Czy zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do emerytury? Wyjaśniamy

2023-11-14 11:54
pieniądze
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Zasiłek dla bezrobotnych ma wpływ na wysokość emerytury

Zasiłek dla bezrobotnych to forma zapomogi udzielanej przez państwo osobom, które utraciły pracę. Nie wszyscy jednak mogą liczyć na tę pomoc. To czy w ogóle i w jakiej wysokości osoba bezrobotna otrzyma wsparcie zależy od wielu czynników. Ma także wpływ na przyszłą emeryturę. Na jakich zasadach zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do emerytury?

Czym jest zasiłek dla bezrobotnych i komu przysługuje?

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie wypłacane przez powiatowe urzędy pracy osobom, które są bez pracy oraz zarejestrowały się w urzędzie. Nie wszyscy zarejestrowani bezrobotni uzyskają tę formę zapomogi. Aby pobierać zasiłek, trzeba spełnić odpowiednie warunki.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych uzyskuje osoba, która w okresie 18 miesięcy przed datą zarejestrowania w urzędzie pracy była zatrudniona przez co najmniej 365 dni i osiągała wynagrodzenie w kwocie nie mniejszej od minimalnego wynagrodzenia od którego odprowadzane są składki na Fundusz Pracy, czyli obecnie do końca grudnia 2023 roku 3600 zł brutto (poprzednio od stycznia do czerwca 2023 – 3490 zł brutto). Kwota ta wzrośnie w 2024 i będzie wynosić od stycznia do czerwca 4242 zł, a od lipca do końca roku 4300 zł.

Są jednak wyjątki, kiedy pracownicy nie muszą opłacać składek na Fundusz Pracy, a zasiłek w wyniku utraty ich pracy będzie wypłacany. Wyłączone z płacenia składki Funduszu Pracy są m.in. kobiety po ukończeniu 55 lat i mężczyźni po ukończeniu 60 lat – takie osoby prawo do zwolnienia z opłacania składki uzyskują od następnego miesiąca po miesiącu, w którym ten wiek osiągnęły.

Raport Walczaka - Jak wygląda przyszłość PIS-u? Prof. Chwedoruk

Na jaki okres jest przyznawany zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany standardowo na okres 6 miesięcy, ale w określonych przypadkach może zostać przedłużony o dodatkowe pół roku. Czasem bywa także skracany.

Co wpływa na tak szeroki zakres okresów jego obowiązywania?

Jednym z nich jest dostępność do rynku pracy w danym regionie. W przypadku gdy stopa bezrobocia w powiecie, w którym mieszka świadczeniobiorca przekracza 150% średniej krajowej wówczas zasiłek jest wydłużany do pełnego roku, czyli do 365 dni. Taki sam okres przysługuje bezrobotnym po 50. roku życia, jeśli udokumentują przynajmniej 20-letni okres uprawniający do pobierania zasiłku oraz osobom samotnie wychowującym dzieci w wieku do 15 lat, a także osobom mającym na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko do 15 lat, których współmałżonek jest także bezrobotny lub utracił prawo do zasiłku z powodu upływu czasu pobierania.

Skrócenie okresu przyznawania następuje w przypadku, kiedy pobierający zasiłek podejmie prace interwencyjne, roboty publiczne czy rozpocznie staż lub szkolenie w ramach skierowania przez urząd pracy. Pobiera wówczas inne formy zapomóg finansowych i o okres ich obowiązywania skrócony zostaje czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Okres pobierania świadczenia dla bezrobotnych jest skracany do 90 dni jeśli w okresie 60 dni przed rejestracją osoba rozwiązała umowę o pracę za porozumieniem stron lub złożyła wypowiedzenie. Taki sam okres pobierają zasiłek wszyscy, którzy zawiesili działalność gospodarczą.

O okres aż 180 dni może zostać skrócony przysługujący okres pobierania zasiłku, jeśli uprawniona do niego osoba została zwolniona dyscyplinarnie. To w przypadku standardowego świadczenia oznacza brak możliwości otrzymywania zapomogi; jeśli jednak osoba ta kwalifikowałaby się do pobierania przez wydłużony okres, np. z powodu wyższego w regionie bezrobocia, to wówczas ten wydłużony czas ulega skróceniu o 180 dni.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2023?

Podstawowa kwota zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2023 r. wynosi brutto 1491 zł przez pierwsze trzy miesiące pobierania i odpowiednio 1171 zł przez kolejne 90 dni. Tyle wynosi zasiłek dla osób mających udokumentowany staż pracy wynoszący od 5 do 20 lat.

Jeśli okres ten wynosi mniej niż 5 lat świadczeniobiorcy przysługuje 80% kwoty podstawowej, czyli odpowiednio 1193,52 zł i 937,28 zł. W przypadku ponad 20-letniego stażu podstawowa kwota jest zwiększana o 20%, i zasiłek wynosi wtedy odpowiednio 1790,28 zł i 1405,92 zł.

Czy zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do emerytury?

Czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest wliczony do emerytury. Oznacza to, że kwota zasiłku wliczona zostaje w poczet składek, od których wyliczana jest kwota emerytury a czas pobierania wliczony do stażu pracy, uprawniającego do przejścia na emeryturę.

Pamiętać jednak należy, że okres, gdy osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna, ale bez prawa do zasiłku nie jest zaliczany do emerytury, jak też do okresów nabycia uprawnień pracowniczych, m. in. do stażu pracy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej