Pozwolenie na budowę zjazdu: procedura uzyskania

2012-08-29 18:38
Droga. Budowa zjazdów
Autor: Andrzej T. Papliński

Aby uzyskać pozwolenie na budowę dla inwestycji budowlanej warunkiem koniecznym jest posiadanie dostępu do drogi publicznej. W związku z powyższym w celu budowy zjazdu prowadzącego do nieruchomości z drogi publicznej, każdy inwestor stanie przed koniecznością uzyskania stosownych pozwoleń i spełnienia formalności.

Pozwolenie na budowę inwestor może uzyskać pod warunkiem dostępu inwestycji do drogi publicznej - zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawa budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 216 – z poźn. zm.).  Przygotowanie, a następnie budowę elementu inwestycji budowlanej, jakim jest zjazd z drogi publicznej, regulowane jest przede wszystkim dwoma aktami prawa tj.: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawa budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 216 – z poźn. zm.) oraz Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 – z późn. zm.).

Pozwolenie na budowę - konieczność dostępu inwestycji do drogi publicznej

Zgodnie z definicją, jaka jest zawarta w Ustawie o drogach publicznych zjazdem nazywane jest połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze stanowiące miejsce dostępu do drogi publicznej. W klasycznym przypadku, aby uzyskać możliwość skomunikowania naszej nieruchomości z drogą publiczną oraz uzyskać pozwolenie na budowę zjazdu w pierwszej kolejności należy:

1. Uzyskać od zarządcy drogi publicznej w formie decyzji administracyjnej zgody na lokalizację (ewentualnie przebudowę) zjazdu. Znajdują tu zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące wydawania decyzji administracyjnych. Zgoda na lokalizację zjazdu – co do zasady – wydawana jest na czas nieokreślony, z tym jednak zastrzeżeniem, że decyzja lokalizacyjna wygasa, jeżeli w ciągu trzech lat od jej wydania zjazd nie został wybudowany.

2. Uzgodnić projekt budowy (przebudowy) zjazdu z zarządcą drogi publicznej. Uzgodnienie projektu zjazdu zaprojektowanego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami drogowymi musi zostać dokonane przed uzyskaniem pozwolenia na budowę tj. przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę do odpowiedniego urzędu administracji budowlanej.

Przeczytaj więcej na temat uzyskania pozwolenia na budowę

3. Wystąpić do właściwego organu administracji budowlanej z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę zjazdu. Ważnym faktem jest, że gdy nasza nieruchomość przylega do drogi wojewódzkiej lub krajowej to właściwym dla wydania decyzji pozwolenia na budowę będzie wojewoda, w innych przypadkach może to być starosta lub też prezydent miasta.

4. Uzyskać przed rozpoczęciem robót zgody zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na czas trwania prac. Szczególne warunki w tym zakresie zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481). W aplikacji o zgodę na lokalizację zjazdu obok samego wniosku powinny się zazwyczaj znaleźć następujące dokumenty:

  • a) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z projektem zagospodarowania terenu, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu i jego wymiarami, oraz naniesionymi granicami działek.
  • b) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, do której ma być wybudowany lub przebudowany zjazd. Zarządca drogi może również w pewnych przypadkach żądać okazania kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
  • c) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej – jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.
  • d) Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi.
  • e) Inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę zjazdu?

W dalszej kolejności konieczne będzie dopełnienie kilku innych formalności, oraz poniesienie pewnych opłat administracyjnych. Konieczne również będzie sporządzenie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu. Warte podkreślenia jest, że zgodnie z orzecznictwem sądowym, decyzja o lokalizacji zjazdu nie zastępuje orzeczenia sądu o ustanowieniu służebności drogi koniecznej ani pozwolenia na budowę wymaganego przez przepisy prawa budowlanego (wyrok NSA z dnia 4 lutego 1998 r. sygn. akt NSA 1414/97).

Budowa zjazdów w Warszawie - różnice w procesie uzyskania pozwolenia na budowę

Zaprezentowany powyżej i tak już dosyć skomplikowany proces uzyskania dostępu do drogi publicznej w przypadku Warszawy jest jeszcze bardziej złożony. W Warszawie bowiem obok Zarządu Dróg Miejskich oraz dzielnic, które zajmują się faktycznym zarządem dróg, istnieje Biuro Drogownictwa i Komunikacji - Inżynier Ruchu m.st. Warszawy. Do zakresu jego działań należy koordynacja działań w zakresie funkcjonowania systemu transportowego m.st. Warszawy oraz realizacja polityki transportowej. Z upoważnienia Prezydenta wykonuje również zadania organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych w m.st. Warszawie.

Przy pomocy Biura sprawowany jest również nadzór nad jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy: Zarządem Dróg Miejskich; Zarządem Transportu Miejskiego; Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg. W związku z powyższym obok konieczności uzyskania od zarządcy drogi tj. ZDM lub dzielnicy w formie decyzji administracyjnej zgody na budowę zjazdu, konieczne będzie jeszcze zdobycie pozytywnej opinii Inżyniera Ruchu. Opinie komunikacyjne wydawane są w oparciu o przepisy zawarte w Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729. Ciekawą sprawą jest, że w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168) nie ma jednoznacznej informacji odnośnie procedury wydawania opinii ani odwołania się od jej treści. Informacji o drodze odwoławczej od opinii nie ma również na dokumentach wydawanych przez Inżyniera Ruchu.

Pozwolenie na budowę zjazdu zjazdu w Warszawie - dlaczego tak trudno je zdobyć?

Sprawa uzyskania zgody na lokalizację zjazdu w Warszawie komplikuje się dodatkowo przez fakt, że zarządcy dróg (ZDM lub dzielnica) i Inżynier Ruchu, (choć wszyscy podlegają zwierzchnictwu Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy) w tej samej sprawie mogą wydawać dokumenty o sprzecznej ze sobą treści. Znane są przypadki, że dzielnica wydała zgodę na lokalizację zjazdu w formie decyzji administracyjnej, następnie złożono wniosek o wydanie opinii o budowę zjazdu do Inżyniera Ruchu. W odpowiedzi inwestor uzyskał negatywną opinię odnośnie lokalizacji zjazdu. Doszło do sytuacji patowej. Chociaż inwestor miał zgodę w formie decyzji administracyjnej na lokalizację zjazdu to bez pozytywnej opinii Inżyniera Ruchu nie był w stanie uzyskać kolejnych dokumentów w tym pozwolenia na budowę dla zjazdu. W konsekwencji inwestycja została zablokowana, gdyż bez dostępu do drogi publicznej  nie można uzyskać pozwolenia na budowę.

W tym wszystkim ciekawe jest, że opinia Inżyniera Ruchu dotyczy głównie geometrii zjazdu (szerokości, wyprofilowania łuków itp.). W Warszawie praktycznie jednak opinia ta dotyczy czegoś więcej niż geometrii i w zasadzie można traktować ją jako dokument na równi ze zgodą na lokalizację zjazdu. W przeszłości jedyną instytucją zajmującą się w Warszawie drogami był ZDM. Wydawał on zgody na lokalizację zjazdów oraz opiniował projekty dotyczące dróg. W obecnym momencie, jeżeli droga jest w zarządzie ZDM, to należy uzyskać opinię o geometrii zarówno w ZDM jak i u Inżyniera Ruchu. Ważnym faktem jest, że w zasadzie większą rangę ma opinia Inżyniera Ruchu tzn. mając negatywną opinię ZDM a pozytywną od Inżyniera Ruchu można próbować, zmienić tę pierwszą. Znane są też przypadki, że pozytywna opinia ZDM była cofana po negatywnej opinii Inżyniera Ruchu. Warte podkreślenia jest, że urzędy dosyć dowolnie podchodzą do interpretacji i wymagań w zakresie dokumentów wymienionych powyżej w punktach d i e. Niestety nie ma jednoznacznych regulacji w tym zakresie. Może zdarzyć się przypadek, że jeden urząd wyda zgodę na lokalizację zjazdu po przedstawieniu dokumentów a, b i c wymienionych powyżej, a drugi będzie wymagał jeszcze innych dokumentów np. opinii Inżyniera Ruchu. Powyższe okoliczności sprawiają, że w Warszawie uzyskanie zgody na lokalizację zjazdu może być utrudnione.

Kontakt z autorem: Rafał Dybicz www.mkrengineering.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej