Skanska na czele “Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”

2012-06-26 17:46
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
Autor: brak danych

“Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie" zawarło 7 największych firm budowlanych. Standardy bezpiecznej pracy są w nich wysokie i by zmniejszyć liczbę wypadków na budowie zamierzają teraz przenieść je na swoich podwykonawców. Od 1 października podwykonawów sygnatariuszy porozumienia będzie obowiązywał załącznik do umowy odnośnie bhp. 

BHP na budowie według Porozumienia - uczyć, pomagać, wymagać w kwestii bhp

Idea tego niesformalizowanego przedsięwzięcia ma polegać na tym, że sygnatariusze porozumienia będą wymuszać na podwykonawcach określone działania i zachowania dotyczące bezpieczeństwa pracy. Jeżeli firmy nie spełnią stawianych im wymagań w odniesieniu do bhp, nie będą mogły zostać podwykonawcą. I to nie tylko u jednego generalnego wykonawcy, tylko solidarnie u wszystkich (ma powstać mechanizm wymiany informacji). Ale firmy Porozumienia - Bilfinger Berger, Budimex, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Polimex Mostostal, Skanska i Warbud - nie zamierzają tylko wymagać, będą przede wszystkim pomagać i podpowiadać swoim mniejszym partnerom, co trzeba wiedzieć o bezpieczeństwie w budownictwie, w jaki sposób zapoznawać swoich pracowników z zasadami bhp i jakimi metodami trzeba dążyć do osiągnięcia celu.

Przeczytaj o wypadkach na budowach >>

Sygnatariusze przyjęli zasadę, że każda z firm będzie przewodzić Porozumieniu przez rok. Pierwszym liderem została Skanska i to ona nadała kierunki działania. Przez ostatnie miesiące uszczegółowiono cele działalności tego przedsięwzięcia i ustalono priorytetowe obszary działań. Przyjęto także zasady współpracy i harmonogram realizacji poszczególnych zadań.

- Zakładamy pełną transparentność i otwartość na wymianę doświadczeń między członkami Porozumienia – mówi Paweł Machnicki, dyrektor ds. bhp w Skanska. – Naszym celem nadrzędnym jest zero wypadków, ale określiliśmy także w sposób bardziej szczegółowy priorytetowe obszary naszych działań.

Priorytetowe obszary to: wykwalifikowana siła robocza, szkolenia bhp, podwykonawcy, zarządzanie ryzykiem oraz kultura bhp. Sygnatariusze Porozumienia chcą m.in. wprowadzić możliwość potwierdzenia posiadania lub zdobycia kwalifikacji zawodowych przez pracowników fizycznych, opracować wspólne zasady: przeprowadzania szkoleń informacyjnych przed rozpoczęciem prac, warsztatów dla pracowników fizycznych oraz szkoleń dla nadzoru na budowach członków Porozumienia. Siedmiu generalnych wykonawców zamierza też opracować wytyczne dla spotkań wprowadzających dla podwykonawców oraz wspólne standardy dla prac szczególnie niebezpiecznych. Prace nad poszczególnymi obszarami i zakresami tematycznymi realizowane są przez kilka grup zadaniowych, a ich harmonogram został zaplanowany do końca 2014 roku.

Bilfinger Berger, Budimex, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Polimex Mostostal, Skanska i Warbud - te firmy chcą bezpiecznych budów

Siedmiu prezesów, “siedmiu wspaniałych” (jak firmy nazwała Anna Tomczyk, szefowa Państwowej Inspekcji Pracy) podpisało 25 maja wspólny załącznik do umów podwykonawczych “Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy”. Dokument ten opisuje oczekiwania generalnych wykonawców wobec firm podwykonawczych w zakresie przestrzegania przez nich wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Owe “Wymagania” będą elementem umowy pomiędzy generalnymi wykonawcami a firmami podwykonawczymi. Zobowiązują podwykonawców do organizowania i prowadzenia robót w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym do zapewnienia środków i materiałów niezbędnych dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadań. Ponadto, nakładają na firmy podwykonawcze obowiązek współdziałania z sygnatariuszami Porozumienia w zakresie bhp - zarówno podczas przygotowania, jak i realizowania budowy.

Załącznik bhp ma zostać wdrożony w każdej z firm – sygnatariuszy do 30 września 2012. Od 1 października będzie obowiązywał w projektach każdej z firm.
Podpisane przez siedmiu generalnych wykonawców “Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy” zostały opracowane na podstawie przepisów polskiego prawa oraz wewnętrznych procedur bezpieczeństwa sygnatariuszy Porozumienia. Wiele firm podwykonawczych współpracuje z kilkoma generalnymi wykonawcami. Od 1 października 2012 spotkają się już z identycznymi wymaganiami w zakresie bhp na każdej z budów realizowanych przez sygnatariuszy. Ujednolicenie dokumentacji na temat bhp, używanej we współpracy między firmami, pomoże w budowaniu jednolitych standardów pracy na polskich budowach.

W ramach Porozumienia trwają także aktualnie prace nad wspólnym wzorem Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR).
- Chcemy, aby do końca 2013 roku wszystkie IBWR na naszych budowach były wykonywane według wspólnie uzgodnionego wzoru – mówi Piotr Turkowski, Koordynator Porozumienia. W lipcu ma zostać uruchomiona strona internetowa Porozumienia, na której znajdą się m.in. dokumenty związane z wymaganiami wobec podwykonawców oraz informacje na temat postępów prac Porozumienia.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej