Spada koniunktura w budownictwie

2010-12-27 13:32
Zima utrudnia pracę na budowach
Autor: CzeM

W grudniu bieżącego roku ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 20 (w listopadzie minus 8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 10% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 30% (w listopadzie odpowiednio 14% i 22%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest w grudniu oceniany bardziej pesymistycznie niż w listopadzie i w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Odnotowuje się gorsze niż w listopadzie oceny bieżącego i przewidywanego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej.

Grudzień 2010

Odsetek respondentów nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 3,1% (4,8% w grudniu 2009). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z warunkami atmosferycznymi (54% w grudniu, 26% w listopadzie, 24% przed rokiem - jest to bariera, której znaczenie w skali roku wzrosło w największym stopniu), konkurencją na rynku (54% w grudniu, 63% przed rokiem) oraz kosztami zatrudnienia (50% w grudniu, 51% w analogicznym miesiącu rok temu). Bariera, której znaczenie w skali roku spadło w największym stopniu, związana jest z niedostatecznym popytem (z 48% do 37%).

Sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniana jest w grudniu pesymistycznie i gorzej niż w ubiegłym miesiącu. Najbardziej negatywne oceny zgłaszają jednostki mikro i małe (o liczbie pracujących do 49 osób). Jedynie przedsiębiorstwa duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) oceniają swoją sytuację gospodarczą pozytywnie.

W grudniu przedsiębiorstwa odnotowują większy niż przed miesiącem spadek portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe. W podziale na klasy wielkości największy spadek portfela zamówień sygnalizują jednostki mikro i małe (o liczbie pracujących do 49 osób).

Produkcja budowlano-montażowa jest w grudniu oceniana niekorzystnie i gorzej niż w listopadzie. W podziale na klasy wielkości największy spadek produkcji odnotowywany jest w jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób). Wzrost produkcji sygnalizują jedynie dyrektorzy przedsiębiorstw dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

W grudniu oceny bieżącej sytuacji finansowej są niekorzystne i gorsze niż w ubiegłym miesiącu. W podziale na klasy wielkości swoją sytuację finansową najbardziej pesymistycznie oceniają jednostki mikro (o liczbie pracujących do 9 osób).

W grudniu nieznacznie zwiększają się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Najmniejsze opóźnienia są sygnalizowane przez dyrektorów przedsiębiorstw dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

Koniunktura w budownictwie - grudzien 2010
Autor: GUS

Prognoza na najbliższe 3 miesiące

Prognozy sytuacji gospodarczej badanych przedsiębiorstw na najbliższe trzy miesiące są pesymistyczne i gorsze od przewidywań z listopada. W podziale na klasy wielkości najbardziej niekorzystne prognozy formułują jednostki małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób).

Prognozy portfela zamówień są niekorzystne i gorsze od formułowanych w ubiegłym miesiącu. W podziale na klasy wielkości najbardziej znaczącego spadku portfela zamówień spodziewają się przedsiębiorstwa małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób).

Przedsiębiorcy przewidują, że w najbliższych miesiącach produkcja budowlano-montażowa będzie ograniczana w stopniu większym niż wskazywały prognozy z listopada. W podziale na klasy wielkości najbardziej znaczącego ograniczenia produkcji spodziewają się przedsiębiorstwa małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób).

Prognozy sytuacji finansowej też są niekorzystne i gorsze od przewidywań formułowanych w listopadzie. W podziale na klasy wielkości najbardziej niekorzystne przewidywania dotyczące swojej sytuacji finansowej formułują jednostki małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób).

W ciągu najbliższych trzech miesięcy przedsiębiorcy przewidują zbliżony do prognoz z listopada spadek cen robót budowlano-montażowych. W podziale na klasy wielkości najbardziej mogą być obniżane ceny w jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób). Jedynie dyrektorzy jednostek dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) nie przewidują obniżki cen.


1 Prezentowane w tej części raportu wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury powstały na podstawie sformułowanych przez dyrektorów przedsiębiorstw prowadzących działalność budowlano-montażową opinii i oczekiwań co do ich ogólnej sytuacji gospodarczej. Wskaźniki te są obliczane jako średnia arytmetyczna wartości wskaźników prostych dotyczących aktualnej i oczekiwanej na najbliższe trzy miesiące koniunktury gospodarczej w badanych przedsiębiorstwach.

2 Od 2006 r. badaniem zostały objęte jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej