Do kiedy można wycinać drzewa na własnej posesji 2024? Czy w marcu można wycinać drzewa?

2024-02-12 8:03
Do kiedy można wycinać drzewa 2024
Autor: redakcja Drzewa na własnej posesji można wycinać, ale trzeba przestrzegać terminów

Praktycznie każde drzewo lub krzew na własnej posesji można wyciąć, ale wcześniej trzeba sprawdzić czy to odpowiedni termin i dopełnić pewnych formalności. W jakich terminach można wycinać drzewa? Kiedy można wyciąć drzewo na własnej posesji bez pozwolenia, a kiedy potrzebna jest zgoda z urzędu?

Spis treści

 1. Do kiedy można wycinać drzewa 2024?
 2. Kiedy można wycinać drzewa na własnej posesji?
 3. Wycinka drzew na własnej posesji - kiedy potrzebne zezwolenie?

Do kiedy można wycinać drzewa 2024?

Jeżeli chcemy wyciąć drzewo przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę termin. Otóż, drzewa można wycinać od 15 października do końca lutego z uwagi na obowiązujący okres lęgowy ptaków (od 1 marca do 15 października).

Czy w marcu można wycinać drzewa? Usunięcie drzewa lub krzewu w okresie lęgowym, czyli od 1 marca do 15 października jest możliwe pod warunkiem, że nie spowoduje naruszenia zakazów wobec gatunków chronionych ptaków.

Zakazy wobec chronionych gatunków zwierząt obowiązują przez cały rok, dlatego też właściciel posesji przed przystąpieniem do prac związanych z usuwaniem drzew i krzewów – niezależnie od terminu ich wykonywania - powinien ustalić, czy znajdują się tam gatunki objęte ochroną. W przypadku wątpliwości można skorzystać z pomocy np. botanika czy zoologa lub innej osoby, która potrafi zweryfikować stan faktyczny. Wykaz gatunków chronionych jak również zakazy z zakresu ochrony gatunkowej, określają rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Natomiast jeżeli wykonanie prac związanych z wycinką drzew lub krzewów może naruszyć te zakazy, należy:

 • jeśli to możliwe odstąpić od tych prac i zachować poszczególne zadrzewienia będące siedliskiem gatunku,
 • zrezygnować z wycinki w okresie, którego dotyczy zakaz (np. w przypadku zakazu płoszenia ptaków w miejscach rozrodu lub wychowu młodych - w ich okresie lęgowym, w przypadku usuwania gniazd z terenów zieleni gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne - w okresie od 16 października do końca lutego),
 • uzyskać stosowne zezwolenie na odstępstwo od zakazów.

Jednocześnie należy pamiętać, że usuwanie znacznej ilości drzew i krzewów w okresie wiosenno-letnim najprawdopodobniej będzie się wiązać z naruszeniem zakazów w stosunku do gatunków ptaków: zakazu niszczenia schronień oraz zakazu umyślnego płoszenia lub niepokojenia w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych. Wynika to z powszechnej obecności ptaków w koronach drzew i w krzewach. Należy mieć także na uwadze, że w przypadku drzewa w pełnym ulistnieniu, stwierdzenie na nim gniazd ptasich może być utrudnione. Z powyższych względów zaleca się przeprowadzanie wycinki drzew i krzewów w okresie jesienno-zimowym.

Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych jest wykroczeniem (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody) i podlega karze aresztu albo grzywny. Dodatkowo, jeśli zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym będzie znacznych rozmiarów lub też szkoda w gatunkach chronionych będzie istotna, zastosowanie mogą mieć przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (art. 181). W przypadku podejrzenia naruszenia przepisów z zakresu ochrony gatunkowej incydent taki należy zgłosić do organów ścigania – na Policję.

Kiedy można wycinać drzewa na własnej posesji?

Drzewa na własnej posesji można wycinać, ale trzeba przestrzegać pewnych reguł, aby nie zapłacić mandatu.

Dlatego, zanim zdecydujemy o wycięciu drzewa, zmierzmy obwód jego pnia na wysokości 5 cm nad ziemią i sprawdźmy, do jakiego gatunku się zalicza. W wypadku krzewów mierzy się powierzchnię, którą zajmują.

Możemy wyciąć drzewo bez pytania urzędu o zgodę – bez względu na to, gdzie rośnie – jeśli obwód pnia nie przekracza:

 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego;
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego;
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeżeli drzewo jest grubsze, dalsze postępowanie zależy od tego, czy wycinka ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej (również rolniczej) na nieruchomości, czy też nie ma takiego związku. Więcej w dalszej części artykułu.

Ponadto nie wymaga się żadnych zgód na wycięcie:

 • krzewu lub krzewów rosnących w skupisku - o powierzchni do 25 m2 (mierzy się powierzchnię rzutu poziomego krzewów);
 • drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (bez względu na obwody pni i zajętą powierzchnię);
 • drzew i krzewów owocowych, czyli takich, które dają owoce jadalne dla człowieka (z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni);
 • drzew lub krzewów rosnących na plantacjach lub w lasach (zgodnie z ustawą o lasach stosuje się tam inne zasady pozyskiwania drewna);
 • krzewów ozdobnych (z wyjątkiem rosnących w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków bądź na terenach zieleni publicznej);
 • drzew lub krzewów, które się złamały albo wywróciły pod wpływem sił natury, wypadku bądź katastrofy – ale uwaga! – przed usunięciem musi je obejrzeć organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu i potwierdzić, że stanowią złom lub wywrot.

Wycinka drzew na własnej posesji - kiedy potrzebne zezwolenie?

Właściciel posesji nie musi się od razu starać o pozwolenie na wycinkę drzew. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew czy krzewów. Dotyczy to osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a jeśli prowadzą, to wycinka drzew jej nie dotyczy. Wycinkę drzew zgłasza się w urzędzie miasta lub gminy osobiście, wysyła pocztą lub też składa przez ePUAP. Zgłoszenie wycinki, powinno zawierać:

 • imię i nazwisko właściciela nieruchomości,
 • oznaczenie nieruchomości, na której ma być przeprowadzona wycinka,
 • rysunek lub mapka z zaznaczonym na nieruchomości drzewem do usunięcia.

Jeśli z jakichś przyczyn urząd odmówi zgody na usunięcie drzew, trzeba złożyć wniosek o pozwolenie na wycinkę.

Jeżeli wytniemy drzewo, które nie dostało zgody z urzędu na wycięcie, grozi nam mandat. Kara za wycinkę drzewa lub krzewu wynosi dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa zgodnie z prawem. Więcej piszemy w artykule: Kara za wycięcie drzewa - ile można zapłacić za nielegalną wycinkę drzew?

Źródło: gov.pl

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej