Ulgi PIT 2024 – co można odliczyć od dochodu i podatku?

2024-01-25 15:09
Odliczenia od podatku i dochodu
Autor: Szymon Starnawski

Kwota wolna od podatku to wciąż 30 000 zł, ale osoby fizyczne mają wiele możliwości, aby nie zapłacić podatku lub znacznie go zmniejszyć po jej przekroczeniu. Jakie ulgi podatkowe można wpisać w roczne rozliczenie?

Spis treści

 1. Rozliczenie ze współmałżonkiem
 2. Ulga na dziecko
 3. Ulga dla rodzin 4 plus
 4. Ulga dla samotnie wychowujących dziecko
 5. Ulga na internet
 6. Ulga dla młodych
 7. Zwolnienie dla pracujących seniorów
 8. Ulga na termomodernizację
 9. Ulga rehabilitacyjna
 10. Ulga dla krwiodawców
 11. Ulga na terminal płatniczy
 12. Ulga sponsoringowa
Szkoła budowania: Dom z poddaszem użytkowym

Osoby fizyczne, w tym prowadzący działalność gospodarczą, szczególnie samozatrudnieni rozliczający się według skali podatkowej mogą skorzystać z wielu ulg i odliczeń. Wiele z nich nie jest szeroko znana.

Rozliczenie ze współmałżonkiem

Obniża podatek już choćby z powodu, że w rozliczeniu dwóch osób sumują się ich wolne kwoty od podatków. Wykazując w zeznaniu dochód podlegający opodatkowaniu w kwocie 60 000 nie trzeba płacić podatku, a jeśli zapłaciliśmy zaliczki to zostaną one zwrócone. Rozliczenie wspólne jest szczególnie opłacalne dla osób, z których jedna osiąga dochód, który przekracza pierwszy lub drugi próg podatkowy a druga ma niewielki dochód. Jeśli jedna osoba zarabia rocznie ponad 140 000 zł rocznie, a druga 90 000 zł to rozliczając się wspólnie nie przekraczają kwoty drugiego progu podatkowego.

Ulga na dziecko

To odliczenie od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym ustalonej kwoty w wysokości uzależnionej od liczby dzieci będących na utrzymaniu.

W zależności od liczby dzieci ulga wynosi:

 • jedno dziecko – 1112,04 zł;
 • dwoje dzieci – 2 x 1112,04 zł, czyli 2224,08 zł;
 • troje dzieci – 2 x 1112 zł + 2000,04 zł, czyli 4224,12 zł
 • czworo dzieci – 2 x 1112,04 + 2000 zł + 2700 zł, czyli 6924,12 zł
 • każde kolejne dziecko – dodatkowe 2700 zł na rok, czyli w przypadku pięciorga będzie to 9624,12 zł.

Przy jednym dziecku ulga przysługuje osobom, które uzyskały dochód nie przekraczający 56 000 zł. W przypadku rozliczenia wspólnego rodziców lub opiekunów limit jest podwajany i wynosi 112 000 zł. Przy dwójce i więcej dzieci oraz opiece nad przynajmniej jednym dzieckiem niepełnosprawnym (również pełnoletnim, jeśli niepełnosprawność nabyło do 18. roku życia) limit nie obowiązuje.

Ulga dla rodzin 4 plus

To zwolnienie od podatku dla rodziców i opiekunów wychowujących w roku podatkowym czwórkę i więcej dzieci; nawet jeśli liczba dzieci spełniających warunek do zastosowania ulgi będzie wynosić cztery tylko przez jeden dzień w roku. Podatnik uprawniony do ulgi dla rodziny 4 plus jest zwolniony od płacenia podatku dochodowego do kwoty przychodu wynoszącej 85 528 zł, a przy rozliczeniu ze współmałżonkiem – 171 056 zł. Stosując ulgę można dodatkowo połączyć jej kwotę z kwotą wolną od podatku, co przy rozliczeniu jednego z rodziców daje kwotę wolną 115 528 zł, a przy rozliczeniu obojga rodziców – 231 056 zł.

Ulgę dla rodzin 4 plus można połączyć z ulgą na dziecko.

Ulga dla samotnie wychowujących dziecko

To ulga dla matki lub ojca albo opiekuna prawnego. Osoba, która chce skorzystać z tej ulgi nie może osiągać przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym, ryczałtem (poza najmem prywatnym) lub tonażowym.

Osoba samotnie wychowująca dziecko rozlicza się razem z nim, a więc kwota zwolniona z podatku wynosi 60 000 zł, podobnie jak w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków.

Skorzystanie z tej ulgi nie ogranicza prawa do korzystania z ulgi prorodzinnej. Więc spełniając warunki samotnego rodzica bądź opiekuna oraz uprawnienia do ulgi na dziecko można w przypadku przekroczenia kwoty zwolnionej z podatku zyskać zwrot podatku lub nie zapłacić go wcale.

Ulga na internet

To odliczenie od dochodu, które można zastosować odliczając kwotę nie większą niż 760 zł. W przypadku rachunków w wyższej kwocie można je rozdzielić na współmałżonków, ale każdy może rozliczyć kwotę do wysokości 760 zł. Ważne, aby usługa była zarejestrowana na oboje a ich nazwiska występowały na fakturach, które są ujęte w rozliczeniu.

Ulga dla młodych

To zwolnienie z podatku dochodowego dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia a uzyskują przychody ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, praktyk i stażów płatnych oraz zasiłków macierzyńskich. Maksymalna kwota dochodów zwolniona z podatku wynosi 85.528 zł.

Zwolnienie dla pracujących seniorów

Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny i nadal pozostają aktywne zawodowo nie płacą podatku do kwoty 85 528 zł. Dochód niepodlegający podatkowi musi pochodzić z umowy o pracę, umowy zlecenie, działalności gospodarczej lub zasiłku macierzyńskiego. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest rezygnacja z pobierania świadczeń emerytalnych w okresie uzyskiwania dochodów z pracy. Osoby, których wynagrodzenie przekroczy 85 528 zł mogą dodatkową skorzystać z przysługującej im ustawowej kwoty wolnej od podatku, czyli powiększyć limit zwolnienia od podatku do 115 528 zł.

Ulga na termomodernizację

Odlicza się kwotę wydatków poniesionych na polepszenie bilansu energetycznego budynku. Można w ten sposób odliczyć 53 000 zł.

Ulga rehabilitacyjna

To odpis od dochodu dla osób niepełnosprawnych, mających na utrzymaniu niepełnosprawnego lub tych, którzy ponieśli wydatki na rehabilitację lub wydatki związane z ułatwieniem wykonywania codziennych czynności, np., sprzęt rehabilitacyjny, poprawiający komfort życia. W przypadku upieki nad osobą niepełnosprawną obowiązuje limit jej dochodu, który nie może przekroczyć 19,061,28 zł. Wymagane są dokumenty i świadectwa potwierdzające niepełnosprawność lub wskazania do świadczeń rehabilitacyjnych i potrzeby skorzystania z urządzeń i sprzętów poprawiających jakość życia.

Wydatki na te cele podzielone są nielimitowane i limitowane. Pierwsze umożliwiają odpisanie od dochodu 100% kosztów wydatków, drugie pozwalają odliczyć kwotę, która uwzględnia górny lub dolny limit kwotowy.

Do wydatków nielimitowanych zalicza się spośród długiej listy zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji czy przejazdy odpłatnymi środkami transportu na rehabilitację i leczenie.

Do wydatków limitowanych zalicza się zakup leków. Odliczyć można tylko różnicę pomiędzy wydatkami poniesionymi w danym miesiącu na leki a kwotą 100 zł. Należy do nich także ustalona kwota odliczenia 2 280 zł na:

zakup pieluchomajtek, podkładów, chłonnej bielizny,

opłacenie przewodników osób niewidomych I i II grupy oraz niepełnosprawnych z I grupą inwalidztwa,

utrzymanie psa przewodnika,

używanie prywatnego samochodu osobowego, będącego własnością osoby niepełnosprawnej lub osoby utrzymującej osobę niepełnosprawną (także dziecko).

Ulga dla krwiodawców

Posiadający potwierdzenie ze stacji krwiodawstwa o regularnym oddawaniu krwi mogą odliczyć od dochodu kwotę jego 6%.

Ulga na terminal płatniczy

To odliczenie dla przedsiębiorców, którzy ponieśli w roku podatkowym wydatki na zakup terminala i obsługi transakcji płatniczych. Obowiązują dwie kwoty odliczenia od dochodu: 250 zł dla osób zwolnionych z prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i 1000 zł dla wszystkich którzy mają ustawowy obowiązek posiadania kasy fiskalnej.

Ulga sponsoringowa

Daje możliwość odliczenia od dochodu kwoty 50% wydatków poniesionych na dofinansowanie instytucji sportowej, oświatowej lub ufundowania stypendium sportowego i organizacji imprezy sportowej (nie będącej masową imprezą sportową).

Zobacz też: Patodeweloperka Warszawa. I tak niestety buduje się w Warszawie

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej