Perspektywy rozwoju Euroterminalu w Sławkowie

2007-05-16 18:35

"Budowa nowoczesnego i uniwersalnego kompleksu magazynowego w Sławkowie musi być przede wszystkim decyzją biznesową, opartą na przesłankach ekonomicznych" - powiedział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Mirosław Chaberek na spotkaniu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Euroterminal Sławków i drogi dojazdowe są tylko jednymi z elementów wspomnianego wyżej przedsięwzięcia, którego koszty obejmują m.in.:

  • etap budowy terminalu w Sławkowie - ponad 30 mln euro (wg informacji Agencji Rozwoju Przemysłu SA)
  • etap rozbudowy istniejącego układu komunikacyjnego - połączenie z DK94 w Sławkowie (6 km) - ok. 75 mln zł., koszty wykonania dokumentacji i nadzorów wyniosą 3,9 mln zł., a wykup gruntów 3,6 mln zł. (wg informacji GDDKiA Katowice),
  • modernizację i rozbudowę LHS do parametrów linii kolejowej o możliwej przepustowości 16 par pociągów na dobę - 354 mln zł. (wg danych z czerwca 2002 r.).

O efektywności gospodarczo-społecznej ww. inwestycji zadecydują przede wszystkim racje ekonomiczne przewoźników i spedytorów, tzn. czy będzie duża podaż ładunków (zwłaszcza kontenerów z Dalekiego Wschodu), czy koszty i czas przewozu towarów pociągami z Chin przez Kazachstan, Rosję, Ukrainę do Sławkowa i dalej ciężarówkami będą konkurencyjne wobec innych sposobów lub kierunków transportu (np. statkami do Hamburga i dalej na południe Europy; pociągami - wybór linii transsyberyjskiej na bezpośrednim kierunku Wschód-Zachód lub przewozy od Lwowa przez Słowację i Węgry do Europy Południowo-Zachodniej).

Inwestycja w Sławkowie może także być kluczowym przedsięwzięciem służącym pobudzeniu rozwoju regionalnego oraz ożywieniu gospodarki całego kraju. Jest to zadanie szczególne istotne dla obszaru Śląska i Małopolski - zwracał uwagę burmistrz Sławkowa - regionów dotkniętych skutkami restrukturyzacji przemysłu ciężkiego, w szczególności górnictwa i hutnictwa.

Terminal w Sławkowie powstał w połowie lat siedemdziesiątych na obszarze ok. 140 ha. służąc przeładunkowi rudy dla Huty Katowice. Dzięki wewnętrznej sieci torów kolejowych o długości 33 km (w tym 22 km szerokotorowych), jest obecnie najdalej na zachód Europy wysuniętym terminalem z systemem kolei szerokotorowej. Wykorzystanie potencjału Sławkowa mogłoby skrócić czasu transportu ładunków na linii Europa - Azja w stosunku do transportu drogą morską o połowę. Terminal może przyjąć obecnie ładunki kontenerowe w wysokości. 35 tys. kontenerów rocznie, a po dalszej rozbudowie - ok. 120 tys. kontenerów. Zaletą Sławkowa jest również położenie w pobliżu portów lotniczych Katowice Przyrzowice i Kraków Balice.
Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS) i centrum logistyczne (Euroterminal) w Sławkowie są propozycją polskiego elementu projektowanego międzynarodowego Euroazjatyckiego korytarza transportowego (Chiny, Kazachstan, Rosja, Ukraina, Europa). - Obecnie największy udział w przewozach LHS stanowi ruda żelaza - ponad 80%, zaś tranzyt - 1%, a pozostałe ładunki - 2,5%. - Rozwiązanie problemu infrastruktury drogowej dla obsługi planowanego Euroterminala Sławków wymaga wielostronnych przygotowań. Aktualnie trwają prace nad ustaleniem jakie parametry techniczne będą odpowiednie dla planowanych dróg w kontekście prognozowanego ruchu pojazdów, generowanego przez Euroterminal po jego uruchomieniu. Według informacji GDDKiA, Euroterminal generuje obecnie 120 pojazdów na dobę, a po uruchomieniu pełnego programu i zmodernizowaniu linii LHS wygeneruje maksymalnie 480 pojazdów ciężarowych na dobę. Zdaniem Ministerstwa Transportu, rozbudowa układu drogowego powinna następować etapami.
W pierwszym etapie, wystarczającą obsługę Euroterminala można zapewnić poprzez istniejącą sieć dróg - po ich przebudowie i wzmocnieniu nawierzchni. Następny etap może stanowić budowa nowego połączenia z drogą krajową nr 94 (DK94), a kolejny budowa nowego połączenia z drogą krajową nr 1. Władze lokalne i instytucje zaangażowane w przedsięwzięcie wnioskują, aby GDDKIA włączyła do swoich zadań budowę dróg obsługujących Euroterminal, co wymaga uregulowań formalno - prawnych. Jak dotychczas , wniosek aby obsługa Euroterminala odbywała się drogami krajowymi nie znajduje uzasadnienia ruchowego.

Euroterminal2
Autor: brak danych
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej