Dokument CONSTRUCT 06/734 opracowany

2006-04-15 12:05
Dokument CONSTRUCT 06/734 opracowany
Autor: Parlament Europejski Dokument CONSTRUCT 06/734 opracowany

W trakcie obrad 63. posiedzenia Stałego Komitetu Budownictwa, Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych (EOTA) oraz Grupa Jednostek Notyfikowanych (GNB) zdały relację ze swojej bieżącej działalności. Na szczególną uwagę zasługuje dokument CONSTRUCT 06/734 opracowany przez CEN, przyporządkowujący dotychczas opracowane normy konkretnym mandatom.

Komitet zajmuje się rozpatrywaniem wniosków oficjalnie wniesionych przez delegacje państw członkowskich, zazwyczaj w terminie poprzedzającym samo posiedzenie. Podczas dyskusji, która odbyła sie 4-5 kwietnia 2006 roku, poddano wniosek Francji w sprawie wycofania z wykazu zharmonizowanych norm europejskich EN 494:2004 ze względu na nieuwzględnienie badania odporności na uderzenie oraz wniosek Włoch dotyczący EN 10080:2005 z uwagi na wymagania wytrzymałościowe w strefach sejsmicznych. Zdecydowano, że będzie to wymagało znowelizowania mandatu M 115 na opracowanie europejskich norm obejmujących stal zbrojeniową i sprężającą do betonu (CONSTRUCT 06/742). Komitet zatwierdził ostateczny tekst nowego mandatu dla EOTA dotyczącego zestawów dachów odwróconych (CONSTRUCT 06/743). Analizował także kwestie finansowania działalności technicznej EOTA.

Ponadto omawiano kwestię listy norm oczekujących na formalną harmonizację dokonywaną poprzez publikację tytułów tych norm wraz z oznaczeniem ich okresów przejściowych w Dzienniku Urzędowym UE (CONSTRUCT 06/741).

W części obrad poświęconej obszarowi regulowanemu omawiano decyzje dotyczące ustanowienia klas reakcji na ogień dla kabli elektrycznych, biorąc pod uwagę protesty przeciw tej regulacji licznych państw pozaeuropejskich (z uwagi na proponowane kryterium kwasowości). Zatwierdzono decyzję w zaproponowanym kształcie w sprawie klas ogniowych (CWFT) na płyty gipsowo-kartonowe (CONSTRUCT 06/740).

Dyskusji poddano kwestie wynikające z bieżących działań Komitetu m.in. niedopuszczanie na rynek niemiecki i austriacki wyrobów o klasie E2 ze względu na stężenie formaldehydu. Szczególnie istotne z punktu widzenia polskich przepisów (rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych budynków i ich usytuowania) są wkraczające w decydującą fazę ustalenia związane z rozprzestrzenianiem się ognia w odniesieniu do elewacji budynków (CONSTRUCT 06/749 rev.1).

Stały Komitet Budownictwa (Standing Committee on Construction - SCC)

Komitet został utworzony na mocy dyrektywy 89/106/EWG jako komitet sektorowy, odpowiedzialny za rozstrzyganie spraw zawiązanych z wdrażaniem postanowień dyrektywy 89/106/EWG. W skład SCC wchodzą przedstawiciele władz państw członkowskich odpowiedzialnych za budownictwo. Stały Komitet Budownictwa pełni nie tylko rolę doradczą, lecz także - głosami państw członkowskich - podejmuje istotne decyzje w sprawach:

  • udzielania mandatów (zleceń) adresowanych do CEN i EOTA na opracowywanie zharmonizowanych norm i Wytycznych do europejskich aprobat technicznych (ETAG),
  •  możliwości udzielania europejskich aprobat technicznych bez Wytycznych zgodnie z art. 9.2 dyrektywy,
  • ustalania systemów oceny zgodności dla wyrobów objętych mandatami,
  •  nadania Normom Europejskim wyrobów statusu specyfikacji technicznych zharmonizowanych z dyrektywą i wyznaczania daty, od której możliwe jest oznakowanie CE,
  •  inicjowania zmian wprowadzanych do przepisów regulujących  sektor budownictwa, w tym dyrektywy 89/106/EWG,
  • interpretacji postanowień dyrektywy w wydawanych w miarę potrzeb Dokumentach Informacyjnych.

Wchodzący w skład SCC przedstawiciele państw członkowskich podejmują decyzje, reprezentując interesy krajowego budownictwa. Podstawowym zadaniem Stałego Komitetu Budownictwa jest rozstrzyganie wszelkich kwestii bieżących, wynikających  ze stosowania dyrektywy 89/106/EWG i budowanie strategii i warunków harmonizacji rynku wyrobów budowlanych.

Stały Komitet Budownictwa sprawuje także nadzór nad funkcjonowaniem CEN i EOTA w ramach udzielonych im zleceń (mandatów), nadzoruje prace europejskich jednostek aprobacyjnych i jednostek notyfikowanych do wykonywania zadań z zakresu oceny zgodności. Organizację prac SCC zapewnia Zespół ds. Budownictwa Dyrekcji ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej, którego przewodniczący dr Reinhard Klein przewodniczy obradom Komitetu, jednak bez prawa głosu.

Polskę w pracach SCC reprezentuje przedstawiciel Ministerstwa Budownictwa, któremu w roli eksperta technicznego towarzyszy dyrektor ITB - doc. dr inż. Stanisław M. Wierzbicki.

Grupy Robocze Stałego Komitetu Budownictwa

Prace techniczne na rzecz Stałego Komitetu Budownictwa prowadzone są przez ekspertów powołanych przez Komisję Europejską  pracujących w ramach Grup Ekspertów (Expert Groups - EG), obejmujących:

  • Grupę krajowych korespondentów ds. Eurokodów (Eurocodes National Correspondents - ENC),
  • Grupę Ekspertów ds. Kwestii Ogniowych (Expert Group on Fire-related Issues - EGF),
  • Grupę Ekspertów ds. Wyrobów Budowlanych mających kontakt z Wodą Pitną (Expert Group on Construction Products in contact with Drinking Water - CPDW).
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej