Nowe warunki techniczne z wymaganiami dla okien

2013-09-27 13:53
Okna WnD
Autor: WnD

Zaczynające obowiązywać od 1 stycznia 2014 znowelizowane Prawo budowlane, Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadza dla okien wymagania związane z oszczędnością energii. Sprawdźmy, w czym rzecz.    

Zmiany w prawie budowlanym, nowe warunki techniczne, nakazują, by w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego pole powierzchni A0, wyrażone w m2, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 0,9 W/(m² · K), obliczone według ich wymiarów modularnych, nie było większe niż wartość A0max . Ten ostatni parametr wylicza się według wzoru:
A0max = 0,15 · Az + 0,03 · Aw
gdzie:
Az – jest sumą pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o szerokości 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych,
Aw – jest sumą pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjęciu Az.

W budynkach użyteczności publicznej pole powierzchni A0 dla okien oraz przegród szklanych i przezroczystych nie może być większe niż wartość A0max obliczona według wzoru powyżej, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami dotyczącymi zapewnienia niezbędnego oświetlenia światłem dziennym (parametrów dla światła dotyczy § 57 warunków technicznych).

W budynkach produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych łączne pole powierzchni okien oraz ścian szklanych w stosunku do powierzchni całej elewacji nie może być większe niż:
- w budynku jednokondygnacyjnym (halowym) – 15%
- w budynku wielokondygnacyjnym – 30%.

Zobacz nowe wymagania dla izolacyjności cieplnej przegród >>

We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien oraz przegród szklanych i przezroczystych g nalezy liczyć według wzoru:
g = fC · gn
gdzie:
gn – współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia,
fC − współczynnik redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne,
w okresie letnim nie może być większy niż 0,35.

Powyższych wskazań nie stosuje się w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych więcej niż 60 stopni do poziomu, skierowanych w kierunkach od północno-zachodniego do północno-wschodniego (kierunek północny +/– 45 stopni), okien chronionych przed promieniowaniem słonecznym elementem zacieniającym, spełniającym wymagania o których mowa wyżej oraz do okien o powierzchni mniejszej niż 0,5 m2.

Wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia gn należy przyjmować na podstawie deklaracji właściwości użytkowych okna.
W przypadku braku danych, wartość gn trzeba określić według tabeli:

Wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla określonego typu oszklenia
Autor: Rządowe Centrum Legislacji

Wśród kolejnych wymagań dla okien jest wartość współczynnika redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne fC, który określa tabela poniżej:

Wartości współczynnika redukcji promieniowania
Autor: Rządowe Centrum Legislacji
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej