1588 zł co miesiąc od ZUS? Złóż wniosek do 30 września 2023

2023-10-03 6:51
Renta rodzinna 2023 - ile wynosi kto składa wniosek do końca września dla dzieci
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Co do zasady renta rodzinna przysługuje dzieciom po zmarłym rodzicu do ukończenia przez nie 16. roku życia, jednak kontynuującym naukę, na ich wniosek, dłużej

Minimalna renta rodzinna po zmarłym wynosi obecnie 1588,44 zł, ale może być wyższa, stanowić odpowiedni odsetek emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, którą utrzymywał zmarły. Otrzymujące emeryturę dzieci muszą zawiadamiać ZUS o pobieraniu nauki w szkole ponadpodstawowej i składać wniosek o kontynuację wypłaty renty rodzinnej.

Spis treści

 1. Wniosek o kontynuowanie wypłaty renty rodzinnej: jaki termin?
 2. Renta rodzinna dla dzieci – jak jest ustalana?
 3. Renta rodzinna: kiedy świadczenie zostanie zmniejszone lub zawieszone?

Wniosek o kontynuowanie wypłaty renty rodzinnej: jaki termin?

Co do zasady renta rodzinna przysługuje dzieciom po zmarłym rodzicu do ukończenia przez nie 16. roku życia. Wtedy po złożeniu wniosku o rentę rodzinną i jej przyznaniu przez ZUS wypłacana jest ona – na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym – co miesiąc, aż do ukończenia 16 lat przez uprawnioną osobę.

Później, o ile dziecko po zmarłym pobiera w momencie ukończenia 16 lat rentę rodzinną, musi złożyć wniosek o kontynuowanie jej wypłaty oraz dostarczyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające ten fakt. Wówczas otrzymują rentę rodzinną do ukończenia 25 lat.

Renta rodzinna w raz ustalonej wysokości jest co roku waloryzowana, podobnie jak inne świadczenia z ZUS, od 1 marca.

Ważne jest, by obowiązku złożenia wniosku o kontynuowanie wypłaty renty rodzinnej dopełnić w terminie, bo spóźnienie spowoduje przerwę w wypłacie świadczenia i jego bezpowrotną utratę za miesiąc lub miesiące zwłoki. Na przykład jeśli termin na złożenie wniosku o kontynuowanie wypłaty renty rodzinnej wypada we wrześniu, to złożenie takiego wniosku dopiero w październiku spowoduje, że ZUS nie wypłaci renty rodzinnej za wrzesień.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych mają czas do końca września, by co roku złożyć wniosek o kontynuowanie wypłaty renty rodzinnej i dołączyć do niego zaświadczenie ze szkoły potwierdzające bycie uczniem.

Nieco inaczej jest ze studentami. Ci, którzy dopiero rozpoczynają studia mają czas do końca września na złożenie wniosku do ZUS o kontynuowanie wypłaty renty rodzinnej, a potem do końca października muszą dostarczyć zaświadczenie z dziekanatu, iż rozpoczęli studia.

Z kolei osoby kontynuujące studia mają czas na złożenie wniosku o kontynuowanie wypłaty renty rodzinnej i zaświadczenia z dziekanatu do końca października.

ZUS po dopełnieniu formalności kontynuuje wypłatę renty rodzinnej już bez potrzeby dodatkowych działań ze strony pobierającego rentę, do końca kolejnego roku szkolnego lub akademickiego. Jeśli jednak osoba pobierająca rentę naukę przerwała, powinna o tym fakcie zawiadomić ZUS – w przeciwnym wypadku, gdy Zakład sam ustali, że pobierający rentę rodzinną nie kontynuuje nauki, nakaże zwrot wypłaconych kwot z odsetkami.

Renta rodzinna dla dzieci – jak jest ustalana?

Zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 504) do renty rodzinnej mają prawo członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury albo spełniała warunki do jej uzyskania – np. pracowała dalej, choć osiągnęła ustawowy wiek emerytalny.

Może to być również osoba, która:

 • miała ustalone prawo do emerytury pomostowej;
 • miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania;
 • pobierała zasiłek przedemerytalny;
 • pobierała świadczenie przedemerytalne;
 • pobierała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Do renty rodzinnej uprawnione są zarówno dzieci, jak i inni członkowie rodziny – spełniający jednakże szczegółowe warunki określone w przywołanej ustawie.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom według następujących zasad – są to dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione:

 • do ukończenia 16 lat;
 • jeśli się uczą – do ukończenia 25 lat (jeżeli dziecko ukończyło 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłużamy do zakończenia tego roku studiów);
 • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat.

Trzeba też wiedzieć, że co do zasady wysokość renty rodzinnej zależy od wysokość świadczenia, które przysługiwało osobie zmarłej oraz liczby uprawnionej do renty rodzinnej osób.

I tak renta rodzinna wynosi:

 • 85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;
 • 90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;
 • 95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, którą – w razie konieczności – ZUS dzieli po równo między uprawnionych.

Najniższa renta rodzinna wynosi obecnie 1588,44 zł.

W przypadku pobierającego rentę rodzinną dziecka, którego oboje rodzice nie żyją (lub nie żyje matka, a ojciec jest nieznany) przysługuje dodatkowo (na oddzielny wniosek) dodatek dla sieroty zupełnego.

Dodatek ten jest w stałej dla wszystkich wysokości, jest też co roku waloryzowany i w przeciwieństwie do renty rodzinnej, do której uprawnionych jest kilka osób, nie podlega podziałowi – każda uprawniona osoba otrzyma go w pełnej wysokości. Obecnie to 553,30 zł.

Renta rodzinna: kiedy świadczenie zostanie zmniejszone lub zawieszone?

Jeśli dziecko pobierające rentę rodzinną osiąga przychód z tytułu zatrudnienia albo innej działalności, która podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, ZUS ma prawo zawiesić lub zmniejszyć taką rentę rodzinną.

Zawiesi ZUS prawo do renty, jeśli przychód pobierającej ją osoby przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli natomiast ten przychód będzie wyższy niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie przekroczy 130% tego wynagrodzenia, rentę rodzinną ZUS zmniejszy o kwotę przekroczenia.

Aktualnie 70% tego wynagrodzenia to 4 904,10 zł, a 130% to 9 107,50 zł.

QUIZ. Sobór, browar, czynszówka... Znasz te nazwy budynków?

Pytanie 1 z 15
Browar to obiekt, w którym produkuje się...
Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej