Zima, czyli czas na „Biały Orlik”

2010-12-13 13:38
Zima, czyli czas na Biały Orlik
Autor: Min. Sportu i Turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki wdraża pilotażowy program obejmujący budowę składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych. Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że budowa obiektu będzie współfinansowana z budżetu samorządu terytorialnego i że lodowisko będzie ogólnodostępne. Ministerstwo oszacowało, że koszt takiej inwestycji to około 600 000 zł, z czego dofinansowanie może wynieść 50%, jednak nie więcej niż 300 000 zł.

Lodowiska muszą zostać umiejscowione na terenie kompleksu sportowego, powstałego w ramach programu “Moje Boisko-Orlik 2012”. Lodowiska składane powinny być montowane na boiskach o nawierzchni poliuretanowej (zbudowanych na podłożu przepuszczalnym), natomiast lodowiska stałe powinny powstać w innym miejscu w bezpośrednim sąsiedztwie Orlika.

Założenia

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą. W szczegółach oznacza to:
- lodowisko o minimalnej powierzchni 400 m2, oparte o jeden z systemów: maty chłodnicze, rury polietylenowe, rury aluminiowe, orurowanie właściwe dla lodowisk stałych;
- agregat chłodniczy zapewniający właściwe funkcjonowanie lodowiska;
- bandy na całym obwodzie lodowiska;
- oświetlenie;
- chodniki gumowe w ciągach komunikacyjnych, o powierzchni gwarantującej bezpieczne korzystanie z obiektu.

Finanse

Przedsięwzięcie ma być finansowane z budżetu i ze środków własnych inwestora. Kwota środków budżetowych przeznaczona na realizację zadań objętych programem, wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak niż 300 000 zł brutto.

Środki w budżecie wnioskodawcy mają być zaplanowane w wysokości gwarantującej rzeczowe zakończenie zadania. Udział własny wnioskodawcy może być pokryty poprzez wykonanie prac sposobem gospodarczym lub w ramach robót publicznych albo prac społecznych. Rozliczenie prac wykonanych w wyżej wymieniony sposób wymaga złożenia kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dopuszcza się inny montaż finansowy środków własnych wnioskodawcy oraz środków innych.
Po stronie inwestora leży zapewnienie:
- przyłącza elektrycznego o mocy zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie lodowiska;
- ujęcia wody o odpowiedniej wydajności;
- przyszłej obsługi lodowiska;
- miejsca składowania przenośnych elementów lodowiska poza okresem jego funkcjonowania – w przypadku lodowisk składanych.

Wstępnie oszacowany koszt budowy kompleksu wynosi około 600 000 zł brutto. Rzeczywisty koszt zadania znany będzie po wykonaniu dokumentacji technicznej i zostanie zweryfikowany po zakończeniu procedury przetargowej, wyłonieniu wykonawcy i zakończeniu zadania.
Nadzór nad realizacją programu i inwestycji sprawuje Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki, który jest uprawniony będzie do dokonywania bieżącej kontroli realizacji inwestycji.
Inwestorzy w terminie i na warunkach określonym w umowie o dofinansowanie, zobowiązani będą do przedłożenia kompleksowego sprawozdania z realizacji inwestycji.

Droga do “Białego Orlika”

Wskazani przez Urzędy Marszałkowskie potencjalni beneficjenci programu “Biały Orlik”, występują do Ministerstwa Sportu i Turystyki z wnioskiem o dofinansowanie.
Ministerstwo Sportu i Turystyki określa kryteria wyboru beneficjentów programu spośród propozycji zgłoszonych przez Urzędy Marszałkowskie .
Minister Sportu i Turystyki zawiera z wnioskodawcami umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania.
Rozliczenie dotacji nastąpi wg szczegółowych ustaleń zawartych w umowie pomiędzy wnioskodawcą a Ministrem Sportu i Turystyki.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej