Nowy Kodeks urbanistyczno – budowlany. Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne w jednym

2014-06-25 13:25
fotka z /zdjecia/mapa_miasteczka.jpg
Autor: brak danych

Proces budowlany regulują obecnie przepisy kilku ustaw, z czego najważniejsze to Prawo budowlane i Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym. Zobaczmy, w jaki sposób będzie łączył te dokumenty projektowany Kodeks urbanistyczno – budowlany.

Prezentowaliśmy już, według jakich założeń kodeks jest opracowywany, podaliśmy też zawartość projektu. Tym razem bardzie szczegółowo kilku zasadom, na podstawie których tworzone są przepisy ogólne Kodeksu urbanistyczno – budowlanego. Chodzi o:
- władztwo planistyczne gminy,
- ochronę wartości wysoko cenionych,
- ochronę praw podmiotowych inwestora do zagospodarowania i zabudowy terenu,
- integrację planowania przestrzennego z planowaniem gospodarczym.

Zobacz, na jakich fundamentach tworzony jest nowy Kodeks Urbanistyczno - budowlany >>
Projekt Kodeksu urbanistyczno - budowlanego >>

Władztwo planistyczne gminy

To kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych. Przekazanie przez ustawodawcę gminie kompetencji w zakresie przeznaczania i zasad zagospodarowania terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Często używane jest zamiennie pojęcie samodzielności planistycznej gminy.
Można, zatem stwierdzić, że władztwo planistyczne:
- przysługuje gminie na jej terenie, które materializuje się poprzez uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- oparte jest na ustawowym umocowaniu do wprowadzania ograniczeń w prawach konstytucyjnie chronionych, w tym w prawie własności.

Ochrona wartości wysoko cenionych

Dbałość o wartości wysoko cenionych (wynikające z przepisów Konstytucji, Kodeksu lub ustaw odrębnych) służy organom administracji, które mogą wprowadzać ograniczenia w przeznaczeniu terenu lub zabudowie, gdy jest to niezbędne dla ochrony interesu publicznego, z zachowaniem zasady proporcjonalności. Ograniczenie w drodze aktu administracyjnego może być wprowadzone tylko wówczas, gdy przepis ustawy wprost tak stanowi i w zakresie określonym tym przepisem a uzasadnienie tego aktu powinno wskazywać, ze względu, na jakie wartości wysoko cenione dokonano ograniczenia.
Ograniczenia, które mogą być wprowadzane w celu ochrony wartości wysoko cenionych to:
1) zakaz bądź nakaz przeznaczenia terenów na określone cele,
2) zakaz lub ograniczenie zabudowy, w tym budowy rodzajowo określonych obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej,
3) zakaz lub ograniczenie przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej,
4) zakaz lub ograniczenie zmiany sposobu zabudowy nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością wymagających ochrony,
5) zakaz rozbiórki obiektów,
6) zakaz bądź nakaz zagospodarowania terenu w określony sposób,
7) zakaz lub ograniczenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub terenu,
8) określanie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów oraz wskaźników intensywności zabudowy,
9) określenie zasad i warunków scalania oraz podziału nieruchomości, w tym możliwości przekształcania struktury własności nieruchomości,
10) zakaz lub ograniczenia w wykonywania prac ziemnych trwale zmieniających rzeźbę terenu, w tym określania warunków i sposobu ich prowadzenia,
11) określanie zasad kształtowania formy architektonicznej obiektów.

Ochrona praw podmiotowych inwestora do zagospodarowania i zabudowy terenu

Tę zasadę cechuje to, że gmina ma obowiązek zapewnienia równego (bez dyskryminacji) traktowania inwestorów zawierających umowy infrastrukturalne. Obszary zabudowane wyznaczać będzie gmina się na terenach spełniających następujące kryteria: wysoki stopień zabudowy, wyposażenie w niezbędną infrastrukturę techniczną i społeczną oraz rozwinięty układ komunikacyjny. Obszar rozwoju zabudowy, określający podstawowy kierunek przestrzenny inwestowania, gmina wyznacza spośród terenów niezainwestowanych lub słabo zainwestowanych, w celu zabezpieczenia potrzeb społeczności lokalnej, w szczególności w zakresie: budownictwa mieszkaniowego, usług i produkcji, infrastruktury technicznej, przestrzeni publicznych oraz systemu zieleni publicznej. Inne tereny gminy to  obszary o ograniczonej zabudowie, obejmujący tereny rolne, leśne lub inne aktywne ekologicznie, chronione i wyłączone z zabudowy bądź objęte istotnymi ograniczeniami zabudowy.

Integracja planowania przestrzennego z planowaniem gospodarczym

To szerszy niż dotąd obowiązek sporządzania planów miejscowych, uzasadniony przesłankami dwojakiego rodzaju – po pierwsze, dotyczy obszaru rozwoju zabudowy, po drugie, bez względu na obszar, dotyczy wskazanych w Kodeksie urbanistyczno - budowlanym kategorii inwestycji, które wymagają planowania miejscowego ze względu na ochronę interesu publicznego i wartości wysoko cenionych (inwestycje dużej skali, wybrane kategorie inwestycji celu publicznego, inwestycje na obszarach zagrożonych, na których inwestowanie dopuszczone jest w przypadkach szczególnych). W ten sposób Kodeks ustala standardy urbanistyczne, które dotyczą parametrów zagospodarowania i zabudowy terenu, takich jak: maksymalna, w zależności od wielkości miasta i lokalizacji zabudowy, intensywność zagospodarowania terenu oraz minimalna, w zależności od rodzaju zabudowy i uzbrojenia terenu - wielkość działek budowlanych, a także minimalne wymogi dostępu do infrastruktury społecznej na terenach zabudowy mieszkaniowej, a także minimalne wymogi w zakresie komunikacyjnej obsługi mieszkańców oraz dostępu do rekreacji i sportu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej