Wielkoskalowe skażenia środowiska

2010-01-13 16:30
Poradnik Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej w warunkach wielkoskalowych skażeń środowiska
Autor: brak danych

Od stycznia do kupienia poradnik, autorstwa Stanisława Rabieja - "Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej w warunkach wielkoskalowych skażeń środowiska". W poradniku, zostały omówione proste, lecz racjonalne i merytorycznie poprawne sposoby działania mające na celu ochronę ludności i środowiska przed skażeniami w warunkach wielkoskalowych awarii spowodowanych błędami lub zamierzoną działalnością człowieka oraz zapewnienie funkcjonowania w tych warunkach przedsiębiorstw i placówek infrastruktury komunalnej i społecznej.

Publikacja ta, przynajmniej wycinkowo, powinna wypełnić lukę w tej dziedzinie, powstałą po uchyleniu osiem lat temu (z dniem 30 marca 2001 r.) kilkudziesięciu aktów wykonawczych*, na miejsce których nie zostały wprowadzone analogiczne znowelizowane przepisy.

Szczegółowy konspekt poradnika autor konsultował z Departamentem Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który uznał, że “problematyka będąca przedmiotem opracowania jest wieloaspektowa oraz cechuje się dużym stopniem szczegółowości, a tym samym w znacznej mierze wykracza poza zakres kompetencji ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Obejmuje ona bowiem obszary właściwości resortów: środowiska, infrastruktury, gospodarki, zdrowia, obrony narodowej. Nie negując potrzeby ukazania się na rynku wydawniczym tak wszechstronnej pozycji, Departament Analiz i Nadzoru konsultował potencjalną przydatność dokumentu z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w ocenie którego zarówno tytuł, jak i spis treści poradnika sugerują, że jest on adresowany przede wszystkim do szczebla samorządowego. Uznając jednak uniwersalną zawartość dokumentu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oceniło go jako przydatny materiał pomocniczy oraz źródło ocen eksperckich".

Poradnik według rozdziałów .

W rozdziale 1 zostały scharakteryzowane wielkoskalowe skażenia od następujących źródeł:
- awarii (katastrof) technicznych i epidemicznych (w tym zagrożeń od toksycznych środków przemysłowych);
- środków masowego rażenia (jądrowych, chemicznych, biologicznych).

W rozdziałach 2, 3 i 4 omówiono praktyczne sposoby ochrony przed wielkoskalowymi skażeniami ludności, środowiska, żywności, zwierząt inwentarskich, materiałów użytkowych. Szczególną uwagę poświęcono ochronie przed skażeniami promieniotwórczymi stwarzającymi największe zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, przed którymi, posiadając podstawową wiedzę o skutkach ich działania, można się jednak skutecznie chronić.

W rozdziale 5. omówiono prawne i systemowe podstawy ochrony przed wielkoskalowymi skażeniami zawarte w prawie międzynarodowym i krajowym, a także doktrynę ochrony ludności opisaną w Białej Księdze Obrony Cywilnej Republiki Federalnej Niemiec, wyrażającą najpełniej istotę poglądów reprezentowanych w tej dziedzinie przez pakt północnoatlantycki. Ponadto Niemcy mają nie najlepsze doświadczenia, jeśli chodzi o funkcjonowanie ich obrony cywilnej w okresie II wojny światowej, które uwzględnili w swojej doktrynie. W rozdziale tym omówiono też niektóre formy pracy systemu ochrony ludności szczególnie istotne dla jego skutecznego działania.

W rozdziale 6. podano przykłady przygotowania instytucji i przedsiębiorstw do funkcjonowania w warunkach wielkoskalowych skażeń środowiska (m.in. wodociągów komunalnych, budynków mieszkalnych, farm hodowlanych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, a także jednostek policji i straży pożarnej).

W rozdziale 7. omówiono ekologiczne skutki ewentualnego użycia środków masowego rażenia na tle aktualnego stanu skażenia środowiska spowodowanego działalnością gospodarczą oraz egzystencją ludzi.

Ostatni 8. rozdział podsumowuje prowadzone w poradniku rozważania. Omawia też pewne elementy wspólne dla ochrony przed wszystkimi rodzajami skażeń od środków masowego rażenia i awarii; w ten sposób uniknięto ich kilkukrotnego powtarzania we wcześniejszych rozdziałach.

Poradnik jest adresowany przede wszystkim do administracji lokalnej (państwowej, samorządowej, mieszkaniowej), kierownictwa przedsiębiorstw i placówek komunalnych, a ponadto do nauczycieli szkół podstawowych i średnich, w pewnym stopniu również kierownictwa organów zarządzania kryzysowego szczebla podstawowego. Według opinii samych zainteresowanych większość wymienionych instytucji i przedsiębiorstw,  szczególności mniejszych, nie posiada najczęściej specjalistów z zakresu ochrony przed skażeniami i nie jest właściwie przygotowana do realizacji takich zadań.

Książka prezentuje wiedzę na poziomie popularnotechnicznym, w takim zakresie, w jakim pozwala na to złożona problematyka. Może ona służyć również jako pomoc dydaktyczna na kursach doskonalenia kwalifikacji zawodowych, fachowych warsztatach itp. organizowanych w tej dziedzinie dla pracowników wymienionych wyżej instytucji i przedsiębiorstw, a także masowego szkolenia ludności.

Objętość poradnika - 200 stron, w tym ilustracje (wykresy, schematy,  zdjęcia).
Cena egz. w sprzedaży detalicznej wynosi - 39 zł. Dostępny jest w Głównej Księgarni Naukowej im. B. Prusa (Warszawa, ul Krakowskie Przedmieście 7), również w systemie wysyłkowym - e – mail: gkn@prus24.pl. Dla zamówień od 10 egz. wzwyż przewidziane są upusty.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej