Targ Sienny i Rakowy - nowy projekt inwestycyjny w sercu Gdańska

2009-12-03 12:36
Targ Sienny i Rakowy - nowy projekt inwestycyjny w sercu Gdańska
Autor: www.microsystem.com.pl

Miasto Gdańsk ogłosiło międzynarodowy konkurs na wybór inwestora do zagospodarowania rejonu Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku.

Wybrany na drodze konkursu inwestor będzie mógł wspólnie z gminą powołać spółkę celową, która zagospodaruje wyjątkowo atrakcyjnie położony w ścisłym śródmieściu miasta teren Targu Siennego i Targu Rakowego oraz przyległy obszar nad torami kolejowymi.
Targ Sienny i Targ Rakowy to jedno z najstarszych historycznie miejsc w Gdańsku, wokół którego przez wieki koncentrowało się gospodarcze życie miasta. Obszar leżący wzdłuż jednego z najważniejszych szlaków komunikacyjnych u stóp bram i murów miejskich sprzyjał rozwojowi handlu i kupiectwa. Mimo upływu czasu i rozwoju granic miasta, a także licznych zmian Targ Sienny i Targ Rakowy wciąż pozostają atrakcyjnymi pod względem inwestycyjnym miejscami, wokół których krzyżują się kluczowe szlaki komunikacyjne przebiegające przez Gdańsk.
W rejonie Targu Siennego i Targu Rakowego codzienne przemieszczają się dziesiątki tysięcy pojazdów i pieszych. Dzięki budowie w bezpośrednim sąsiedztwie nowej stacji Szybkiej Kolei Miejskiej miejsce to stanie się niebawem największym węzłem komunikacyjnym w Gdańsku. Duże natężenie ruchu kołowego i pieszego, a także bezpośrednie sąsiedztwo centrum administracyjnego, biznesowego i turystycznego Gdańska czyni ten teren szczególnie atrakcyjnym dla rozwoju funkcji mieszkaniowo-usługowych obejmujących m.in. apartamenty, powierzchnie handlowe i usługowe, wielopoziomowe parkingi, a także obiekty biurowe, hotele i gastronomię.
Celem władz miasta jest podniesienie prestiżu tego niezwykle atrakcyjnego terenu w atrakcyjny turystycznie i komercyjnie fragment centrum miasta.
Realizacja wspólnego projektu inwestycyjnego, który realizowany będzie w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne przyczyni się do podniesienia rangi tego ważnego miejsca i może przynieść wymierne korzyści zarówno miastu jak i inwestorom.
Teren inwestycyjny obejmuje prawie 5 ha terenu inwestycyjnego, na którym można zrealizować obiekty o różnym przeznaczeniu i maksymalnej powierzchni do 300 tys. mkw.

Teren, na którym realizowany będzie projekt inwestycyjny stanowi własność Gminy Miasta Gdańska oraz jest w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA. Na terenach kolejowych - na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, PKP SA, PKP PLK SA, PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. i Miastem Gdańsk – przewidziana jest budowa płyty nad torami kolejowymi, dzięki której uzyskana zostanie powierzchnia do zainwestowania.
W ramach modernizacji i rozbudowy istniejącej sieci transportu publicznego - jako inwestycja towarzysząca - przewiduje się przedłużenie w tym rejonie istniejącej linii Szybkiej Kolei Miejskiej od stacji Gdańsk Główny do planowanego przystanku Gdańsk Śródmieście, będącego elementem komunikacyjnego węzła integracyjnego co znacząco wpłynie na wzrost liczby osób przemieszczających się w sąsiedztwie Targu Siennego i Targu Rakowego. Pełna integracja w zakresie urbanistycznym, w tym połączeń pieszych pomiędzy obszarem objętym przedsięwzięciem, a pozostałą częścią Śródmieścia Gdańska, pozwoli na uzyskanie przedłużenia Drogi Królewskiej, stanowiąc naturalne przedłużenie szlaku turystycznego.
W ramach Przedsięwzięcia będą realizowane cele publiczne, jak budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, budowa elementów infrastruktury publicznej, w tym usprawniających ruch pieszych i pojazdów rozwiązań komunikacyjnych.

Uczestnikiem konkursu mogą być: osoby prawne, konsorcja, grupy kapitałowe lub spółki zadaniowe, zawiązane w celu przystąpienia do konkursu, które złożą odpowiedni wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, otrzymają regulamin konkursu po wpłaceniu wymaganej przez organizatora czyli Gminę Miasta Gdańsk kaucji zwrotnej w wysokości 10 tys. zł, przystąpią do Konkursu oraz spełnią następujące warunki:

 • prowadzą działalność gospodarczą na rynku krajowym lub zagranicznym;
 • posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji lub finansowaniu wielofunkcyjnych kompleksów urbanistyczno-architektonicznych w obszarach śródmiejskich;
 • w okresie ostatnich 10 lat zrealizowali samodzielnie, w ramach grupy kapitałowej, konsorcjum lub spółki celowej lub uczestniczyli w realizacji w innej formie, np. poprzez finansowanie, co najmniej 1 wielofunkcyjny kompleks urbanistyczno-architektoniczny w obszarze śródmiejskim, o skali porównywalnej do Przedsięwzięcia, z wyłączeniem wielkopowierzchniowych obiektów o konstrukcji lekkiej, typu hipermarket;
 • dysponują kadrą zarządzającą i techniczną, w tym architektoniczną, posiadającą odpowiednie  kwalifikacje i uprawnienia zawodowe i doświadczenie, zdolną do zrealizowania projektu oraz dysponują niezbędnym do tego celu potencjałem technicznym lub złożą świadczenie, iż w celu realizacji projektu zawrą stosowne umowy z innymi podmiotami, które te wymagania spełniają;
 • posiadają kapitał własny w wysokości nie mniejszej, niż 200 mln zł, przy czym warunek ten musi spełniać osoba prawna samodzielnie składająca ofertę, co najmniej jeden z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum lub grupy kapitałowej, w przypadku udziału w konkursie konsorcjum lub grupy kapitałowej oraz co najmniej jeden udziałowiec lub akcjonariusz w przypadku powołanej do udziału w konkursie spółki zadaniowej;
 • nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości i nie otwarto likwidacji;
 • nie wyrządzili osobom trzecim szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, wydanym w okresie 3 lat przed terminem zakreślonym do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie;
 • nie zalegają z płatnościami należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;
 • nie zalegają z płatnościami należnych podatków;

Ponadto członkowie zarządów podmiotów uczestniczących w konkursie muszą wykazać, że nie zostali skazani za przestępstwo przekupstwa, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, w okresie trzech lat liczonym do końcowego terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Wnioski o dopuszczenie do konkursu przyjmowane są do 30 listopada 2009 roku (decyduje data wpływu do organizatora).

TARG SIENNY I RAKOWY

 • Blisko 5 ha terenu w centrum Gdańska
 • Możliwość realizacji obiektów o powierzchni do 300 tys. mkw.
 • Ponad 250 tys. mieszkańców w zasięgu 5 km
 • Ważny węzeł samochodowy i dla komunikacji miejskiej
 • Prawie 100 tys. samochodów przejeżdżających przez ten teren dziennie
 • Prawie 500 tys. ludzi przechodzących przez ten teren dziennie
 • Przynajmniej 3 miliony odwiedzających w sezonie
 • Wszystkie ważne instytucje publiczne w promieniu 500 metrów.

Więcej informacji o targu Siennym i Targu Rakowym, a także pełną treść ogłoszenia o konkursie można znaleźć na stronie www.tsrgdansk.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej