Wycinka drzew na działce 2024 - przepisy. Do kiedy można wyciąć drzewa i jak to zrobić zgodnie z prawem?

2024-02-19 17:04
wycinka drzew
Autor: gettyimages zdj. ilustracyjne

Wycinka drzew na działce wymaga przestrzegania ściśle określonych procedur. Co mówią przepisy o wycince drzew z własnej działki? Przede wszystkim, w referacie ochrony środowiska i gospodarki zielenią swojej gminy należy złożyć wniosek o zezwolenie na taką wycinkę. Jak to zrobić? Jak wyciąć drzewo zgodnie z prawem?

Spis treści

 1. Wycinka drzew z działki - przepisy 2024
 2. Skąd wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew?
 3. Jak wypełnić wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew?
 4. Dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew
 5. Po złożeniu wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew wizyta urzędnika
 6. Do kiedy można wyciąć drzewo z działki?
 7. Kiedy wycinka drzew bez pozwolenia?
 8. Kiedy potrzebne jest specjalne pozwolenie na wycinkę drzew?

Wycinka drzew z działki - przepisy 2024

Zgodnie z art. 83 ust. pkt 1) ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) zasadą jest, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości.

Aby uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew lub krzewów z własnej działki, koniczne jest złożenie wniosku. Wnioski o zezwolenie na wycinkę drzewa dostępne są na stronach urzędów - można je pobrać ze strony i wypełnić. Następnie złożyć osobiście w urzędzie lub też od razu wypełnić i przesłać online.

Skąd wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew?

Wzory wniosków znajdują się m.in. na stronach internetowych urzędów miast lub gmin. Można też skorzystać z wzoru przygotowanego przez serwis biznes.gov.pl.

WNIOSEK O POZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW

Jak wypełnić wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew?

We wniosku o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów należy podać następujące informacje:

 1. Dane teleadresowe wnioskodawcy.
 2. Adres nieruchomości.
 3. Dane ewidencyjne nieruchomości.
 4. Nazwa gatunku drzewa lub krzewu.
 5. Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm: w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni lub obwód każdego z tych pni, gdy nie posiada na tej wysokości pnia – obwód mierzony bezpośrednio poniżej korony.
 6. Wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew.
 7. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.
 8. Termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.
 9. Wskazanie, czy zamierzone usunięcie drzewa lub krzewu wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew

Do wniosku o wydanie pozwoleniu na wycinkę drzew lub krzewów wymagane są:

 • Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
 • Pisemna zgoda właściciela na usunięcie wnioskowanych drzew lub krzewów w przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub  użytkownikiem wieczystym lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4
 • Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność.
 • Pisemna zgoda właściciela/właścicieli sąsiedniej działki w przypadku, gdy drzewa lub krzewy rosną na granicy nieruchomości.
 • Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
 • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.
 • Rysunek lub mapę określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 • Projekt planu:
  1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
  2. przesadzenia drzewa lub krzewu jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
  • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt. 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

  Po złożeniu wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew wizyta urzędnika

  Po złożeniu w stosownym urzędzie wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew, należy się spodziewać kontaktu od urzędnika, a następnie oględzin działki w ustalonym terminie. Urzędnik sprawdza, czy usunięcie drzewa lub krzewów nie narusza zakazów odnośnie chronionych gatunków roślin czy zwierząt, mierzy również drzewa przeznaczone do wycinki.

  Do kiedy można wyciąć drzewo z działki?

  Po oględzinach drzewa, które chcemy wyciąć z działki, urzędnik od razu może wydać decyzję o pozwoleniu na jego usuniecie. Na wycinkę mamy wtedy pół roku.

  Trzeba też wiedzieć, że okres między 1 marca a 15 października jest okresem lęgowym większości gatunków ptaków, jeśli więc ptaki wybiorą sobie nasze drzewo na założenie gniazda, wycinkę drzewa musimy przełożyć.

  Kiedy wycinka drzew bez pozwolenia?

  Są sytuacje, w których nie jest wymagane ani zgłoszenie ani pozwolenie na wycinkę drzew. Bez pozwolenia czy zgłoszenia można wyciąć:

  • drzewa lub krzewy złamane lub wywrócone w wyniku wypadku lub działania czynników naturalnych - np. podczas wichury. Wówczas należy powiadomić gminę o zamiarze wycinki drzew. Urzędnik powinien przyjechać na miejsce (w ciągu 21 dni od daty przyjęcia zgłoszenia) i potwierdzić możliwość wycięcia drzewa,
  • drzewa: bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima),
  • drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

            - 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

            - 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego.

            - 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew,

  • drzewa i krzewy owocowe, chyba że rosną na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

  Kiedy potrzebne jest specjalne pozwolenie na wycinkę drzew?

  Są przypadki, kiedy potrzebne jest specjalne pozwolenie na wycinkę drzew czy krzewów, np., kiedy drzewo:

  • jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów - wtedy potrzebne jest pozwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
  • jest pomnikiem przyrody - takie drzewo można ściąć pod warunkiem, że możesz zostanie podjęta uchwała rady gminy w sprawie zniesienia pomnika przyrody,
  • rośnie na terenie obszarów chronionych.
  Szkoła Budowania: Otoczenie Domu
  Czy artykuł był przydatny?
  Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
  Czytaj więcej