Szansa na unijne środki w sektorze mieszkaniowym

2017-03-02 15:46
Modernizacja budynków wielorodzinnych
Autor: materiał prasowy

Zarezerwowano 300 mln zł na kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Szansę na unijne dofinansowanie mają spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Warunek jest taki, że wartość projektu musi wynieść nie mniej niż 3 mln zł.

Zarezerwowane środki to dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Unijne wsparcie mogą uzyskać projekty wymagające kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Projekt musi obejmować elementy wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnych Programów Operacyjnych.

Zgodnie z regulaminem konkursu są to: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, wymiana oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła, instalacja/przebudowa systemów chłodzących, budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej oraz systemów zarządzania energią w budynku, budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła, instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego), opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego, instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej, modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacja zaworów podpionowych i termostatów, tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”. Ponadto przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.
 
Wnioskodawcami poddziałania 1.3.2 mogą być spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna: kod 140) i wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna: kod 085) – w obu przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz z miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych), a także z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Wnioskodawca nie może ubiegać o dofinansowanie projektu, jeśli uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jako instytucja wdrażająca ma w planach przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców. Odbędą się one w II kwartale 2017. Ich terminy będą zamieszczane na stronie NFOŚiGW.
W pierwszym naborze złożono 39 wniosków na łączną kwotę 229 mln zł. Wnioski są w trakcie oceny.
 
Szczegóły naboru dla poddziałania 1.3.2 >>

Czytaj więcej