Targ Sienny i Rakowy - nowy projekt inwestycyjny w sercu Gdańska

2009-12-03 12:36
Targ Sienny i Rakowy - nowy projekt inwestycyjny w sercu Gdańska
Autor: www.microsystem.com.pl

Miasto Gdańsk ogłosiło międzynarodowy konkurs na wybór inwestora do zagospodarowania rejonu Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku.

Wybrany na drodze konkursu inwestor będzie mógł wspólnie z gminą powołać spółkę celową, która zagospodaruje wyjątkowo atrakcyjnie położony w ścisłym śródmieściu miasta teren Targu Siennego i Targu Rakowego oraz przyległy obszar nad torami kolejowymi.
Targ Sienny i Targ Rakowy to jedno z najstarszych historycznie miejsc w Gdańsku, wokół którego przez wieki koncentrowało się gospodarcze życie miasta. Obszar leżący wzdłuż jednego z najważniejszych szlaków komunikacyjnych u stóp bram i murów miejskich sprzyjał rozwojowi handlu i kupiectwa. Mimo upływu czasu i rozwoju granic miasta, a także licznych zmian Targ Sienny i Targ Rakowy wciąż pozostają atrakcyjnymi pod względem inwestycyjnym miejscami, wokół których krzyżują się kluczowe szlaki komunikacyjne przebiegające przez Gdańsk.
W rejonie Targu Siennego i Targu Rakowego codzienne przemieszczają się dziesiątki tysięcy pojazdów i pieszych. Dzięki budowie w bezpośrednim sąsiedztwie nowej stacji Szybkiej Kolei Miejskiej miejsce to stanie się niebawem największym węzłem komunikacyjnym w Gdańsku. Duże natężenie ruchu kołowego i pieszego, a także bezpośrednie sąsiedztwo centrum administracyjnego, biznesowego i turystycznego Gdańska czyni ten teren szczególnie atrakcyjnym dla rozwoju funkcji mieszkaniowo-usługowych obejmujących m.in. apartamenty, powierzchnie handlowe i usługowe, wielopoziomowe parkingi, a także obiekty biurowe, hotele i gastronomię.
Celem władz miasta jest podniesienie prestiżu tego niezwykle atrakcyjnego terenu w atrakcyjny turystycznie i komercyjnie fragment centrum miasta.
Realizacja wspólnego projektu inwestycyjnego, który realizowany będzie w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne przyczyni się do podniesienia rangi tego ważnego miejsca i może przynieść wymierne korzyści zarówno miastu jak i inwestorom.
Teren inwestycyjny obejmuje prawie 5 ha terenu inwestycyjnego, na którym można zrealizować obiekty o różnym przeznaczeniu i maksymalnej powierzchni do 300 tys. mkw.

Teren, na którym realizowany będzie projekt inwestycyjny stanowi własność Gminy Miasta Gdańska oraz jest w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA. Na terenach kolejowych - na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, PKP SA, PKP PLK SA, PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. i Miastem Gdańsk – przewidziana jest budowa płyty nad torami kolejowymi, dzięki której uzyskana zostanie powierzchnia do zainwestowania.
W ramach modernizacji i rozbudowy istniejącej sieci transportu publicznego - jako inwestycja towarzysząca - przewiduje się przedłużenie w tym rejonie istniejącej linii Szybkiej Kolei Miejskiej od stacji Gdańsk Główny do planowanego przystanku Gdańsk Śródmieście, będącego elementem komunikacyjnego węzła integracyjnego co znacząco wpłynie na wzrost liczby osób przemieszczających się w sąsiedztwie Targu Siennego i Targu Rakowego. Pełna integracja w zakresie urbanistycznym, w tym połączeń pieszych pomiędzy obszarem objętym przedsięwzięciem, a pozostałą częścią Śródmieścia Gdańska, pozwoli na uzyskanie przedłużenia Drogi Królewskiej, stanowiąc naturalne przedłużenie szlaku turystycznego.
W ramach Przedsięwzięcia będą realizowane cele publiczne, jak budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, budowa elementów infrastruktury publicznej, w tym usprawniających ruch pieszych i pojazdów rozwiązań komunikacyjnych.

Uczestnikiem konkursu mogą być: osoby prawne, konsorcja, grupy kapitałowe lub spółki zadaniowe, zawiązane w celu przystąpienia do konkursu, które złożą odpowiedni wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, otrzymają regulamin konkursu po wpłaceniu wymaganej przez organizatora czyli Gminę Miasta Gdańsk kaucji zwrotnej w wysokości 10 tys. zł, przystąpią do Konkursu oraz spełnią następujące warunki:

 • prowadzą działalność gospodarczą na rynku krajowym lub zagranicznym;
 • posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji lub finansowaniu wielofunkcyjnych kompleksów urbanistyczno-architektonicznych w obszarach śródmiejskich;
 • w okresie ostatnich 10 lat zrealizowali samodzielnie, w ramach grupy kapitałowej, konsorcjum lub spółki celowej lub uczestniczyli w realizacji w innej formie, np. poprzez finansowanie, co najmniej 1 wielofunkcyjny kompleks urbanistyczno-architektoniczny w obszarze śródmiejskim, o skali porównywalnej do Przedsięwzięcia, z wyłączeniem wielkopowierzchniowych obiektów o konstrukcji lekkiej, typu hipermarket;
 • dysponują kadrą zarządzającą i techniczną, w tym architektoniczną, posiadającą odpowiednie  kwalifikacje i uprawnienia zawodowe i doświadczenie, zdolną do zrealizowania projektu oraz dysponują niezbędnym do tego celu potencjałem technicznym lub złożą świadczenie, iż w celu realizacji projektu zawrą stosowne umowy z innymi podmiotami, które te wymagania spełniają;
 • posiadają kapitał własny w wysokości nie mniejszej, niż 200 mln zł, przy czym warunek ten musi spełniać osoba prawna samodzielnie składająca ofertę, co najmniej jeden z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum lub grupy kapitałowej, w przypadku udziału w konkursie konsorcjum lub grupy kapitałowej oraz co najmniej jeden udziałowiec lub akcjonariusz w przypadku powołanej do udziału w konkursie spółki zadaniowej;
 • nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości i nie otwarto likwidacji;
 • nie wyrządzili osobom trzecim szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, wydanym w okresie 3 lat przed terminem zakreślonym do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie;
 • nie zalegają z płatnościami należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;
 • nie zalegają z płatnościami należnych podatków;

Ponadto członkowie zarządów podmiotów uczestniczących w konkursie muszą wykazać, że nie zostali skazani za przestępstwo przekupstwa, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, w okresie trzech lat liczonym do końcowego terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Wnioski o dopuszczenie do konkursu przyjmowane są do 30 listopada 2009 roku (decyduje data wpływu do organizatora).

TARG SIENNY I RAKOWY

 • Blisko 5 ha terenu w centrum Gdańska
 • Możliwość realizacji obiektów o powierzchni do 300 tys. mkw.
 • Ponad 250 tys. mieszkańców w zasięgu 5 km
 • Ważny węzeł samochodowy i dla komunikacji miejskiej
 • Prawie 100 tys. samochodów przejeżdżających przez ten teren dziennie
 • Prawie 500 tys. ludzi przechodzących przez ten teren dziennie
 • Przynajmniej 3 miliony odwiedzających w sezonie
 • Wszystkie ważne instytucje publiczne w promieniu 500 metrów.

Więcej informacji o targu Siennym i Targu Rakowym, a także pełną treść ogłoszenia o konkursie można znaleźć na stronie www.tsrgdansk.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej