Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych - energia z wiatru, wody, słońca - termin naboru wniosków

2010-04-21 11:04

Od 17 do 31 maja 2010 r., Ministerstwo Gospodarki będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, Programu Infrastruktura i Środowisko. Maksymalna kwota wsparcia dla beneficjenta wynosi 40 mln zł. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 195 mln zł.

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie może być udzielone następującym podmiotom: 

 • przedsiębiorcom; 
 • jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich grupom - związkom, stowarzyszeniom i porozumieniom JST; 
 • podmiotom świadczącym usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;
  kościołom, kościelnym osobom prawnym i ich stowarzyszeniom oraz innym związkom wyznaniowym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 9.4 wsparcie mogą uzyskać projekty polegające na budowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych, tj.:

 • budowa lub zwiększenie mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogazu lub biomasy;
 • budowa lub zwiększenie mocy jednostek wytwarzania ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej lub słonecznej.

W ramach Działania 9.4 realizowane będą inwestycje w zakresie wytwarzania ze źródeł odnawialnych energii w kogeneracji w układach nie spełniających kryterium wysokosprawnej kogeneracji (tzn. wskaźnik skojarzenia jest większy od 0,45).
Wyklucza się możliwość wsparcia: technologii współspalania paliw kopalnych i biomasy lub biogazu; budowy lub przebudowy obiektów energetycznych spalających odpady komunalne.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie będzie dokonywana w oparciu o "Kryteria wyboru projektów" stanowiące Załącznik nr 1 do "Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko" (opublikowane na stronie internetowej instytucji zarządzającej oraz instytucji organizującej konkurs).

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca powinien złożyć jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami oraz tożsamą wersją elektroniczną (wniosku i załączników) na nośniku cyfrowym CD/DVD (wniosek o dofinansowanie powinien być zapisany w formacie .doc i .pdf). Wnioski i załączniki wypełnione odręcznie nie będą przyjmowane. Pozostałe wymagania konkursowe oraz szczegółowy sposób sporządzenia wniosku o dofinansowanie zostały określone w regulaminie konkursu.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 maja o godzinie 16:00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujący dla zachowania terminu jest moment wpływu wniosku do siedziby Ministerstwa Gospodarki.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy dostarczać osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy do kancelarii ogólnej Ministerstwa Gospodarki od pon.-pt. w godz. 8:00–16:00 lub przesyłką kurierską, za pośrednictwem poczty na adres: Ministerstwo Gospodarki, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Zostanie opublikowany na stronie internetowej instytucji organizującej konkurs; instytucji pośredniczącej. Termin zakończenia konkursu przewidywany jest na I półrocze 2011 r.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalna kwota wsparcia dla beneficjenta wynosi 40 mln zł.
Minimalna wartość projektu (całkowite koszty inwestycji - brutto) wynosi 20 mln zł z zastrzeżeniem następujących wyjątków: dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu oraz dla inwestycji w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych – 10 mln zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Budżet na realizację Działania w trybie konkursu zamkniętego nr 2/PO IiŚ/9.4/2009 wynosi 195 mln zł ze środków Funduszu Spójności.
Dodatkowo zabezpieczono 20% kwoty całej alokacji wspólnotowej przeznaczonej na dany nabór, stanowiącą rezerwę kursową oraz rezerwę zabezpieczającą. Kwota przeznaczona na ww. rundę konkursową może ulec zwiększeniu w wyniku uwolnienia dodatkowych środków po finalizacji procesu oceny oraz zawierania umów w ramach pozostałych działań IX priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko.

Dodatkowe informacje

 • Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
 • Departament Funduszy Europejskich, ul. Żurawia 4A, 00-507 Warszawa.
  tel.: 22 693 51 09, fax: 22 693 40 26; e-mail: poiis@mg.gov.pl

Linki

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej