Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych - wymagania, akty prawne

2013-07-11 17:02
wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych
Autor: gettyimages Przepisy określają wprowadzenie do obrotu jako udostępnienie po raz pierwszy wyrobu budowlanego na rynku unijnym

Przez „wprowadzenie do obrotu” należy rozumieć udostępnienie po raz pierwszy wyrobu budowlanego na rynku unijnym. Jakie przepisy regulują zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych lub ich udostępniania na rynku?

Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych

Zasadniczymi aktami prawnymi określającymi m.in. wymagania związane z wprowadzaniem do obrotu wyrobów budowlanych, w tym także z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Zgodnie z tymi dokumentami wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu m.in., gdy ma oznakowanie CE, co dowodzi, że obejmuje go norma zharmonizowana lub jest zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną.

Według zasad wynikających z Rozporządzenia nr 305/2011 oznakowanie CE umieszcza się na wyrobach budowlanych, dla których producent sporządził deklarację właściwości użytkowych, odnoszących się do odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrażonych jako poziom lub klasa. Określa się w nich m.in. typ wyrobu, jego zamierzone zastosowanie, system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.Poprzez umieszczenie oznakowania CE producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Ponadto produkty podlegają pierwszemu systemowi oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. System ten opiera się na następujących zasadach:

  • producent przeprowadza zakładową kontrolę produkcji (ZKP) oraz dalsze badania próbek pobranych w zakładzie zgodnie z ustalonym planem,
  • notyfikowana jednostka certyfikująca wyrób wydaje certyfikat stałości właściwości użytkowych wyrobu na podstawie ustalenia jego typu (poprzez badania), obliczeń itp., a także dokonuje wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, później zaś jej stałego nadzoru i oceny.

Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych w systemie krajowym - jaka jest procedura?

  • określenie specyfikacji technicznej, m.in. w zależności od zamierzonego przeznaczenia wyrobu, którą może być Polska Norma wyrobu, niemająca statusu normy wycofanej, lub aprobata techniczna (jeżeli dla wyrobu budowlanego nie została ustanowiona Polska Norma wyrobu, wówczas producent powinien uzyskać aprobatę techniczną);
  • producent wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (którego ustanowienie jest obligatoryjne, jeżeli siedziba producenta jest zlokalizowana poza granicami Polski), dokonuje właściwej oceny zgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną, z udziałem, jeśli zastosowany system oceny zgodności tego wymaga, jednostki akredytowanej (akredytowanej jednostki certyfikującej wyroby albo akredytowanego laboratorium). W każdym systemie oceny zgodności wymagane jest utworzenie i prowadzenie przez producenta zakładowej kontroli produkcji;
  • po wykazaniu w wyniku dokonanej oceny zgodności, że wyrób spełnia wymagania określone w specyfikacji technicznej, producent wyrobu (lub jego upoważniony przedstawiciel) wystawia krajową deklarację zgodności i następnie umieszcza na wyrobie znak budowlany, dołączając do wyrobu wymaganą informację - a wyrób może zostać wprowadzony do obrotu.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej