Zrównoważone budownictwo w pracach CEN

2009-12-15 15:30
Zrównoważone budownictwo w pracach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN
Autor: Instytut Techniki Budowlanej

Skuteczne i szybkie wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju na rynek wyrobów, technologii i obiektów budowlanych wymaga wsparcia w postaci odpowiednio rozbudowanego systemu norm i specyfikacji technicznych. Zadaniem Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN - Comité Européen de Normalisation), organizacji odpowiedzialnej za opracowywanie norm europejskich, jest zmiana lub uzupełnienie istniejących specyfikacji oraz prowadzenie prac nad nowymi dokumentami tak, aby uwzględniały one potrzeby związane z wdrożeniem aspektów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.

Głównymi zadaniami CEN związanymi z wdrożeniem zasad zrównoważonego rozwoju do budownictwa są:
• opracowanie zestawu norm pozwalających na ocenę „zrównoważenia” obiektu budowlanego, 
• rozwój europejskich norm projektowania i wykonania konstrukcji, 
• opracowanie norm oceny emisji substancji niebezpiecznych z wyrobów budowlanych,
• kontynuacja prac nad specyfikacjami wspierającymi wdrożenie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynku - 2002/91/WE, 
• inwentaryzacja obecnego systemu norm.

Ocena „zrównoważenia” budynku - CEN TC 350 Zrównoważone budownictwo
CEN/TC 350 zajmuje się opracowaniem zestawu horyzontalnych Norm Europejskich będących podstawą do oceny zgodności budynku z zasadami rozwoju zrównoważonego związanych z aspektami środowiskowymi, socjalnymi i ekonomicznymi, przy wykorzystaniu podejścia analizy cyklu życia i kwantyfikowalnych wskaźników. Komitet pracuje nad systemem norm określających plan ramowy oceny „zrównoważenia” budynków, metody obliczeń dla poziomu budynku oraz deklarację środowiskową wyrobów. Rozważa się wydanie w przyszłości norm związanych z aspektami społecznymi i ekonomicznymi w odniesieniu do wyrobów budowlanych.
Dla opracowywanego systemu norm niezbędne będą także dane wejściowe w postaci wymagań technicznych i funkcjonalnych zawartych w specyfikacjach klienta i przepisach technicznych, które przyjmują postać „ekwiwalentu funkcjonalnego” pozwalającego na przeprowadzanie porównań pomiędzy poszczególnymi budynkami.
Normy opracowane przez CEN/TC 350 przewidziane jako wytyczne do oceny budynków, nie będą zawierały progowych wartości ani wag poszczególnych wskaźników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, których określenie należy do wyłącznych kompetencji państw członkowskich.

Aspekty zrównoważonego rozwoju w Eurokodach
Komitet Techniczny CEN/TC 250 opracowuje zestaw 58 norm europejskich, których zadaniem jest ustanowienie jednolitych metod projektowania i wykonania konstrukcji, które będą wykorzystywane przez państwa członkowskie jako dokumenty odniesienia w przypadkach:
• wykazywania spełnienia przez budynki i budowle oraz ich części wymagań związanych z bezpieczeństwo konstrukcji, aspektami wytrzymałościowymi bezpieczeństwa użytkowania oraz z bezpieczeństwem pożarowym, które określone są jako wymagania podstawowe dyrektywy 89/106/EWG. 
• określania właściwości użytkowych wyrobów będących elementami konstrukcyjnymi lub ich zestawami w zakresie stawianych im wymagań użytkowych dotyczących nośności. Obecnie rozważa się wdrożenie aspektów pozostałych wymagań podstawowych CPD (CPR) do Eurokodów, z naciskiem na kwestię oszczędności energii i izolacyjności termicznej (ER 6) oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych (ER 7). Normy EN/EC postrzegane są jako ważny element systemu norm oraz doskonały nośnik idei zrównoważonego budownictwa, także poza obszar Wspólnoty Europejskiej.

Emisja substancji niebezpiecznych z wyrobów budowlanych
Komitetem Techniczny CEN o charakterze horyzontalnym CEN/TC 351 „Construction products: Assessment of release of dangerous substances” działa na podstawie mandatu Komisji Europejskiej M/366. Utworzony został z uwagi na potrzebę opracowania horyzontalnych i zharmonizowanych metod badań emisji substancji niebezpiecznych z wyrobów budowlanych, umożliwiających uwzględnienie ich przy oznakowaniu CE. Horyzontalne i znormalizowane metody oceny według zharmonizowanego podejścia odnoszące się do emisji (i/lub zawartości, jeżeli jest to jedyne prawnie lub praktycznie uzasadnione rozwiązanie) regulowanych substancji niebezpiecznych podlegających Dyrektywie CPD, będą musiały uwzględnić zamierzone warunki stosowania wyrobu. W analizach uwzględnia się emisję do powietrza wewnętrznego, emisję do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych.

Efektywność energetyczna - normy wspierające wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE
Ważnym elementem oceny właściwości środowiskowych budynków związanych ze zużyciem energii jest opracowanie przez CEN zestawu norm wspierających wdrożenie dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej (EPBD). Zadanie to było koordynowane przez - CEN/BT TF 173 Energy performance of buildings. W wyniku prac powstał zestaw dokumentów normalizacyjnych dotyczących min.:
• charakterystyki energetycznej budynków,
• ogrzewania i chłodzenia, 
• oświetlenia,
• izolacyjności termicznej, 
• wentylacji i infiltracji, 
• warunków zewnętrznych i środowiska wewnętrznego,
• inspekcji systemów technicznych (kotły c.o., instalacje klimatyzacyjne).

Efektywność energetyczna - normy wspierające wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE
Autor: brak danych

CEN, a zrównoważone budownictwo w ramach Inicjatywy Rynków Pionierskich
Grupa Robocza 206 Rady Technicznej CEN (CEN BT/WG 206 – „The CEN contribution to EC Lead Market Initiative on sustainable construction) powołana została w celu określenia możliwych działań CEN mających wspomagać wdrażanie Inicjatywy Rynków Pionierskich. Grupa powołana została w celu:
• Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejących norm – identyfikacji możliwych potrzeb dla realizacji LMI, w tym:
→ Identyfikacji luk w katalogu norm związanych z budownictwem dla potrzeb uwzględnienia kryteriów rozwoju zrównoważonego, 
→ Ustalenia możliwości wprowadzenia udogodnień dla rozwiązań innowacyjnych, 
→ Umożliwienia uzyskania ciągłego i koherentnego pakietu norm. 
• Opracowania planu wprowadzenia kryteriów zrównoważonego rozwoju do normalizacji europejskiej.
Prace WG 206 skupiają się na utworzeniu map drogowych wdrożenia aspektów rozwoju zrównoważonego do normalizacji, analizowanych w ramach siedmiu wymagań podstawowych (Basic Works Requirements – BWRs) projektu rozporządzenia CPR. Dotychczas opracowano projekty dokumentów związanych z wdrożeniem do normalizacji BWR 1, BWR 6 i BWR 7.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej