Pozwolenie na wycinkę drzew krok po kroku. Od 2023 wniosek o pozwolenie na wycinkę drzewa online

2023-03-22 10:32
wycinka drzew
Autor: gettyimages Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy ma zostać zwiększony obwód drzew, które można wyciąć bez zgłoszenia

Uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew ma ściśle określone procedury. Jak i gdzie załatwia się pozwolenie na wycinkę drzewa, co będzie potrzebne? Od 2023 wnioski o wycinkę drzew gminy zobowiązane będą przyjąć także online. W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Ma być szybciej, więcej drzew można też będzie wyciąć bez pozwolenia.

Spis treści

 1. Pozwolenie na wycinkę drzew - co się zmieni od stycznia 2023?
 2. Pozwolenie na wycinkę drzew 2022
 3. Kto może ubiegać się o pozwolenie na wycinkę drzew?
 4. Pozwolenie na wycinkę drzew dla właścicieli działek
 5. Jak wypełnić wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew?
 6. Dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew
 7. Skąd wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew?
 8. Po złożeniu wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew wizyta urzędnika
 9. Ważne informacje w pozwoleniu na wycinkę drzew
 10. Kiedy wycinka drzew bez pozwolenia i zgłoszenia?
 11. Kiedy potrzebne jest specjalne pozwolenie na wycinkę drzew?

Pozwolenie na wycinkę drzew - co się zmieni od stycznia 2023?

Zmiany wprowadza ustawa z 26 października 2022 o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2185) opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Od 27 stycznia 2023 wnioski o wycinkę drzew można będzie złożyć także online. A gminy będą musiały taki wniosek przyjąć.

Kolejną zmianą ma być jednolity wzór wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew. Obowiązujący dla wszystkich wzór ma zostać niedługo opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej BIP. Choć, jak dowiedziała się Gazeta Prawna, ujednolicenie nie będzie dotyczyć wniosków w formie papierowej dostępnych w gminach. Wnioski w obu formach (online i papierowe) mają funkcjonować równolegle.

Nie zmienia się zasada wypełnienia wniosków o wycinkę drzew. W dalszym ciągu wnioski będą kierowane do wójta, burmistrza, prezydenta miasta czy konserwatora zabytków w przypadku terenów zabytkowych. Podobnie jak do tej pory za złożenie wniosku na wycinkę drzew nie będzie pobierana opłata.

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Dotyczy on wprowadzenia zmian w przepisach regulujących wycinkę drzew i krzewów. Procedura usunięcia drzewa z własnej posesji ma przebiegać szybciej, bez zbędnych barier administracyjnych i prawnych.

O zmianach jakie szykują projektodawca przeczytasz tu: Wycinka drzewa będzie łatwiejsza!

Pozwolenie na wycinkę drzew 2022

Zgodnie z art. 83 ust. pkt 1) ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) zasadą jest, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości.

Kto może ubiegać się o pozwolenie na wycinkę drzew?

O pozwolenie na wycinkę drzew, ale także krzewów może ubiegać się:

 • właściciel danej nieruchomości (ewentualnie najemca czy dzierżawca nieruchomości o ile ma zgodę jej właściciela), któremu urząd wcześniej odmówił zgody na usunięcie drzewa lub krzewów po dokonaniu zgłoszenia,
 • właściciela urządzeń przesyłowych (tj. urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej), jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń,
 • spółdzielnia mieszkaniowa,
 • wspólnota mieszkaniowa,
 • przedsiębiorca.
Pozwolenie na wycinkę drzew - podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55, 471),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, 695),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Załącznik do ustawy. Część III ust. 44 - zwolnienia pkt. 6 oraz część IV (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556, 1751, 2294, z 2020 r. poz. 424, 471),

Rozporządzenia Ministra Środowiska:

 • z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409),
 • z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1408),
 • z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183),
 • z dnia 9 września 2011 r., w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. nr 210 poz. 1260).

Pozwolenie na wycinkę drzew dla właścicieli działek

Właściciel nieruchomości nie musi się od razu starać o pozwolenie na wycinkę drzew. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew czy krzewów. Dotyczy to osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a jeśli prowadzą, to wycinka drzew jej nie dotyczy. Wycinkę drzew zgłasza się w urzędzie miasta lub gminy osobiście, wysyła pocztą lub też składa przez ePUAP. Zgłoszenie wycinki, powinno zawierać:

 • imię i nazwisko właściciela nieruchomości,
 • oznaczenie nieruchomości, na której ma być przeprowadzona wycinka,
 • rysunek lub mapka z zaznaczonym na nieruchomości drzewem do usunięcia.
Ważne dla właścicieli działek

Jeśli właściciel nieruchomości chce wyciąć na niej drzewa, najpierw musi zgłosić ten zamiar w urzędzie miasta lub gminy. Jeśli z jakichś przyczyn urząd odmówi zgody na usunięcie drzew, musi złożyć wniosek o pozwolenie na wycinkę.

Jak wypełnić wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew?

We wniosku o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów należy podać następujące informacje:

 1. Dane teleadresowe wnioskodawcy.
 2. Adres nieruchomości.
 3. Dane ewidencyjne nieruchomości.
 4. Nazwa gatunku drzewa lub krzewu.
 5. Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm: w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni lub obwód każdego z tych pni, gdy nie posiada na tej wysokości pnia – obwód mierzony bezpośrednio poniżej korony.
 6. Wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew.
 7. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.
 8. Termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.
 9. Wskazanie, czy zamierzone usunięcie drzewa lub krzewu wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew

Do wniosku o wydanie pozwoleniu na wycinkę drzew lub krzewów wymagane są:

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (czyli urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej).
 2. Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy Prawo ochrony przyrody).
 3. Zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu (dołącza się w przypadku, gdy wniosek składa posiadacz nieruchomości, a nie jej właściciel. Zgoda nie jest wymagana, jeżeli wniosek składa spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, użytkownik wieczysty nieruchomości, czy też posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym).
 4. Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu.
 5. Projekt zagospodarowania działki lub terenu (wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane), który składa się w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
 6. Projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzeń drzew lub krzewów (dołącza się, jeżeli są one planowane).
 7. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (dołącza się w przypadku realizacji przedsięwzięcia, które ich wymaga).
 8. Postanowienie uzgadniające wydane w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko (jeżeli wymagana jest ponowna ocena oddziaływania na środowisko albo została ona przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie).
 9. Zezwolenie na czynności podlegające zakazom (dołącza się, jeżeli wniosek na usunięcie drzewa lub krzewu dotyczy gatunków chronionych zakazami określonymi w art. 51 ust. 1 pkt. 1-4 i 10 oraz art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody).
 10. Dokument stwierdzający udzielenie ewentualnego pełnomocnictwa (albo jego urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dołącza się w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika.

Skąd wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew?

Wzory wniosków znajdują się m.in. na stronach internetowych urzędów miast lub gmin. Można też skorzystać z wzoru przygotowanego przez serwis biznes.gov.pl.

WNIOSEK O POZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW

Po złożeniu wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew wizyta urzędnika

Po złożeniu w stosownym urzędzie wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew, należy się spodziewać kontaktu od urzędnika, a następnie oględzin działki w ustalonym terminie.  Urzędnik sprawdza, czy usunięcie drzewa lub krzewów nie narusza zakazów obowiązujących odnośnie chronionych gatunków roślin czy zwierząt, mierzy również drzewa czy krzewy przeznaczone do wycinki.

W ciągu 14 dni od wizyty osoby z urzędu urząd może sprzeciwić się wycince. Decyzja o sprzeciwie wysyłana jest pocztą - w takiej sytuacji nie wolno ściąć drzewa.

Ważne informacje w pozwoleniu na wycinkę drzew

Jeśli właściwy organ pozytywnie rozpatrzy wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew, w dokumencie tym zawarte będą ważne informacje, czasem też dodatkowe wytyczne, które trzeba wypełnić. W pozwoleniu na wycinkę drzew podana są m.in.:

 • wysokość opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, którą trzeba uiścić w określonym terminie,

 • termin usunięcia drzewa lub krzewu.

Urząd może również nakazać przesadzenie drzew lub też wykonanie nowych nasadzeń. W takim przypadku urząd wskazuje:

 • miejsce nasadzeń,
 • liczbę drzew lub wielkość powierzchni krzewów do nasadzenia,
 • minimalny obwód pni drzew na wysokości 100 cm lub minimalny wiek krzewów,
 • gatunek lub odmianę drzew lub krzewów, które masz nasadzić,
 • termin wykonania nasadzeń,
 • termin złożenia informacji o wykonaniu nasadzeń.

Kiedy wycinka drzew bez pozwolenia i zgłoszenia?

Są sytuacje, w których nie jest wymagane ani zgłoszenie ani pozwolenie na wycinkę drzew. Bez pozwolenia czy zgłoszenia można wyciąć:

 • drzewa lub krzewy złamane lub wywrócone w wyniku wypadku lub działania czynników naturalnych - np. podczas wichury. Wówczas należy powiadomić gminę o zamiarze wycinki drzew. Urzędnik powinien przyjechać na miejsce (w ciągu 21 dni od daty przyjęcia zgłoszenia) i potwierdzić możliwość wycięcia drzewa,
 • drzewa: bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima),
 • drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

          - 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

          - 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego.

          - 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew,

 • drzewa i krzewy owocowe, chyba że rosną na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Kiedy potrzebne jest specjalne pozwolenie na wycinkę drzew?

Są przypadki, kiedy potrzebne jest specjalne pozwolenie na wycinkę drzew czy krzewów, np., kiedy drzewo:

 • jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów - wtedy potrzebne jest pozwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
 • jest pomnikiem przyrody - takie drzewo można ściąć pod warunkiem, że możesz zostanie podjęta uchwała rady gminy w sprawie zniesienia pomnika przyrody,
 • rośnie na terenie obszarów chronionych.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej