Konto firmowe w przedsiębiorstwie budowlanym

2019-10-16 15:40
konto firmowe przelew bankowy rachunek bankowy
Autor: Shutterstock

Pytanie, czy konto firmowe w przedsiębiorstwie budowlanym jest konieczne, może pojawiać się zazwyczaj w przypadku mikro firmy lub jednoosobowej działalności gospodarczej o profilu budowlanym. Teraz takich wątpliwości będzie mniej, bo w życie wchodzą przepisy dotyczące płatności obciążonych podatkiem VAT, które najlepiej jest realizować poprzez konto firmowe.

Przepisy nie zabraniają, by konto prywatne właściciela firmy, a jest nim także osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, było jednocześnie kontem firmowym w przedsiębiorstwie budowlanym. Jednak w życie wchodzą przepisy, które przemawiają za tym by zakładać dla prowadzonej działalności odrębny rachunek bankowy.

Konto firmowe w przedsiębiorstwie budowlanym niezależne od wielkości

Przypomnijmy jeszcze przepisy, które rozwieją wątpliwości, że budowlana firma mikro, czyli zatrudniająca do 9 osób, oraz osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą z usługami budowlanymi, jest w świetle prawa takim samym przedsiębiorstwem jak firma duża (powyżej 250 osób).

  • Jednoosobowa działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, która wykonywana jest w sposób zorganizowany (ma swój lokal i reklamuje swoje usługi) i ciągły (usługi czy działalność mają charakter powtarzalny). [na podst. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004]
  • Mikroprzedsiębiorcą nazywamy podmiot, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro. [na podst. ustawy Prawo przedsiębiorców z 6 marca 2018, Dz.U. 2018 poz. 646]

A zatem jednoosobowa działalność gospodarcza w branży budowlanej czy działająca na tym rynku mikro firma to przedsiębiorstwa, co oznacza, że w kwestii rozliczania podatków i płatności na rzecz ZUS, mają takie same obowiązki jak większe od nich firmy budowlane czy największe spółki budowlane notowane na giełdzie. 

Z jednej strony obowiązku zakładania konta firmowego nie ma (a dokładnie rachunku bankowego związanego z działalnością ze specjalnym przeznaczeniem), jednak z drugiej są przepisy, które przemawiają za takim rozwiązaniem.

Konto firmowe przedsiębiorstwa budowlanego na Białej Liście Podatników

Biała Lista Podatników VAT to wykaz zarejestrowanych kont aktywnych podatników VAT. Prowadzi ją Krajowa Administracja Skarbowa, a potrzebne informacje są do niej pobierane raz na dobę z dostępnych rejestrów publicznych. Gdy znajdziemy w wykazie nieprawidłowości w informacji o koncie lub firmie, trzeba natychmiast wystąpić do odpowiedniego urzędu z wnioskiem o dokonanie korekty. Za pomocą Białej Listy można także sprawdzić kontrahenta na rzecz którego będzie dokonywana płatność obciążona podatkiem VAT. Takie płatności mogą się odbywać jedynie za pośrednictwem zarejestrowanych kont bankowych. Również przelewy do ZUS muszą być dokonywane z kont bankowych.

Konto firmowe w firmie budowlanej a MPP

Mechanizm podzielonej płatności polega (bo przepisy weszły jako dobrowolne już w roku 2018, a dopiero od 1 listopada 2019 stają się obowiązkowe) na podziale kwoty wynagrodzenia za sprzedawane towary i usługi na kwotę netto oraz kwotę podatku VAT. Kwota netto wynagrodzenia trafia na rachunek bankowy podatnika, zaś kwota podatku VAT na specjalny rachunek VAT. Sprzedawca nie musi sam rozdzielać płatności na dwie, ten obowiązek należy do banku. Trzeba jednak pamiętać o bardzo ważnym obowiązku oznaczenia faktury, że podlega MPP (to się nazywa dedykowany komunikat przelewu).  

Mechanizm Podzielonej Płatności dotyczy tylko transakcji, w których u nabywcy towaru lub usługi, powstaje podatek naliczony podlegający odliczeniu. Środki zgromadzone na rachunku VAT mogą być wypłacone wyłącznie w celu dokonania wpłaty VAT do urzędu skarbowego, płatności VAT na rachunek VAT dostawcy lub zwrotu kwoty VAT.

Żeby nie pozostawiać wątpliwości, jakie roboty budowlane podlegają rozliczeniom VAT, poniżej ich wykaz z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Na koniec uwaga, że nie ma się co bać zakładania konta firmowego. Opłaty za jego prowadzenie można wrzucić w koszty wlasne firmy. Jest też w czym wybierać w ofercie bankowej, które obecnie zawzięcie ze sobą konkurują w promocjach na konta firmowe, szczególnie dla firm małych i jednoosobowej działalności gospodarczej. Naprawdę warto przeanalizować kilka ofert i wybrać coś korzystnego dla swoje firmy. 

Do czego potrzebne konto firmowe w przedsiębiorstwie budowlanym
VAT

Autor: Gettyimages

Transakcje mają być wykonane za pomocą przelewów bankowych gdy drugą stroną jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość faktury przekracza 15 000 zł.

Od 1 stycznia 2020, jeżeli konto nie będzie zarejestrowanie na Białej Liście Podatników VAT, będą problemy ze zwrotem VAT. Ponadto, od 1 listopada 2019 zaczynają obowiązywać obligatoryjne płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (MPP lub z ang. split payment) dla określonych transakcji. To system płatności, w którym kwota podatku VAT, wydzielona z należnej sprzedawcy kwoty brutto wynagrodzenia, trafia na wyodrębniony rachunek bankowy (rachunek VAT).

Usługi budowlane obciążone podatkiem VAT

Symbol PKWiU  Nazwa usługi lub grupy usług
41.00.30.0 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
41.00.40.0 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
42.11.20.0 roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
42.12.20.0 roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.20.0 roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
42.21.21.0 roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
42.21.22.0 roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
42.21.23.0 roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
42.21.24.0 roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
42.22.21.0 roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.22.0 roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.23.0 roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
42.91.20.0 roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
42.99.21.0 roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
42.99.22.0 roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
42.99.29.0 roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.11.10.0 roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
43.12.11.0 roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
43.12.12.0 roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
43.13.10.0 roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.21.10.1 roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
43.21.10.2 roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
43.22.11.0 roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych i odwadniających
43.22.12.0 roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
43.22.20.0 roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
43.29.11.0 roboty związane z zakładaniem izolacji
43.29.12.0 roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
43.29.19.0 pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.31.10.0 roboty tynkarskie
43.32.10.0 roboty instalacyjne stolarki budowlanej
43.33.10.0 roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
43.33.21.0 roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
43.33.29.0 pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
43.34.10.0 roboty malarskie
43.34.20.0 roboty szklarskie
43.39.11.0 roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
43.39.19.0 roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
43.91.11.0 roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
43.91.19.0 roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
43.99.10.0 roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
43.99.20.0 roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
43.99.30.0 roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
43.99.40.0 roboty betoniarskie
43.99.50.0 roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
43.99.60.0 roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
43.99.70.0 roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
43.99.90.0 roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

* zamieszczony wykaz to fragment Załącznika nr 15 do ustawy o VAT dotyczący tylko usług budowlanych

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2019 poz. 1751.

Quiz. Czy znasz podstawowe terminy bankowe? Sprawdź to!

Terminy bankowe

Pytanie 1 z 11
ELIXIR to:
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej