasady gospodarki finansowej oraz budżet na rok 2004.
Tuż po godzinie 14.00 obrady oficjalnie zamknięto.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej