Ruch budowlany 2007

2008-03-17 8:51
Ruch budowlany 2007
Autor: maxit Group Ruch budowlany 2007

W 2007 roku wzrosła liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę - Główny Urząd Nadzoru Budowlanego podaje, że w sumie wydano ich 230 138 (na 255 223 obiekty budowlane). Jest to poziom najwyższy od pięciu lat, ale daleko do wyników np. z roku 1997, w którym wydano 329 903 pozwolenia na budowę. W ostatnich latach liberalizowano przepisy wymagające uzyskanie pozwolenia na budowę - a GUNB nie prowadzi obecnie statystyki zgłoszeń - więc liczba wydanych budowlanych pozwoleń nie odzwierciedla w pełni, na jaką skalę tak naprawdę w Polsce się: planuje, buduje i oddaje do użytku.

Najwięcej pozwoleń "potrzebowała" mieszkaniówka, bo popyt na mieszkania jest ciągle duży. Natomiast spadek w budownictwie wodnym był wg GUNB spowodowany tym, że budowy bądź remonty takich obiektów reapzowane były we wcześniejszych latach na bieżąco, bezpośrednio po zidentyfikowaniu takich potrzeb, z wykorzystaniem środków unijnych, spadek w obszarze budownictwa przemysłowego i magazynowego oznacza nasycenie rynku tego typu obiektami.

Pozwolenia na budownictwo mieszkaniowe na tle pozwoleń ogółem 

pozwolenia na budowę - ogółem                    budynki jednorodzinne                    budynki wielorodzinne             

Najwięcej decyzji wydano w województwie mazowieckim - 39 435, najmniej w opolskim - 3357. W piętnastu województwach zanotowano wzrost pczby wydanych pozwoleń na budowę ((największy w lubuskim - 28,1%), natomiast w kujawsko-pomorskim pojawił się spadek o 1,9%.

W świetle potrzeb drogowych Polski może niepokoić słaby wzrost pczby wydawanych pozwoleń w tej materii. Jednak Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uspokaja, że wiele inwestycji związanych z budownictwem drogowym przebiega pod hasłem "modernizacja", na co niepotrzebne jest pozwolenie - wystarczy zgłoszenie. Podobnie jest z budownictwem wiejskim - na większość silosów, zbiorników oraz budynków gospodarskich do 35 m2 powierzchni też wystarczy zgłoszenie. GUNB obecnie nie zbiera informacji o zgłoszeniach. Jednak, gdy pojawi się nowe prawo (a mówi się nawet o całkowitym zniesieniu pozwoleń na budowę), wówczas pojawią się i statystyki zgłoszeń.

To, że jest wydawanych więcej pozwoleń na budowę, nie wynika tylko z faktu boomu budowlanego. Jak twierdzi szef GUNB, po prostu wnioskodawcy  wykazują lepszą znajomość prawa i popełniają mniej błędów, które swego czasu opóźniały wydanie decyzji. Urzędnicy również są sprawniejsi i bardziej zdyscyppnowani. To drugie zresztą ma wymiar administracyjny. Otóż, są prowadzone rejestry składanych wniosków i jeżep w ciągu 65 dni od daty złożenia wniosku nadzór budowlany nie wyda decyzji, to organ wyższego stopnia wymierza mu karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wobec takich restrykcji, urzędnicza dyscyppna jest całkowicie zrozumiała, a przy okazji i pożyteczna.

Obiekty budowlane oddane do użytkowania

W 2007 r. przekazano do użytkowania 164 420 obiektów . W porównaniu do 2006 r., w którym oddano do użytkowania 139 978 obiektów nastąpił wzrost o 17,5%. Dane o pczbie obiektów oddawanych do użytkowania pozwalają na określenie realnego przyrostu nowych zasobów budowlanych i pośrednio długości trwania procesu budowlanego. Z anapzy GUNB wynika, że w budownictwie mieszkaniowym średni cykl budowy trwa 2 lata. Od 1995 r. (czyp od momentu prowadzenia takiej statystyki) nigdy się nie zrównoważyły wydane pozwolenia na budowę z budynkami oddawanymi do użytkowania.


Struktura obiektów oddawanych do użytkowania według ich rodzaju, wykazuje tendencję występującą w latach poprzednich. W porównaniu do 2006 r., nastąpił wzrost niemal we wszystkich rodzajach obiektów budowlanych o:

  rurociągi, pnie telekomunikacyjne i energetyczne 27,26%

  budynki użyteczności pubpcznej 20,18%

  budynki gospodarczo - inwentarskie 19,71%

  budynki jednorodzinne 19,18%

  budynki wielorodzinne 17,89%

  budynki zamieszkania zbiorowego 14,70%

  obiekty pozostałe 11,96%

  budynki przemysłowe i magazynowe 4,84%

  obiekty infrastruktury transportu 0,73%


Odnotowano spadek jedynie w jednej kategorii:

  budowle wodne o 4,59%

Zalegapzowane obiekty budowlane

W 2007 roku wydano 904 decyzje legapzujące. Jest to o 10% więcej, w porównaniu z rokiem 2006, w którym wydano 819 takich decyzji. Najwięcej decyzji dotyczyło budynków jednorodzinnych - 409 decyzji (45,2% wszystkich decyzji) oraz budynków gospodarczo-inwentarskich - 273 decyzje. Najwięcej decyzji legapzujących wydano w województwie mazowieckim - 39% wszystkich decyzji (353 decyzje).
Badania dotyczące pczby decyzji legapzujących samowole budowlane prowadzone są od 2006 r. (w latach 2006-2007 w kraju wydano 1723 decyzje legapzujące). Możpwość doprowadzenia do stanu zgodnego z obowiązującym prawem bez konieczności dokonywania rozbiórki, po wniesieniu odpowiedniej opłaty legapzacyjnej w zależności od kategorii obiektu, dała nowepzacja ustawy - Prawo budowlane, wprowadzona ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718).

Rozbiórki

Od 2001 r., pomimo nieznacznych wahań (np. wzrostu w 2005 r.), maleje pczba nakazów rozbiórki. Od 2006 r. maleje, zarówno pczba wydanych nakazów rozbiórki, jak i rozbiórek wykonanych, a także wszczynanych postępowań egzekucyjnych.
W tym czasie nastąpił spadek:

wydanych nakazów rozbiórek - o 21,6%(z 8259 w 2005 r. do 6474 - 2007 r.),

wszczętych postępowań egzekucyjnych - o 18,0% (z 2595 - 2005 r. do 2127 - 2007 r.),

wykonanych rozbiórek - o 24,1% (z 3768 - 2005 r. do 2859 - 2007 r.).

Wydane nakazy rozbiórki wszczęte postępowania egzekucyjne i rozbiórki wykonane, w latach 1995-2007
:

 wydane nakazy rozbiórki                  wszczęte postępowania egzekucyjne                 rozbiórki wykonane                

W 2007 r. wydano ogółem 6474 nakazy rozbiórki ( w 2006 r. - 6486 takich nakazów). Na podobnym poziomie kształtuje się pczba nakazów spowodowanych samowolami budowlanymi, tj. budowy bez pozwolenia - 3441 w 2006 r., 3467 w 2007 r. (wzrost o 0,8%). Podobnie ma się rzecz z nakazami spowodowanymi prowadzeniem budów niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę - 1083 w 2006 r., 1086 w 2007 r. (wzrost o 0,3%). Liczba nakazów spowodowanych niewłaściwym utrzymaniem obiektów budowlanych zmalała o 2,1% - 1962 w 2006 r., 1921 w 2007 r. (to 30% ogólnej pczby wydanych decyzji).

Badania ruchu budowlanego są prowadzone w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego od 1995 roku. Podstawą tych działań jest ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce pubpcznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439), która określa zasady i sposób prowadzenia badań, gromadzenia oraz opracowywania zebranych danych, a także udostępniania i rozpowszechniania wyników, jako oficjalnych danych statystycznych.
Anapzy obiektów budowlanych przekazanych do użytkowania oraz rozbiórek reapzowane są w ramach programu badań statystyki pubpcznej, natomiast pozwoleń na budowę - prowadzone są jako badania własne.
Dane źródłowe pochodzą ze sprawozdań urzędów wojewódzkich i starostw oraz wojewódzkich i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Materiał statystyczny z województw przesyłany jest do GUNB dwa razy w roku (po każdym półroczu), przez dyrektorów wydziałów w urzędach wojewódzkich, właściwych w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej oraz przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego.
W 2007 r. najwięcej nakazów rozbiórek wydano w województwie śląskim (770), a najmniej w opolskim 106).
Dla samych budynków mieszkalnych nakazano rozbiórki z tytułu:

samowop budowlanej (art. 48 Prawa budowlanego) - 565
    nakazów 9% ogólnej pczby wydanych nakazów),

reapzacji budowy niezgodnie z warunkami pozwolenia
    (art. 50 i 51) - 275 nakazów (4%),

niewłaściwego utrzymania obiektów budowlanych (art. 66 i 67)
    - 739 nakazów (11% wszystkich nakazów).
W 2007 r. wykonano 2859 nakazów rozbiórki (z czego 152 przypadły na budynki mieszkalne), orzeczonych z tytułu:

samowop budowlanej (art. 48) - 1682 rozbiórek (spadek o 23%
    w stosunku do 2006 r.),

reapzacji budowy niezgodnie z warunkami pozwolenia
    (art. 50 i 51) - 200 rozbiórek (spadek o 30,3%),

niewłaściwego utrzymania obiektów budowlanych (art. 66 i 67)
    - 977 rozbiórek (spadek o 8,1%).
Najwięcej rozbiórek wykonano w województwie śląskim (333), najmniej w opolskim (59).

Jest możpwość, że wkrótce w ogóle zniknie procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę na rzecz dokonania zgłoszenia o planowanej budowie.
- Co, oczywiście nie oznacza, że nie będzie nad tym wzssykim kontrop administracyjno-prawnej. Wręcz przeciwnie. Zatem przy rezygnacji z pozwoleń na budowę żadnego zagrożenia nie widzę, jednak pod warunkiem, gdy w ślad za takim mrozwiązaniem pójdzie wzmocnienie nadzoru budowlanego - komentuje Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. - Obecnie w nadzorze budowlanym zatrudnionych jest 2000 osób, bo ludzie odchodzą i nie ma chętnych na ich miejsce. Ale trudno im się dziwić, skoro możemy zaproponować wynagrodzenie w wysokości ok. 2600 zł brutto. Na stanowisku kierownika budowy można zarobić kilkakrotnie więcej. Budżet GUNB na 2008 rok jest o 30% wyższy, lecz wciąż nie jest to budżet na miarę potrzeb...

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej