Kubatura budynku ‒ definicje. Co wlicza się do kubatury, a co nie?

2021-05-27 8:58
dom kubatura
Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Obliczania kubatury nie ułatwia skomplikowana bryła budynku i wątpliwości co się do niej wlicza

Kubatura to nic innego jak objętość, a raczej pojemność budynku. To ważny obowiązkowy pomiar ze względów projektowych, ponadto względem kubatury wyznacza się np. moc urządzeń grzewczych. Nie mylić kubatury liczonej w m³ od powierzchni budynku liczonej w m².

Kubatura, słowo zaczerpnięte z języka greckiego κύβος oznaczającego kostkę lub sześcian, jako w sumie prosty wskaźnik wielkości obiektu budowlanego, nie ma jednej obowiązujące definicji. Najprostszą z nich jest – pojemność budynku. Inne już takie proste nie są...

Kubatura według warunków technicznych

W warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w Dziale I. Przepisy ogólne, otrzymujemy następującą definicję odnoszącą się do kubatury:

Kubatura brutto budynku ‒ należy przez to rozumieć sumę kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiącą iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, albo między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku:

a) wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz przekrytych części zewnętrznych budynku, takich jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów, obliczaną do wysokości balustrady,

b) nie wlicza się kubatury ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu.

Kubatura budynku według GUS

Swoją autorską definicję kubatury stworzył Główny Urząd Statystyczny, zapewne do rozwiania wątpliwości, co oznacza ten termin w przypadku podawanych przez GUS wskaźników:

Kubatura budynku jest to jego objętość mierzona w m³, liczona jako iloczyn powierzchni zabudowy i wysokości budynku. Jeśli budynek posiada piwnice i strych – należy wziąć pod uwagę wysokość budynku mierzoną od podłogi piwnic do podłogi strychu. Jeśli budynek posiada poddasze, na którym znajdują się pomieszczenia użytkowe (np. mieszkanie, pralnia itp.) – kubaturę tych pomieszczeń dolicza się do kubatury budynku. Jeśli budynek składa się z kilku wydzielonych części o różnej wysokości – należy podać sumę kubatury tych części. W przypadku rozbudowy lub przekazania do eksploatacji tylko części budynku – podaje się kubaturę tylko części nowo powstałej (przekazanej do eksploatacji).

Jak liczyć kubaturę brutto i netto

Jak uważni czytelnicy zauważyli, pierwsza definicja z warunków technicznych operuje pojęciem kubatura brutto. Co to jest kubatura brutto i czym wobec tego jest kubatura netto?   

  • Kubatura brutto to wg powyższej definicji suma kubatury wszystkich kondygnacji, czyli powierzchnia całkowita budynku, mierzona po zewnętrznym obrysie, pomnożona przez wysokość (od podłogi do stropu, oznaczającego także osłaniającą warstwę izolacji cieplnej).
  • Kubatura netto jest iloczynem powierzchni wszystkich kondygnacji z wysokością od podłogi do stropu, zarówno  podziemnych jak i nadziemnych. Do kubatury netto wlicza się balkony i tarasy, podcienia i loggie, ale nie wlicza się strychu nieużytkowego. 

Obie wartości kubatury – brutto i netto – powinny znaleźć się w opisie projektów każdego budynku. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej