Warszawa: plan budżetu na 2011

2010-07-14 13:32
Budżet Warszawy na 2011
Autor: m.st. Warszawa

Dochody m.st. Warszawa są niższe niż w latach poprzednich, ale budżet miasta na rok 2011 nie będzie hamulcem rozwoju. Jego projekt przewiduje, że udział wydatków inwestycyjnych w całości wydatków miasta na 2011 r. będzie porównywalny z planowanym w 2010 r., osiągnie bowiem poziom około 25%. Oznacza to, że co czwarta złotówka z budżetu zostanie przeznaczona na rozwój. Zgodnie z wieloletnim planem inwestycji, zagregowana wartość nakładów inwestycyjnych na lata 2010-2014 r. wyniesie 11,5 mld zł.

Spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego w następstwie globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego i jego negatywne finansowe konsekwencje wpłynęły na ograniczenie możliwości budżetowych Miasta. Pomimo obserwowanej w bieżącym roku stopniowej poprawy sytuacji przejawiającej się wzrostem aktywności w niektórych sferach gospodarki i w związku z tym korzystniejszym kształtowaniem się wskaźników makroekonomicznych w horyzoncie rocznym i wieloletnim, nadal utrzymują się liczne ryzyka w zakresie perspektyw gospodarczych kraju oraz sytuacji finansowej m.st. Warszawy. Z tego powodu budżet Miasta na 2011 r. będzie kolejnym tworzonym i realizowanym w warunkach niestabilnego otoczenia Miasta. W celu zminimalizowania skutków potencjalnych ryzyk zewnętrznych oraz stworzenia warunków dla realizacji Programu Inwestycyjnego Miasta na lata 2010-2014, kontynuowane będą działania stabilizujące finanse Miasta.

Działania te będą miały na względzie przeciwdziałanie nadmiernemu deficytowi budżetowemu, m.in. poprzez wykorzystywanie wszelkich możliwości w zakresie dodatkowych dochodów oraz racjonalizację i wzmożoną dyscyplinę wydatkową, w szczególności: kontynuowanie działań dostosowujących wydatki bieżące Miasta (z wyłączeniem wydatków obligatoryjnych związanych z obsługą długu, wpłatą do budżetu państwa z tytułu “janosikowego” - ok. 1 mld zł, wydatków wynikających z zawartych umów długofalowych i z innych umów, wydanych decyzji, pozwoleń, itp.) do ograniczonych możliwości dochodowych, co oznacza m.in. ograniczenie wydatków reprezentacyjnych, wydatków dotyczących ryczałtów samochodowych, delegacji służbowych itp. Miasto nie będzie też m.in. zaciągało zobowiązań, które powodowałyby przekroczenie wskaźnika 55% długu w relacji do dochodów i utrzymanie wskaźnika obsługi długu na możliwie niskim poziomie z uwagi na niepewność co do przyszłego poziomu dochodów i podwyższone ryzyko zmienności na rynkach finansowych. Będą podejmowanie starania o maksymalizację dochodów z tytułu sprzedaży majątku (nieruchomości, udziały w spółkach) oraz maksymalizację absorpcji środków z UE i z innych źródeł pomocowych, ważnym elementem będzie wykorzystanie alternatywnych mechanizmów finansowania zadań publicznych, w tym partnerstwa publiczno-prywatnego.

Projekt budżetu Warszawy na rok 2011

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej